Okategoriserade

Andlighet

Vad är egentligen andlighet?

Svaret på den frågan är säkert lika spridd och olika som vi människor är olika. Frågar du en kristen får du ett svar, en hindu ett annat och frågar du naturfolken får du ett tredje, och så vidare. Jag kan bara utgå från min erfarenhet vad gäller det andliga och det jag har lärt mig därifrån.

För mig handlar andlighet om ursprunget för allt liv. Lite likt de flesta religioner anser jag att livet har sitt ursprung ur en andlig källa. Hur vi beskriver denna källa är dock olika. För min del anser jag att Gud (ursprungskällan för allt liv både eteriskt och fysiskt) är en energi som består av rent vitt ljus som är ren kärlek. Därifrån kommer alla andliga varelser och från dessa kommer våra själar. Allt är sammankopplat med varandra, vi har alla samma ursprung, vi är alla som olika kroppsdelar på Gud’s eteriska kropp skulle man kunna säga. Eller som den beskrivning jag har fått från Moder Jord. Vi är alla delar av samma träd, en del hör till stammen, en del en gren eller en kvist och andra är ett blad eller blomma. Tillsammans bildar vi ett träd och vi är beroende av varandra. Vi är som olika kroppsdelar av samma kropp. Jag har också fått till mig att vi människor är de enda fysiska varelser som består av det vita ljuset, det vill säga alla energier, medan djuren och växterna består av vissa eller endast en av de sju energierna. Jag tror att det är i Gamla testamentet som det står att vi är alla söner och döttrar till vår Fader och vår Moder. Vilket är helt riktigt om man tänker efter. Vår eteriska kropp kommer från Gudskällan, eller Gud, och består av samma energier som källan och vår fysiska kropp kommer från Moder Jord (vår fysiska kropp består av samma grundämnen som allting annat som existerar på jorden).

Det andliga livet fanns långt tidigare det fysiska. På många människor verkar det som om de anser eller tror att det fysiska livet är det ursprungliga och att det andliga livet på något vis kommer från det. Bortsett Gud själv. Det påminner lite om hur man förr trodde att solen snurrade kring jorden. Inte tvärtom. Om det andliga livet har skapat det fysiska så är det ju därifrån intelligensen kommer, inte tvärtom. Om alla andra (eller eteriska väsen) är intelligenta borde vi kunna kommunicera med dem. Om vi är en del av det andliga livet måste ju vi kunna kommunicera med andra andliga varelser. Livet utanför jorden måste ju vara enormt mycket större än  jorden. Att det då skulle kunna finnas liv på andra planeter är för mig en självklarhet. Ingen fråga över huvud taget.

Min kommunikation med den andliga världen började med naturandar och efter hand började jag även kommunicera med växter och till viss del även med djur. På senare tid har jag även blivit introducerad för andar i den andliga sfären, det vill säga eteriska varelser som lever utanför och bortanför jorden, utan fysisk kropp. Kanske har det varit en naturlig utveckling som har presenterats för mig efter hand. Själv finner jag ingen större skillnad i att kommunicera med fysiska ting eller eteriska varelser. Allting handlar om andligt liv. Sättet att kommunicera är detsamma. Nyckeln till kommunikationen och till den andliga sfären ligger inom oss själva. Genom att vända sig inåt, lyssna och lita på det som kommer till oss att lära oss att skilja på egna tankar och information från vår själ, en andlig varelse eller Gudskällan (vårt kollektiva medvetande) når man svaren. Inom oss bär vi på hela universum.

Vi är alla andliga och kan därför kommunicera med andevärlden, var och en av oss. Svårigheten i det är våra egna tankar som begränsar oss. Är det verkligen möjligt? Hur skulle jag kunna? Det är enbart vissa personer som har förmågan som kan. Själv hade jag alla de här tankarna och fann det väldigt svårt att komma över tron att jag inte kunde till en tro att jag kanske kan till att jag kan nog till jag kan faktiskt. Idag säger jag öppet att jag kommunicerar med andevärlden. Jag ser heller inget konstigt i det. Det är vår inställning till andevärlden som behöver förändras. Precis som vi ändrade inställning till att det är jorden som snurrar runt solen. Vi kan ändra oss, det tar bara lite tid.

Börja träna du också på att kommunicera. Det är inte så svårt. Öva genom att ställa enkla frågor inåt till dig själv eller till ett träd, en sjö eller vad som helst. Ställ frågor som du kan få bekräftade. Efter att du ställt frågan lyssna inåt och bara ta emot det som kommer. Ta fasta på det första som kommer till dig oavsett om det är en känsla, ett ord eller en bild. Ta tag i det hur tokigt det än kan verka. Ställ en följdfråga och gör samma sak igen. Skriv ner det som kommer till dig. Min erfarenhet är att man får lite i taget så det är som ett pussel man får lägga. I början kommer det bara lite grann och man får anstränga sig ganska mycket men ge inte upp. Det är som att lära sig ett nytt språk, vilket som helst, det tar lite tid och är svårast i början men efter hand blir det lättare och lättare.

Vill du ha lite guidad hjälp på vägen så anmäl dig gärna till en av mina retreater. Nästa tillfälle blir den 17 september. För frågor och anmälan mejla mig till [email protected]

Spirituality

What exactly is spirituality?

The answer to that question is probably as spread out and different as we humans are different. If you ask a Christian you get one answer, a Hindu another and if you ask nature people you get a third, and so on. I can only go from my experience with spirituality and what I have learned from it.

For me, spirituality is about the origin of all life. A bit like most religions, I believe that life originates from a spiritual source. However, how we describe this source is different. For my part, I believe that God (the original source of all life both ethereal and physical) is an energy that consists of pure white light that is pure love. From there come all spiritual beings and from these come our souls. Everything relates to each other, we all have the same origin, we are all like different body parts on God’s etheric body you could say. Or as the description I have received from Mother Earth. We are all parts of the same tree, some belong to the trunk, some are a branch, or a twig and others are a leaf or flower. Together we form a tree and we depend on each other. We are like different body parts of the same body. I have also learned that we humans are the only physical beings that are made up of the white light, that is, all energies, while the animals and plants are made up of some or only one of the seven energies. I believe it is in the Old Testament that it says we are all sons and daughters of our Father and our Mother. Which is quite true if you think about it. Our etheric body comes from the God Source, or God, and is made up of the same energies as the source and our physical body comes from Mother Earth (our physical body is made up of the same elements as everything else that exists on Earth).

The spiritual life existed long before the physical. Many people seem to consider or believe that physical life is the original and that spiritual life is somehow derived from it. Apart from God himself. It is somewhat reminiscent of how it was once believed that the sun revolved around the earth. Not the other way around. If the spiritual life has created the physical, then that is where the intelligence comes from, not the other way around. If all other beings (ethereal beings) are intelligent, we should be able to communicate with them. If we are part of the spiritual life, we must be able to communicate with other spiritual beings. After all, life outside Earth must be enormously much larger than Earth. That there could then be life on other planets is for me a matter of course. No question at all. My communication with the spiritual world began with nature spirits and gradually I also began to communicate with plants and to some extent also with animals. Recently, I have also been introduced to spirits in the spiritual realm, that is, ethereal beings that live outside and beyond the earth as wll as on the Earth, without a physical body. Perhaps it has been a natural progression that has been presented to me gradually. Personally, I find no major difference in communicating with physical things or ethereal beings. Everything is about spiritual life. The way to communicate is the same. The key to communication and to the spiritual realm lies within us. By turning inward, listening and trusting what comes to us, learning to separate our own thoughts and information from our soul, a spiritual being or the God Source (our collective consciousness) we reach the answers. Within us we carry the entire universe.

We are all spiritual and therefore can communicate with the spirit world, each one of us. The difficulty in it is our own thoughts that limit us. Is it possible? How could I? Only certain people can do so. I myself had all these thoughts and found it very difficult to get over the belief that I could. My thoughts went from that I couldn’t, to a belief that maybe I can, to that I can enough, to I can. Today I openly say that I communicate with the spirit world. I don’t see anything strange in that either. It is our attitude towards the spirit world that needs to change. Just as we changed our attitude to the fact that it is the earth that revolves around the sun. We can change, it just takes a little time. Start practicing communicating too. It is not that difficult. Practice by asking simple questions inwardly to yourself or to a tree, a lake or anything. Ask questions that you can get confirmed. After you ask the question, listen inwardly and just receive what comes. Grab hold of the first thing that comes to you whether it’s a feeling, a word or an image. Grab it no matter how crazy it may seem. Ask a follow-up question and do the same thing again. Write down what comes to you. My experience is that you get a little bit at a time so it’s like a puzzle you must put together. In the beginning, it only comes a little bit and you must put in quite a lot of effort, but don’t give up. It’s like learning a new language, any language, it takes some time and is hardest at the beginning but gradually it gets easier and easier.