Alltsedan jag fick klart för mig att Moder Jord är min andliga guide och lärare har jag fått lära mig vad den feminina urkraften innebär. Den feminina kraften, eller energin, upplever jag som mycket kärleksfull, ödmjuk, omvårdande och förlåtande. Attribut som känns väldigt snälla men inte desto mindre upplever jag en enorm urkraft i den. Något jag snabbt fick klart för mig var att även om hon guidar mig med mycket kärlek så finns det en stor kraft och bestämdhet i det hon förmedlar. Det händer att jag känner mig väldigt liten ibland.

Den feminina urkraften – en skaparkraft

Denna urkraft har sitt centrum i vårt andra chakra, navelchakrat (sexualchakrat), som har en stark koppling till vår livmoder. Den här energin står för skapande och den kraften det innebär, skapande av liv, vår kreativitet och fantasin. Även vår sexualitet kommer ur den här kraften. Sexlust kan omvandlas till skapande istället något jag själv har provat. När vi fokuserar den här kraften på rätt sätt kan vi bildligt talat förflytta berg.

Jag vet att det är många som kopplar Moder Jord till det första chakrat, medan jag lärt mig att vattnets ande är kopplat till det första chakrat. Vilket också är en feminin urkraft. Att jag har lärt mig annorlunda innebär inte att jag har rätt och andra fel. Det är bara annorlunda.

Vårt liv på jorden

Orsaken till att vi lever här på jorden över huvud taget är för att vi ska skapa. Skapa i naturen, skapa våra liv, skapa nya liv, hitta på nya innovationer för vår personliga och vår gemensamma utveckling. I skapandet ligger en enorm tillfredsställelse och glädje som leder till lust att skapa mer. När vi stannar av denna skaparglädje stannar vi av våra liv. Något som många av oss gör på grund av att vi inte orkar. Vi har helt enkelt för mycket annat som jobb till exempel som tar upp vår tid. Många äldre lider också av att inte aktivera sitt skapande.

Ta tillbaka den feminina urkraften

Genom att jorda sig och få kontakt med Moder Jord igen får man kontakt med den feminina urkraften inom sig. Bara genom att vistas i naturen eller stå och hålla om ett träd får man kontakt med urkraften. Men det gäller att göra det kontinuerligt, det räcker inte att bara göra det en eller två gånger. Man kan också jorda sig genom att visualisera att man har rötter ner i jorden precis som ett träd. Genom rötterna drar man sedan upp energin från jordens mitt upp i den fysiska kroppen.

Den feminina kraften kan tyckas skör men är i själva verket en enorm urkraft.

 

Minnet av Sydafrika

Så långt från Sydafrika man kan komma.

Idag vaknade jag till ett snöklätt landskap utanför fönstret. Det är bara ett par dagar sedan jag kom hem ifrån Sydafrika. Det gör att tiden där nere känns ännu mer avlägsen som om det endast har hänt i mitt sinne och inte i verkligheten. Ibland tänker jag att det jag upplever endast i sinnet på ett eteriskt plan kan kännas verkligt. I det här fallet är det tvärtom, att det som hänt i den fysiska världen känns overkligt. Vad är egentligen verkligt, det kan man fråga sig. Jag har dock min mage som tydligt påminner mig om resan till södern. En mage som är påverkad av en helt annan bakterieflora än vår, men minnet av Sydafrika är redan skapat.

Vy över viken till Hout Bay.

Minnet av Sydafrika

Hela den här resan har varit ett enda stort äventyr. Själva retreaten startade med svetthyddeceremonin där vi bad om rening. Och oj vad vi har fått svar på vår bön. Vi har fått rena oss på många olika plan. Allt vi har sett och varit med om kommer påverka oss alla på olika vis under lång tid framöver. Ingen har gått fri. Vi har upplevt regn, blåst och gassande sol. Vi har sett otaliga djur och fåglar en del på nära håll. Naturen som har talat till oss alla, bergen, haven, träden och blommorna. Den goda maten och drycken. Skratten och tårarna vi har delat. Gamla minnen som dykt upp som behöver läkas. Processen att ta in allt, bearbeta det och låta det bli till ett kärt minne kommer att ta sin tid men ingen av oss kommer glömma.

På besök bland dödskalleapor. Parken hjälper och tar hand om fåglar och apor som farit illa. Lever på bidrag och turister som besöker parken.

På ett personligt plan

Personligen har jag insett att jag behöver inte längre förminska mig själv och min förmåga. Eftersom jag under många år har lärt direkt från Moder Jord och inte har pratat direkt med någon om det så har jag levt i min egen bubbla. I samband med att jag publicerade min bok och kom ut ur min bubbla har jag hela tiden haft ett litet tvivel på min egen förmåga. Den här resan har tagit bort det tvivlet. Jag känner att jag äger mig själv, har makten över mig själv. Jag behöver inte jämföra mig med någon annan vilket gör att jag känner mig oerhört stark. Det är vad den här resan har betytt för mig. Det är vad mina möten har inneburit och jag är så tacksam.

Naturfolken

Genom den kunskap jag har fått till mig har jag kommit fram till att vi behöver gå tillbaka till vårt ursprung och leva i harmoni med allt levande runt omkring oss. Naturfolken har levt på det viset sedan urminnes tider. Den här resan har inneburit att jag känner starkt att jag vill hjälpa naturfolk världen över. Colin, healern vi var hemma hos, hjälper dem att få tillbaka sina rättigheter i sina respektive länder. Kanske kan jag på något vis bidra till det arbetet. Jag har också kommit på att det bästa sättet för oss som lever i det civiliserade samhället men vill förändra våra liv bör lära oss direkt från naturfolken. Varför uppfinna hjulet igen? Det finns redan här. Naturfolken finns ju runt hela vår jord.

Minnet av Sydafrika – en ny dröm

En ny dröm har formats i mitt huvud, att ta med grupper av människor till naturfolken. Vi har så mycket att lära av dem. Varför då inte ha retreats tillsammans med dem? Vi lär hur de lever och har levt sedan urminnes tider. Tar lärdomen med oss hem och omformar det till ett liv som passar. Om vi vill ha en förändring måste vi göra en förändring. Någonstans ska vi ju börja, Varför då inte börja hos dem som redan är där?

På vandring med Khoi people i Karbonkelberg

https://danielsongrimpe.se/2023/02/27/khoi-peolpe/

Memory of South Africa

Today I woke up to a snow covered landscape outside the window. It’s only been a couple of days since I came home from South Africa. It makes the time down there feel even more distant as if it only happened in my mind and not in reality. Sometimes I think that what I experience in my mind on an ethereal plane can feel real. In this case, it is the other way around, that what happened in the physical world feels unreal. What is actually real, one might ask. However, I have my stomach that clearly reminds me of the trip to the south. A stomach that is affected by a completely different bacterial flora than ours, but the memory of South Africa is already created.The memory of South Africa

This whole trip has been one big adventure. The retreat itself started with the sweat lodge ceremony where we asked for purification. And oh how we have received an answer to our prayer. We have had to purify ourselves on many different levels. Everything we have seen and been a part of will affect us all in different ways for a long time to come. No one has gone free.

We have experienced rain, wind and scorching sun. We have seen countless animals and birds some up close. The nature that has spoken to us all, the mountains, the seas, the trees and the flowers. All the good food and drinks. Every laugh and tears we’ve shared. Old memories that have surfaced that need to be healed. The process of taking it all in, processing it and letting it become a fond memory will take time but none of us will forget.

On a personal level

Personally, I have realized that I no longer need to diminish myself and my abilities. Since for many years I have learned directly from Mother Earth and have not spoken directly to anyone about it, I have lived in my own bubble. In connection with publishing my book and coming out of my bubble, I have always had a little doubt about my own ability. This trip has removed that doubt. I feel that I own myself, have power over myself. I don’t have to compare myself to anyone else, which makes me feel extremely strong. A strength I can use to help. That is what my meetings in South Africa have meant and I am so grateful.

Nature people

Through the knowledge I have gained, I have come to the conclusion that we need to go back to our origins and live in harmony with all living things around us. The nature people have lived that way since time immemorial. The meatings we’ve had on this trip has meant that I feel strongly that I want to help nature people around the world. Colin, the healer we were at, helps them get their rights back in their respective countries. Maybe I can contribute to that work in some way. I have also found that the best way for us who live in civilized society and want to change our lives is to learn directly from the nature people. Why reinvent the wheel? It’s already here. Nature people are found all around our earth.

The memory of South Africa – a new dream

In the last few days a new dream has formed in my head, to bring groups of people to the nature people. We have so much to learn from them. Then why not have retreats together with them? We can learn from how they live and have lived since forever. Take the lesson home with us and transform it into a life that fits. If we want a change, we have to make a change. We have to start somewhere, why not start with those who are already there?

 

Konkurrens bra eller dåligt?

När jag växte upp på 70- och 80-talet hade Sverige blandekonomi. All allmännytta ägdes och hanterades av staten medan de flesta butiker och tjänsteföretag var privata. Det var alltså inte ett kapitalistiskt samhälle vi levde i och konkurrensen var inte en stor faktor. Konkurrens hänger ihop med kapitalism. Den fria marknaden ska styra över vilka varor och tjänster som ska produceras och till vilket pris, vilket finns både fördelar och nackdelar med. Konkurrensen har dock letat sig in på många ställen i våra liv. Vi tävlar om arbetsplatserna men också inom arbetet vem som ska få bli befordrad till exempel. Inom sporten handlar det mest om tävling och inte så mycket om att röra på sig och ha kul samtidigt. Även inom familjen kan man ibland uppleva konkurrens om saker och ting. Gynnar den oss eller inte?

Är konkurrensen bra eller dålig för oss

Sedan jag vaknade upp och började förändra mitt liv har jag börjat se på konkurrens ur ett annat perspektiv än jag gjorde innan. Precis som de allra flesta har jag fostrats att tro på konkurrensen och att den är bra för oss. Den gynnar vår fria vilja att själva bestämma över vad vi ska köpa och göra. Att allt handlar om mina egna val för hur mitt liv ska bli. Att alla mina medmänniskor är möjliga konkurrenter. Som utbildad ekonom från Handels har jag tränats i hur jag ska konkurrera mot andra företag.

Idag vill jag hellre se mina medmänniskor som möjliga samarbetspartners. Tillsammans kan vi skapa så mycket bättre saker eftersom vi alla har olika förmågor och kunskaper. Tillsammans är vi också starkare än om vi står ensamma. Konkurrensen gynnar mitt ego och idag vill jag leva med kärlek till mig själv och min omgivning. Det är svårt att göra om jag ska se på alla som konkurrenter. Konkurrenter bli per automatik fiender till mig som hotar min framgång. Ska vi leva i frid och fred kan vi inte se varandra som fiender.

Kapitalismens fall konkurrensens fall

Om vi ska kunna förändra vårt sätt att leva, ett sätt som gynnar både oss själva liksom vår jord så kan vi inte fortsätta med kapitalismen. Vi kan inte fortsätta att producera en massa varor som vi egentligen inte behöver. Idag producerar vi mer och mer vilket vår samhällsstruktur kräver att vi gör. BNP måste öka från år till år och för att få en ökad BNP måste fler varor och tjänster produceras. Jag minns så väl att jag tänkte under min utbildning det här är inte hållbart i längden. Hur kan vi göra för att förändra vår livsstil?

Varje förändring börjar med den enskilda individen, alltså med dig. Se över hur du lever ditt liv idag och vad du kan göra för att förändra. Vilka produkter och tjänster är nödvändiga för dig? Börja med att ta bort de som är lättast att ta bort och välj det som gynnar vår jord mest för där ligger vår framtid. Välj det som är mest naturligt för det är tillbaka till naturen vi behöver gå.

Ett enklare liv utan konkurrens

Välj att leva ett enklare liv genom att du omger dig med saker som du verkligen behöver och som gör dig glad. Vi har under de senaste årtionden gått från ganska litet och modest till stort och vräkigt. Men den den trenden kan vi vända igen. Du behöver väldigt mycket mindre än du tror. Jag minns en undersökning jag tog del av i början av 90-talet. Om vi tar bort alla onödiga produkter och bara har kvar ett par val av varje produkt att välja  mellan då skulle vår produktion gå ner avsevärt. Från att alla jobbar 8 timmar 5 dagar i veckan hade det räckt med att alla jobbar en dag i veckan. Det säger en hel del.

Att leva ett enklare liv kan vara väl så bra för du får mer tid över att skapa och umgås. Tid för dig själv och de dina. Ett enklare liv innebär inte ett sämre liv. Du bara omprioriterar vad som är viktigt i livet. Säg att du plötsligt hamnar i en situation där livet ställs på ända då kommer du tänka på alla de stunder du missat med dina nära och kära, inte på sakerna du aldrig köpte. Saker gör dig inte lyckligare det är dina relationer med familj och vänner och vad du gör med dem som är avgörande i livet för om du är lycklig eller ej.

Förändra ditt liv du också. Gemensamt förändrar vi världen.

Konkurrens finns i nästan allt vi gör idag. Istället kan vi se varandra som samarbetspartners, vi skapar tillsammans.

Competition good or bad?

When I grew up in the 70s and 80s, Sweden had a mixed economy. All utility companies were owned and managed by the state, while most shops and service companies were private. So it wasn’t a capitalist society we lived in and competition wasn’t a big factor. Competition is linked to capitalism. The free market controls which goods and services are to be produced and at what price, which has both advantages and disadvantages. But competition has found its way into many places in our lives.

We compete for workplaces but also within the work, who should be promoted, for example. In sports, it’s mostly about competition and not so much about training and having fun at the same time. Even within the family, you can sometimes experience competition about things. So is competition good or bad for us?

Is competition good or bad for us?

Since waking up and starting to change my life, I’ve started looking at competition from a different perspective than I did before. Like the vast majority of people, I was raised to believe in competition and that it is good for us. Because, it favors our free will to decide for ourselves what to buy and do. That is, everything is about my own choices for how my life will be. That all my fellow human beings are possible competitors. As a trained economist from Business school, I have been trained in how to compete against other companies.

Today, I prefer to see my fellow human beings as possible partners. Because together we can create so much better things because we all have different abilities and skills. Together we are also stronger than if we stand alone. The competition benefits my ego and today I want to live with love for myself and my surroundings. It’s therefor hard to do if I’m going to see everyone as competitors. Competitors automatically become my enemies who threaten my success. Hence, if we are to live in peace, we cannot see each other as enemies.

The fall of capitalism, the fall of competition

If we are to be able to change our way of life, a way that benefits both ourselves and our earth, we cannot continue with capitalism. We cannot continue to produce a lot of goods that we don’t really need. Today we produce more and more, which our social structure requires us to do. As economist I learned that GDP must increase from year to year and to get an increased GDP more goods and services must be produced. I remember so well that during my training I thought that this is not sustainable in the long run. But, what can we do to change our lifestyle?

Every change starts with the individual, that is, with you. Review how you live your life today and what you can do to change. First, look at what products and services are necessary for you? Start by removing the ones that are easiest to remove and choose what benefits our earth the most because that is where our future lies. Choose what is most natural because it is back to nature we need to go.

A simpler life without competition

Choose to live a simpler life by surrounding yourself with things that you really need and that make you happy. In recent decades, we have gone from quite small and modest to unnessecary large. But we can reverse that trend again. You need a lot less than you think. I remember a survey I took part in in the early 90s. If we remove all unnecessary products and only have a couple of choices of each product to choose from, our production would go down a lot. From everyone working 8 hours 5 days a week, it would have been enough for everyone to work one day a week. That says a lot.

Living a simpler life can be very good because you have more time to create and socialize. Time for yourself and your family and friends. A simpler life does not mean a worse life. You only prioritize different, that is, what is important in life. Say you suddenly find yourself in a situation where life is put on hold, then you think about all the moments you missed with your loved ones, not about things you never needed.

Things don’t make you happier, it’s your relationships with family and friends and what you do with them that determines whether you’re happy or not. Change your life too. Together we can change the world.

Inget ägande vad innebär det?

Något jag har funderat mycket på den senaste tiden är vad vårt ägande betyder för oss och hur det ställer till det för oss. Framför allt sedan jag fick till mig information om hur vi kan leva i framtiden. Där är vi förvaltare till marken, inte ägare. Djuren är fria och äger sina egna liv. Ingen har någon anställning utan alla jobbar för att bevara och ta vara på naturen och återbruka det som redan finns. Pengar behövs alltså inte. Vi odlar och skapar själva det vi behöver för vårt uppehälle. Lek nu lite med tanken tillsammans med mig. Hur skulle det vara om ingen ägde någonting? Skulle det vara möjligt?

Inget ägande av mark

Om ingen äger någon mark utan all mark tillhör oss alla och vi förvaltar den för framtiden utan ägande, då behöver vi inga gränser och vi har inget att försvara. Jag vet att indianerna i Nordamerika tidigare har resonerat så, att man kan inte äga marken. Egentligen är det ganska konstigt om man tittar på det ur ett längre perspektiv. Vi som lever nu gör det under väldigt begränsad tid ur jordens perspektiv och de som har levt före oss har inget intresse för marken kvar. Däremot de som kommer efter oss har ett väldigt stort intresse för marken och hur den ser ut. Det kan till och med vara avhängigt för om de ska kunna leva över huvud taget.

Tänk dig att vi reinkarnerar, vilket jag är övertygad om att vi gör, då är det väldigt viktigt att ta vara på marken för framtiden annars har vi inte längre något att komma tillbaka till. Vi vet ju inte heller var vi kommer tillbaka, vilken del av jorden vi kommer leva på i framtiden så hela jorden är lika viktig. Alltså borde det vara viktigt för oss som lever nu att vi tar till vara på marken för framtiden oavsett var på jorden vi bor och verkar.

Förvaltare av naturen

Så som jag har fått det till mig kommer vi leva som förvaltare till allt som finns i naturen utan ägande, precis så som indianerna har förutspått. Vi är spindeln i nätverket så att säga vilket innebär att det är vi som håller samman saker och ting och hjälper naturen att upprätthålla den naturliga balansen.

Här lever vi på ett mindre område tillsammans i grupper om några tiotal personer. Vi odlar, skapar och tar till vara på sådant vi behöver för vårt uppehåll tillsammans. Alla djur lever fritt i naturen. Det vi gör är att bistå och hjälpa dem och växterna på olika vis för att upprätthålla naturen för framtiden. Trivs vi inte i den grupp vi lever med eller bara får lust att se något nytt kan vi vandra mellan dessa grupperingar allt efter behag. Gästande vandrare finns alltid plats för och är det någon som vill stanna längre hjälps man åt att bygga ett hus till om inget ledigt finns, det vill säga någon går och någon annan kommer till. Under dagarna hjälps alla åt ute i naturen och med odlingar och dylikt.

Inga pengar behövs om inget ägande

Föreställ dig detta, om ingen har någon anställning och ingen äger någonting då behövs heller inga pengar. Vi kommer leva mycket enklare än vi gör idag men vårt behov av saker, onödiga saker, kommer heller inte att finnas. Även om man lever enkelt behöver det inte vara ett dåligt liv eller ett liv utan nöjen. Det är inte meningen att vi ska gå tillbaka och leva i grottor.

Den stora skillnaden är att vi skapar det vi behöver själva, det vi verkligen behöver. Om kunskapen inte finns i gruppen där vi bor kommer vi finna den på annat håll men istället för att köpa någon annans tjänster eller produkter byter vi eller helt enkelt bjuder in personen ifråga att hjälpa oss. Idag skapar vi väldigt mycket som vi egentligen inte behöver eller som bara är till för att driva samhället vi har skapat. Alltså saker och tjänster som egentligen inte alls behövs. Vi har ett resursslöseri som är helt enormt.

Ett liv utan krav

Tänk dig att vakna upp en dag helt utan krav från omgivningen. Ingen arbetsgivare som ställer krav på dig och ingen som talar om för dig vad du måste göra. Vill du ta en dag för att vandra så är det okej eller om du bara vill leka med barnen gör du det. Kanske vill du stå och baka o laga mat en hel dag, då gör du det. Det enda du vet att du behöver göra är att hjälpa till för din egen överlevnad, det är gott nog för här finns heller inget samhälle som ställer krav på dig.

Trivs du inte där du är kan du alltid ge dig ut på vandring och på så vis prova att leva med några andra personer någon annan stans på jorden. För jorden är ditt hem och där finns inga gränser eller begränsningar. Det viktiga i livet är mat för dagen, kläder på kroppen och tak över huvudet och det kan du få var du än befinner dig. I övrigt handlar livet om de människor du lever med, djuren du umgås med och naturen du vistas i. Vi behöver inget ägande för det. Framförallt det viktigaste vi har är naturen eftersom den ger oss det vi behöver. Det enda vi behöver gör är att förvalta naturen som tack för det den ger oss.

Inget ägande, en utopi?

Naturligtvis är detta väldigt förenklat. I min kommande bok kommer jag gå in på detaljer och beskriva mer ingående hur vi kan leva. Utifrån hur vi lever idag förefaller detta vara en utopi men vi kan förändra vårt sätt att leva och vi behöver förändra det om vi ska kunna fortsätta att leva som människor på jorden.

Ska vi få till en förändring behöver vi börja någonstans och förändringar börjar alltid med oss själva. Vi skapar själva vår värld, den värld vi vill leva i. Vill du vara med och förändra världen börja då med att se över ditt eget liv. Vad kan du göra? För vi kan alla göra förändringar. Vill du ha hjälp och råd på vägen så tveka inte att kontakta mig, jag hjälper dig mer än gärna. Det är bara om vi alla gör förändringar i våra liv som vi kan ta bort frågetecknet efter en utopi.

Genom egna förändringar i våra liv kan vi skapa en ny ljusare värld.

No ownership, what does that mean?

Something I’ve been thinking a lot about lately is what our ownership means to us and how it affects us. Especially since I received information about how we can live in the future. There we are managers of the land, not owners. The animals are free and own their own lives. No one has a job, but everyone works to preserve and take care of nature and reuse what is already there. So money is not needed. We grow and create what we need for our livelihood. Now play with the idea a little with me. What would it be like if nobody owned anything? Would it be possible?

No ownership of land

If no one owns any land but all land belongs to all of us and we manage it for the future without ownership, then we need no borders and we have nothing to defend. I know that the Indians in North America have reasoned in the past that you cannot own the land. Actually, it’s quite strange if you look at it from a longer perspective. We who live now do so for a very limited time from the earth’s perspective and those who have lived before us have no interest in the land left. However, those who come after us have a very great interest in the land and how it looks. It may even depend on whether they will be able to live at all.

Imagine we reincarnate, which I am convinced we do, then it is very important to take care of the land for the future or we no longer have anything to come back to. We also don’t know where we will return, which part of the earth we will live on in the future, so the whole earth is equally important. Therefore it should be important for us all who live now that we take care of the land for the future, regardless of where on earth we live and work.

Manager of the land

As I have got to know, we will live as managers of all that exists in nature without ownership, just as the Indians predicted. We are the spider in the web, so to speak, which means that we are the ones who hold things together and help nature maintain its natural balance.

Together we’ll live in a small areas in groups of a few tens of people. There we cultivate, create and use what we need for our livelyhood together. All animals live freely in nature. What we do is to assist and help them and the plants in different ways to maintain nature for the future. If we don’t feel comfortable in the group we live with or just want to see something new, we can wander between these groups at will. There is always room for visiting hikers and if there is someone who wants to stay longer, we all help out to build another house if there is nothing available. Thus, someone leaves and someone else comes. During the days, everyone is helped out in nature and with crops and the like.

No money needed if no ownership

Imagine this, if you don’t have a job and don’t own anything then, no money is needed either. We will live much simpler than we do today but our need for things, unnecessary things, will not exist either. Even if you live simply, it doesn’t have to be a bad life or a life without pleasure. We are not meant to go back and live in caves.

The big difference is that we create what we need ourselves, what we really need. If the knowledge for what we need is not in the group where we live, we will find it elsewhere. But, instead of buying someone else’s services or products, we exchange or simply invite the person in question to help us. Today we create a lot that we don’t really need. Some of the things are only there to run the society we have created. That is, things and services that are not really needed at all. We have a waste of resources that is absolutely enormous.

A life without demands

Imagine waking up one day without any demands from your surroundings. No employer who makes demands on you and no one who tells you what you have to do. If you want to take a day to hike, that’s okay or if you just want to play with the kids, you do. Maybe you want to stand and bake and cook for a whole day, then you do it. The only thing you know you need to do is help for your own survival, that’s good enough because here there is no society that makes demands on you.

If you don’t like where you are, you can always go hiking. You can try to live with some other people somewhere else on earth. Because the earth is your home and there are no boundaries or limitations. The important things in life are food for the day, clothes on the body and a roof over the head. This you can get wherever you are. Otherwise, life is about the people you live with, the animals you hang out with and the nature you stay in. We don’t need ownership for that. Nature is the most important thing we have above all, because it gives us what we need. As thanks for what it gives us, the only thing we need to do is manage it.

No ownership, a utopia?

Of course, this is very simplified. In my upcoming book I will go in depth and describe in more detail how we can live. From the way we live today, this seems like a utopia, but we can change the way we live and we need to change it if we are to continue living as humans on earth.

If we are to bring about a change, we need to start somewhere, and changes always start with ourselves. We create our own world, the world we want to live in. If you want to be part of changing the world, start by reviewing your own life. What can you do? Because we can all make changes. If you want help and advice along the way, don’t hesitate to contact me, I’ll be more than happy to help you. It is only if we make changes in our lives that we can remove the question mark after a utopia.