Okategoriserade

Varför ska man förändra sitt liv?

Vi har länge försökt att kontrollera naturen och dess lagar men på bekostnad ev vårt mående. De flesta av oss lider av någon kronisk sjukdom, mentala problem, sömnsvårigheter eller så känner vi bara att vi inte är lyckliga helt enkelt. Alltfler människor måste ha mediciner för att klara av att leva, för att orka med. Själv satt jag i en situation med allergi mot kvalster, reumatisk sjukdom, sömnsvårigheter, hjärntrötthet och många andra små problem men som sammantaget höll på att ta över hela mitt liv. Jag levde på cellgifter i tio år då det konstaterades att det inte längre räckte till. Till slut insåg jag att om jag ska leva, orka leva, så måste jag själv göra en förändring i mitt liv, en ganska stor förändring, för hjälpen jag kunde få från vården var begränsad och på sikt blev jag allt sämre.

Vägen jag tog har varit ganska lång och mödosam men långsamt och säkert har jag hittat rätt väg. Hjälpen jag fick kom inifrån. Jag började lyssna på mina andliga kontakter som lärde mig att titta i backspegeln för att vi behöver gå tillbaka till ett mer naturligt sätt att leva. Du som läsare behöver inte tro på det andliga utan bara lyssna till ditt inre om det stämmer överens med dig. Vi bär alla på svaret inom oss vad som är bra för oss och vad som fungerar för oss.

De böcker, tidskrifter, TV-program och människor som kom i min väg insåg jag hade mycket att säga mig. Jag började förstå saker som funnits där hela tiden men som jag tidigare hade varit både blind och döv för. För att du ska slippa ta den långa vägen kommer jag dela det med dig.

Vi börjar med att titta på vilka de universella naturlagarna är.

 • Att allt på vår jord består i grund och botten av energi
 • Att allt i naturen strävar efter balans
 • Att allt som existerar är unikt
 • Att det finns ett begränsat antal mönster som går igen i allt
 • Att allt i naturen lever i symbios med vartannat
 • Att allt består av speglingar
 • Att vi alla lever med karma från tidigare liv

Dessa naturlagar hänger ihop och går in i varandra vilket du också kommer se när du har förstått dem.

Följ med här i bloggen. Vid nästa tillfälle kommer jag att gå in på vad det innebär att allt består av energi.

Why change the life?

We have long tried to control nature and its laws, but at the expense of our well-being. Most of us suffer from some chronic illness, mental problems, sleep problems or we just simply feel that we are not happy. More and more people must take medication to be able to live, to cope. I myself was in a situation with an allergy to mites, rheumatic disease, difficulty sleeping, brain fatigue and many other small problems, but which were taking over my whole life. I lived on chemotherapy for ten years when it was determined that it was no longer enough. In the end I realized that if I’m going to live, to be able to live, I must make a change in my life myself, a rather big change, because the help I could get from the care was limited and in the long run I got worse and worse.

The road I took has been quite long and arduous but slowly and surely, I have found the right path. The help I got came from within. I started listening to my spiritual contacts who taught me to look in the rearview mirror because we need to go back to a more natural way of living. You as a reader don’t have to believe in the spiritual, but just listen to your gut if it agrees with you. We all carry within us the answer to what is good for us and what works for us.

I realized the books, magazines, TV shows and people who came my way had a lot to tell me. I began to understand things that had been there all along but to which I had previously been both blind and deaf. I will share it with you in my blog, so that you don’t have to take the long way I did.

We begin by looking at which are the universal laws of nature.

 • That everything on our earth basically consists of energy
 • That everything in nature strives for balance
 • That everything that exists is unique
 • That there is a limited number of patterns that repeat in everything
 • That everything in nature lives in symbiosis with each other
 • That everything consists of reflections
 • That we all live with karma from past lives

These laws of nature are connected and go into each other, which you will also see when you have understood them.

Follow me here in the blog and learn to live a natural life as it was intended.

Click on the link below and watch the short film and you will understand the path I have chosen to follow in life.