Förändra ditt liv

Skuld och Skam

Varje dag gör vi saker vi inte vill eller kanske inte ens borde. Under vår livstid får vi inpräntat en massa olika saker som vi bör göra, förväntas göra och som vi måste göra för att passa in i familjen, med vänner, arbetskamrater och samhället i allmänhet. Om vi inte följer de gängse reglerna drabbas vi av både skuld och skam.

Vi är alla unika varelser som behöver ett visst utrymme för att kunna växa och bli de personer vi kan bli för att utnyttja vår fulla potential.Om vi inte får utrymme att växa, utvecklas och bli det vi känner att vi kan bli känner vi oss hämmade. Om vi inte följer de gängse reglerna känner vi skuld och skam som vi lägger på oss själva. Om vi ändå försöker att följa vårt hjärta finns det människor i vår omgivning som snabbt ger oss en tillrättavisning och belägger oss med både skuld och skam.

Vår samhällsutveckling har pågått i flera tusen år. Generation efter generation har lagt på oss tillrättavisningar som följer med i vårt dna. För att frigöra oss från flera generationers “måsten” för att kunna följa vårt egna hjärta och leva som de unika individer vi faktiskt är. För att vi ska kunna leva vår fulla potential och bli lyckliga behöver vi alla frigöra oss från vårt förflutna.

Vi behöver bli bättre på att lyssna inåt, i både stora och små beslut. Innan du somnar för dagen gå igenom vad du har gjort och för vem du har gjort det. Var det för dig själv eller för någon annan? Vad skulle du vilja ha gjort istället? Hur kan du ändra på det? När kan du ändra på det? Har du själv lagt skuld och skam på någon annan? Har du försökt styra någon annan människa genom att ge dem tillrättavisningar hur de borde leva sitt liv? Gjorde du det för deras skull eller gjorde du det för att blivit lärd att så ska det vara? Var ärlig mot dig själv.

Om vi följer vårt eget hjärta, vårt inre jag, frigörs något inom dig. Du kommer finna nycklar till ett liv som du inte trodde var möjligt. Vi är alla mycket större än vad vi tror och vår inre potential är väldigt mycket större än vad vi inser. För att komma åt ditt inre jag och se din egen storhet behöver du släppa all skuld och skam. Du behöver frigöra dig från den skuld och skam som har lagts och som läggs på dig men du behöver också frigöra dig från att lägga det på andra.

SLÅ DIG FRI OCH LÅT OSS VÄXA TILLSAMMANS!

Guilt and Shame

Every day we do things we don’t want to do and things we shouldn’t do. During our lifetime we are brought up with a lot of different things that we should do, are expected to do and that we must do to fit in with family, with friends, colleagues and society in general. If we don’t follow the usual rules, we suffer from both guilt and shame.

We are all unique beings who need a certain amount of space to grow and become the humans we can be to utilize our full potential. If we are not given the space to grow, develop and become what we feel we can be, we feel inhibited. If we don’t follow the usual rules, we are often quick to put both guilt and shame on ourselves. If we still try to follow our heart, there are people around us who are quick to reprimand us and burden us with both guilt and shame.

Our social development has been going on for several thousand years. Generation after generation has imposed on us reprimands that are in our DNA. To free ourselves from the “must” of several generations, to be able to follow our own heart and live as the unique individuals we are. For us to live our full potential and be happy, we all need to free ourselves from our past.

We need to get better at listening inwardly, in both big and small decisions. Before falling asleep for the day, review what you have done and who you have done it for. Was it for yourself or for someone else? What would you like to have done instead? How can you change that? When can you change it? Have you placed guilt and shame on someone else? Have you tried to control another human being by giving them reprimands on how they should live their lives? Did you do it for them or did you do it because you were taught that this is how it should be? Be honest.

If we follow our own heart, our inner self, something is released within you. You will find keys to a life you didn’t think possible. We are all much bigger than we think we are, and our inner potential is much bigger than we realize. To access your inner self and see your own greatness, you need to let go of all guilt and shame. You need to free yourself from the guilt and shame that has been and is being placed on you. But you also need to free yourself from placing guilt and shame on others.

BREAK FREE AND LET US GROW TOGETHER!