Ända sedan civilisationens början, ja kanske till och med ännu längre, har den feminina energin försvagats. Allt den står för som kärlek, omvårdnad, ödmjukhet, förlåtelse, fantasi, intuition och kreativitet har ansetts som svaga och dåliga sidor hos oss själva. I och med att vi har tryckt undan dessa attribut har vi gett mer rum åt motsatsen. För att råda bot på denna obalans i vår natur behöver vi lära oss att lyfta upp de feminina attributen till ytan. Vi behöver lära oss att föra in det på dagordningen på våra arbetsplatser och i vår vardag. Vi behöver helt enkelt se den feminina energins betydelse för vår framtid.

En värld i fred

Jag vågar påstå att alla barn önskar att leva i fred. Dessa barn lever kvar inom oss även som vuxen trots att vi inte direkt uttrycker oss på samma vis. Vi lär oss genom uppfostran och genom erfarenheter i livet att uttrycka det motsatta. Jag vet inte hur många gånger jag har hört att visst vill man ha fred men att det inte skulle vara möjligt. Allt är möjligt!! Genom att vi begränsar vårt tänkande skapar vi det omöjliga. Den feminina energin står för fantasi, kreativitet och kärlek. Genom att lyfta dessa attribut till ytan igen kommer vi se möjligheten till att skapa en värld i fred. Vi behöver få tillbaka hoppet om en bättre värld.

Att älska sig själv

Bara genom att älska sig själv finner man vägen till lycka och glädje i livet. Bara genom att älska sig själv finner man vägen till personlig hälsa. Att älska har varit något som man helst inte pratar om, något som man enbart har berört i samband med sina barn och eventuellt en partner. Men kärleken är obegränsad i sin natur och ju mer vi för in den i våra liv desto bättre kommer vi må och desto trevligare kommer vi bli mot vår omvärld. Under min uppväxt tror jag aldrig jag hörde mina föräldrar säga att de älskade mig eller varandra för den delen. Det var något jag lovade mig själv att säga ofta till min dotter. Bara det gör stor skillnad.

Att älska sig själv har varit ännu mer avlägset. Då har man ansetts som självgod och egoistisk vilket inte alls är samma sak. Genom att älska sig själv månar man om sitt eget liv. Helt enkelt hur man tar hand om sig själv. Det finns inget egoistiskt i den handlingen. Dessutom är det så att ju bättre du mår desto mer positivitet sprider du till din omgivning och ju mer positivitet du sprider omkring dig ju mer positivitet får du tillbaka. Ditt liv blir lättare att leva och du kommer få lättare att tro på en bättre framtid. Allt hänger ihop.

Jag har tidigare skrivit ett inlägg som handlar om att älska sig själv om du vill läsa mer. https://danielsongrimpe.se/2022/08/15/att-alska/

Hur man kan få in mer feminin energi i sitt liv

Vi har alla en önskan om att vara kreativa på något vis. Genom att skapa lyfter vi fram den feminina energin i oss. Det kan vara att måla, sy, handarbeta, påta i jorden, dansa, snickra, göra smycken, egentligen allt där du låter din fantasi få fritt utlopp. Börja ta in mer kärleksfulla uttryck till människorna i din omgivning. Tala om för dig själv varje dag att du älskar dig till din spegelbild (ingen behöver se dig). Släpp gammal karma genom att förlåta. Så länge du håller fast vid oförrätter mot dig sitter du fast energimässigt i den personen eller händelsen. Först när du förlåter kan du släppa taget om den/det och då får du tillbaka din kraft. Genom att släppa in mer feminin energi i ditt liv blir du starkare.

Viktigt att jorda sig

Den feminina energin bor i vårt inre men också i jordens inre. Genom att jorda sig kan man nå Moder Jords feminina kraft som hjälper oss att balansera våra egna energier. Du jordar dig bara genom att vara ute i naturen. Bor du mitt inne i stan kan du ta hjälp av ett träd genom att bara stå och hålla om det. Är du som jag och älskar att påta i jorden i din trädgård får du jordning den vägen. Brukar du meditera och har lätt för att visualisera så kan du visualisera att du har rötter ner i jorden precis som träden. Vilken väg du än tar så är det viktigt att du ber om att få del av Moder Jords energi.

Den feminina energins betydelse

Den feminina energins betydelse är helt avgörande för vår framtid. Om vi ser oss omkring i världen idag och på hur våra samhällen styrs så tror jag att de flesta av er kommer hålla med mig om att det inte längre fungerar. Men, samtidigt behöver vi vara väldigt många som tröttnar för att få till en större förändring. Vi behöver helt enkelt ett paradigmskifte. Därför kan jag se hoppfullt på det som händer i vår värld trots allt. De allra flesta vill ha en förändring nu men kom ihåg att för att få en förändring behöver vi skapa en förändring och den behöver starta hos oss själva, var och en av oss. Därför är det så viktigt att vi får in den feminina energin i våra liv igen.

Att älska är den största kraften av alla

The meaning of feminine energy

Ever since the dawn of civilization, perhaps even longer, the feminine energy has weakened. Everything it stands for like love, nurturing, humility, forgiveness, imagination, intuition and creativity have been considered weak and bad sides in ourselves. By pushing these attributes aside, we have given more space to the opposite. To remedy this imbalance in our nature, we need to learn to bring the feminine attributes to the surface. We need to learn to put it on the agenda at our workplaces and in our everyday lives. We simply need to see the meaning of the feminine energy for our future.

A world at peace

I dare say that all children wish to live in peace. These children still live within us even as adults, even though we don’t directly express ourselves in the same way. We learn through upbringing and through life experiences to express the opposite. I don’t know how many times I’ve heard that of course you want peace but that it wouldn’t be possible. Everything is possible!! By limiting our thinking, we create the impossible. The feminine energy stands for imagination, creativity and love. By bringing these attributes to the surface again, we will see the possibility of creating a world of peace. We need to regain hope for a better world.

To love yourself

Only by loving yourself can you find the way to happiness and joy in life. Only by loving yourself can you find the way to personal health. It  has been something that you prefer not to talk about, to love yourself. It has only been something that you have touched upon in connection with your children and possibly a partner. But love is unlimited in its nature and the more we bring it into our lives, the better we will feel and the nicer we will be towards the people around us. Growing up I don’t think I ever heard my parents say they loved me or each other for that matter. It was something I promised myself to tell my daughter often. That alone makes a big difference.

Loving yourself has been even more distant. Then you have been considered self-righteous and selfish, which are not the same thing at all. By loving yourself, you take care of your own life. Simply how to take care of yourself. There is nothing selfish in that act. In addition, the better you feel, the more positivity you spread to those around you, and the more positivity you spread around you, the more positivity you get back. Your life will be easier to live and you will find it easier to believe in a better future. Everything is connected.

How to bring more feminine energy into your life

We all have a desire to be creative in some way. By creating, we bring out the feminine energy in us. It can be painting, sewing, needlework, working in the soil, dancing, carpentry, making jewelry, really anything where you let your imagination run wild. Start taking in more loving expressions to the people around you. Tell yourself every day that you love yourself to your reflection in the mirror (no one needs to see you). Release old karma by forgiving. As long as you hold on to wrongs against you, you are energetically stuck in that person or event. Only when you forgive can you let go of him/her/it and then you get your power back. By letting more feminine energy into your life, you become stronger.

Important to ground yourself

The feminine energy lives in our interior but also in the interior of the earth. By grounding oneself, one can access the feminine power of Mother Earth, which helps us balance our own energies. You ground yourself just by being out in nature. Are you living in the middle of a town, you can get help of a tree by just standing and holding it. If you are like me and love gardening, you get grounding that way. Do you usually meditate and have easy to visualize, you can visualize that you have roots in the earth just like the trees. Whichever path you take, it is important that you ask to take part of Mother Earth’s energy.

The meaning of feminine energy

The meaning of the feminine energy is absolutely decisive for our future. If we look around the world today and how our societies are run, I think most of you will agree with me that it no longer works. But, at the same time, we need to be a lot of people who get tired in order to bring about a bigger change. We simply need a paradigm shift. Therefore, I can look hopefully at what is happening in our world after all. The vast majority want a change now but remember that to get a change we need to create a change and it needs to start with ourselves, each one of us. That is why it is so important that we get the feminine energy back into our lives.