Trots att det aldrig har levt fler människor på jorden än nu så har vi nog aldrig upplevt oss som så ensamma som nu. Många som bor i stora eller små städer känner sig isolerade och mer eller mindre övergivna. En ensamhet som växer från generation till generation. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det? Kan vi göra något åt det?

Ett liv i ensamhet

Jag minns när jag bodde i Göteborg, Sveriges näst största stad med flera hundratusen invånare. Precis som de allra flesta bodde jag i lägenhet i flerfamiljshus. Det var få av mina grannar jag lärde känna, inga jag umgicks med och i vissa fall inte ens hälsade på. Jag anser mig själv vara en ganska social person och har egentligen aldrig haft problem att lära känna nya personer eller haft problem att hitta vänner. Trots det så var det inte alltför sällan jag kände mig väldigt ensam i min lägenhet. När alla mina vänner var upptagna med annat och jag själv inte hade något att göra då blev jag ofrivilligt ensam hemma i en liten lägenhet. Det fanns många människor runtomkring som jag både hörde och såg men de såg inte mig. I dessa stunder kunde jag ibland känna mig övergiven. Går du ut och sätter dig ensam på ett café känner du dig ännu mer ensam. Ofrivillig ensamhet är inte rolig och kan lätt skapa depressioner.

Ett liv i ensamhet på landet

När jag tog steget att flytta ut från stan ut på landet blev det konstigt nog inte alls lika ensamt. Det var mycket mindre människor men de såg mig. Jag lärde känna grannarna på ett helt annat sätt och umgicks med dem också. De gånger jag sitter ofrivilligt ensam i mitt hus kan jag bara gå ut i naturen, där känner jag mig aldrig ensam.

Ett liv utan ensamhet

Tänk dig ett liv där du aldrig är ensam, bara själv de gånger du behöver och själv väljer det. Hade inte det varit perfekt? Hur skulle det se ut? Tänk dig att du lever i en mindre by med några tiotal människor. Varje familj har ett eget litet hus men sedan har man gemensamhetsanläggningar där man umgås tillsammans när man själv vill. Det här var något som kom till mig förra sommaren. Hur vi kan leva i framtiden. Är du en person som älskar att umgås och vara social kan du göra det hela tiden. Är du raka motsatsen kan du välja att vara för dig själv men utan att känna dig ensam och övergiven. Valet är fritt. Vad du än råkar ut för i livet så finns det människor i din närhet som bryr sig om dig och kan stötta och hjälpa dig genom både glädje och sorg. Man lever tillsammans alla generationer. De äldres erfarenheter och visdom tas tillvara liksom de ungas nyfikenhet och livsglädje.

En utopi men en möjlig framtid

Ovanstående scenario kan låta som en utopi men skulle kunna bli verklighet om vi vill. Det som kom till mig beskrev ett helt annat liv än det vi är vana vid. Ett liv utan stater, utan gränser, utan samhälleliga krav. Ett liv där varje individ lever fritt efter egna behov och önskemål. Jag vet att det kan vara svårt att se det som en möjlig väg men jag har sett den vägen och den är möjlig.

Ett liv där ingen lever i ensamhet endast valda situationer där man är själv aldrig ensam.

Känner du dig ensam och är i behov av hjälp https://www.1177.se/

Det finns ingenstans man kan känna sig så ensam som i en storstad, trots alla människor runtomkring.

A life of solitude

Even though there have never been more people on earth than now, we have probably never felt as alone as now. Many people who live in big or small cities feel isolated and more or less abandoned. A loneliness that grows from generation to generation. What causes it and what can we do about it? Can we do something at all?

A life of solitude

I remember when I lived in Gothenburg, Sweden’s second largest city with several hundred thousand inhabitants. Just like the vast majority of people, I lived in an apartment in a block of flats. There were few of my neighbors I got to know, none I hung out with and in some cases didn’t even saluted at. I consider myself to be quite a social person and have never really had a problem meeting new people or having trouble making friends.

Despite that, it wasn’t too rare that I felt very lonely in my apartment. When all my friends were busy with other things and I myself had nothing to do, then I involuntarily became alone at home in a small apartment. There were many people around whom I both heard and saw but they did not see me. In these moments I could sometimes feel abandoned. If you go out and sit alone in a cafe, you feel even more alone. Involuntary loneliness is not fun and can easily create depression.

A life of solitude in the countryside

When I took the step to move out of the city into the country, strangely enough, it wasn’t nearly as lonely. There were much less people but they saw me. I got to know the neighbors in a completely different way and socialized with them too. The times I am involuntarily alone in my house, I can only go out into nature, there I never feel alone.

A life without loneliness

Imagine a life where you are never alone, only by yourself when you need to and choose it yourself. Wouldn’t that have been perfect? What would it look like? Imagine that you live in a small village with a few tens of people. Each family has its own small house, but then you have community facilities where you can hang out together when you want. This was something that came to me last summer.

How we can live in the future. If you are a person who loves hanging out and being social, you can do it all the time. If you are the exact opposite, you can choose to be by yourself but without feeling alone and abandoned. The choice is free. Whatever happens to you in life, there are people around you who care about you and can support and help you through both joy and sorrow. All generations live together. The experience and wisdom of the elderly are taken advantage of, as is the curiosity and joy of life of the young.

A utopia but a possible future

The above scenario may sound like a utopia but could become reality if we want. What came to me described a completely different life than the one we are used to. A life without states, without borders, without societal requirements. A life where each individual lives freely according to their own needs and wishes. I know it can be hard to see that as a possible path but I have seen that path and it is possible.

A life where no one lives alone, only selected situations where you yourself are never alone.

 

Vad menas med rättvisa?

Enligt Wikipedia finns ingen universell definition för vad rättvisa egentligen är men ändå stöter man på det dagligdags. Jag upplever också att vissa personer är mer fokuserade på rättvisa än andra. Att de hakar upp sig på händelser i sina egna liv eller från sin omgivning och anser att det är orättvist. För det är alltid orättvisa vi hakar upp oss på inte rättvisa men utifrån vem och varför?

Vad menas med då rättvisa?

Med handen på hjärtat kan vi nog alla skriva under på att vi har känt oss orättvist behandlade ibland. Men, de senaste åren har jag börjat fundera mer och mer på vad vi egentligen menar. Det initierades av att en person jag jobbade med nästan dagligen uttryckte att det var orättvist. Jag upptäckte att hen utgick från sig själv först, därefter de personer som stod hen närmast och därifrån utvidgades cirkeln mer och mer beroende på vad det gällde, familj, vänner, arbetskamrater, bekanta, människorna i orten, regionen, landet, etc.

När vi uttrycker att något är orättvist utgår vi alltid från oss själva, våra egna värderingar, men beroende på vem som uttrycker det blir rättvisan/orättvisan olika. Jag ska ge er några exempel.

Exempel på vad som menas med rättvisa

I en vanlig skolklass går ca 25 till 30 elever. Alla elever är olika och har olika förutsättningar eftersom vi alla är unika individer. Enligt svensk skollag ska alla lära sig samma saker under samma tid. Det finns givna riktlinjer som är satta för vilka mål eleverna ska uppnå under respektive årskurs. Den eleven i klassen som har svårast att lära sig på traditionellt sätt kommer att få svårt att hänga med. Oftast får vederbörande inte så mycket hjälp som den behöver utan få snällt stå tillbaka för de andra i klassen som också behöver hjälp. Det är orättvist från den elevens perspektiv. Men, det är lika orättvist ur den elevens perspektiv som har lättast för sig i klassen. Den eleven får inte tillräcklig stimulans, sitter oftast och inväntar de andra i klassen och blir snart uttråkad.

På en arbetsplats där flera personer gör samma jobb och alla har samma lön finns orättvisa utifrån att vi jobbar olika snabbt. Den som jobbar snabbast och får mest gjort under dagen tycker att den blir orättvist behandlad för den borde få högst lön. Är man på en arbetsplats där lönen sätts individuellt finns det garanterat någon som tycker att den blir orättvist behandlad. En person som själv anser att hen gör lika bra jobb som alla andra men där chefen inte är av samma åsikt får heller inte samma löneförhöjning som de andra utan halkar efter. Det kan vara så att hen har tillfälliga problem hemma som påverkar men normalt brukar göra bra ifrån sig till exempel.

Finns rättvisa över huvud taget?

Eftersom vi alla är unika individer har vi olika förutsättningar därför kan man egentligen inte prata om rättvisa eller orättvisa. Det beror ju på ur vems perspektiv man ser det ifrån. Det vi istället behöver fokusera på är att möta den unika individen. Att vi har ett annat skolsystem där vi lyfter fram varje enskilt barns unika egenskaper och förhöjer hens förmåga. Alla behöver inte lära sig exakt samma saker. Det gör de inte ändå. Lönesättning är alltid svårt men det finns mycket vi kan förändra även här. Det viktigaste är dock hur du själv hanterar din känsla.

Känslan av att vara orättvist behandlad

I grund och botten är det en känsla vi pratar om, att man känner sig orättvist behandlad i olika situationer. Det är dock alltid i jämförelse med andra i sin omgivning. Om du låter bli att jämföra dig med andra utan helt fokuserar på dig själv så kommer den känslan att försvinna mer och mer. Du har bara ansvar för dig själv och du kan bara förändra dig själv, ingen annan. Ditt fokus bör därför alltid ligga på dig själv men vi sätter oss ofta i relation till vår omgivning. Den viktiga i ditt liv är du.

Vad som menas med rättvisa är alltså i en jämförelse med andra där fokus ligger på omgivningen istället för på dig själv.

Ibland upplever vi att vågskålen vägen över åt fel håll och upplever det som orättvisa.

The meaning of justice

According to Wikipedia, there is no universal definition of what justice is, but it is still encountered every day. I also feel that some people are more focused on justice than others. People who often bring up events from their own lives or from their surroundings that they consider unfair. We have a tendency to get caught up in injustice, but based on who and why?

What is the meaning of justice?

We have probably all felt unfairly treated at times. In recent years however, I’ve started to think more and more about what we really mean. A person I worked with initiated it. She expressed almost daily that something was unfair. I discovered that justice emanated from her first, then those closest to her, and from there the circle expanded more and more depending on what was involved. It extended from herself to her family, friends, work colleagues, acquaintances, the people of the city, region, country, etc.

The comparison always start from ourselves, our own values, when we express that something is unfair but, depending on who expresses it the justice/injustice is different. I’ll give you some examples.

Examples of what the meaning of justice is

There is about 25 to 30 students in a normal school class. All students are different and have different conditions because we are all unique individuals however, everyone must learn the same things in the same amount of time, according to the Education Act. The students have a goal to achieve during each grade.

He who has the hardest time learning in traditional ways will have a hard time keeping up. This person does not get as much help as he needs most of the time but, has to kindly stand back for the others in the class who also need help. That is unfair from that student’s perspective.

On the other hand, from a perspective of the student who has the easiest time in the class, it is just as unfair. This student does not receive sufficient stimulation. He often has to wait for the others in the class and soon becomes bored.

The meaning of injust salary

In a workplace where several people do the same job and they all have the same salary, there is injustice based on the fact that we work at different speeds. The person who works the fastest and gets the most done during the day is being treated unfairly. He should get more paid.

If you are in a workplace where the salary is set individually, there is guaranteed to be someone who thinks they are being treated unfairly. A person who thinks he is doing as good a job as everyone else but the boss doesn’t share the same opinion will not get the same raise as the others. He will therefore probably consider that he is being treated unfairly.

Does justice exist at all?

Since we are all unique individuals, we have different conditions, so you can’t really talk about justice or injustice. It depends from whose perspective you look at it. Instead we need to focus on how to meet the unique individual. We ought to have a different school system where we highlight each individual child’s unique characteristics and strengthen their abilities. They don’t need to learn exactly the same things. They won´t anyway.

There is a lot we can change regaring salaries but, it is always difficult.  The most important thing, however, is how you yourself manage your feeling. Your feeling of being treated unfairly.

The feeling of being treated unfairly

When you feel unfairly treated in various situations, it’s basically a feeling we’re talking about. That feeling is anyway always in comparison to others in your environment. If you stop comparing yourself to others and focus entirely on yourself instead, that feeling disappears more and more. Regardless, you are only responsible for yourself and you can only change yourself, no one else. Your focus should therefore always be on yourself, but we usually put ourselves in relation to our surroundings. Don’t forget, you are the most important person in your life.

The meaning of justice is thus a situation where you compare yourself to others instead of focusing on yourself

 

 

Happy ending and Happy new year

The past year, 2022, has been a very eventful year in many ways. Much has happened around the world; the pandemic has continued to wreak havoc but in a new and milder form, war broke out in Ukraine and new elections to the Swedish Riksdag and government where we have again changed sides. But, something else has also happened that is much bigger, many more people have started to wake up. I have met people who suddenly begin to have spiritual connections and others who feel that nature is calling them. People who have changed almost overnight. Even though I myself have known it would happen for a long time, I am still amazed now that it is happening.

 

My life has come to change a lot in 2022. After being in teachings and working on my own with my spiritual development, I now took the step out. I have started to pass on all the knowledge that I have gained during pretty much the entire life but especially since 2007 when Mother Earth said she is my spiritual guide and teacher. Getting to meet other awakened people has given me the support I’ve been missing all these years, but I’ve also received confirmation of what I’ve learned but in a completely different way than I previously received. I have been amazed that there are quite a few of us who, in different ways, have acquired the same teachings about how we can live in a much better way. Also that the earth is about to raise its frequencies so that we can ascend into a higher dimension. My own development has taken quantum leaps in development this year. My emotions have been on a roller coaster ride but oh what a difference it makes in life when you raise your frequencies. Fear and worry don’t feel as bad or nasty as before, which means that I have found an inner peace and security that I can only hope I pass on to the rest of you until you have found it yourself.

 

At the beginning of the year, I thought that my book “She calls me daughter” would be the focus. However, it gradually turned out that it would be about my development and what I can give and convey to others. It began when, upon request, I started coaching people who wanted personal advice to change their way of life. People who, like me, want to live in a more natural way that is in better harmony with the rest of the world, that is, all the plants and animals that we coexist with. Advice on everything from diet to how the puzzle of everyday life can work and still live in a more positive way for all of us.   When we then got a bit into the spring, I discovered during a meditation that I have knowledge from before how to heal the etheric body and discover the karma that got stuck in it. That work has led me to discover what a wonderfully magical world we live in. All the etheric beings that are around us and help us during our time on earth as physical beings, because basically we are all etheric beings of various types. Everything I’ve been able to “see” and experience through all of you that I’ve had the pleasure of healing has been magical in itself. I have also encountered many tragic events from the past that settled like shadows in our etheric bodies. However, these must come to light so that we can process, understand why we carry anger and fear that cannot be connected to anything we know. In this understanding lies a healing and in connection with lifting an event or a trauma to the surface, we can release the energy threads that have kept us in that event. The Incas would call it soul retrieval.

 

This summer I married the man I met in the spring of 2010. A long-awaited wedding that turned out even better than I had dared to hope for. Our wedding and nuptials have been blessed, as I think all our guests can attest. We had invited those closest to us, but I also invited all the spirits I had met during my life. It was magical.Autumn has led me on new tracks in the form of guiding and helping others to communicate with the nature spirits and nature beings that exist in our surroundings. I remember so well when I came to the course in Stockholm so many years ago where I was to be initiated paqo (Inca priestess/shaman). How I came to the realization that I could communicate with the spirit world and who it was I communicated with and had done throughout my life, completely unknowingly. I want to give that feeling to others. It is so easy to think that only certain individuals can do that. However, we are all spiritual beings and as such we all have the ability. We are just different far from it and wake up at different rates. If I can help some people experience it for themselves, I would love to.

 

2022 has now come to an end and I can only state that a lot has happened. Being able to help others accelerates my own development. I myself have processed and taken care of a lot of old things. Let go of things that keep me in a society and a way of life that I no longer fit in with. We must all go through that development. It is necessary for us to be able to bring about a change in society as a whole. It has gone fast for me but will probably go even faster for you. The higher energies spin faster, and everything goes faster. A new year is already approaching. We do not yet know what 2023 holds in its womb. The only thing I know so far is that I will have a retreat in South Africa that I know in my heart and soul will be transformative. I have now let go of the book and let the spirit world take care of it. I myself will continue the track I am now on, I listen to both my guides but also to you what I should do. I am at your disposal when you ask for my help or want me to come to you, just ask me. I have always found it difficult to price one’s own services and even more so services dealing with the good and bad of the earth that should be free. I have now been told that I will take € 40 per hour. With that, I wish you all a real

Happy Ending & a Happy New Year 2023!

 

Resa till Madeira

Igår landade vi på den lilla vulkanön Madeira mitt ute i Atlanten utanför Marockos västkust.

Ända sedan jag var drygt tjugo år och hade en chef som kom tillbaka härifrån alldeles lyrisk över den vackra blomsterrika ön har jag velat åka hit. Nu blev det äntligen av tillsammans med min numera äkta make på en smekmånadsresa.

Det började lite olyckligt så till vida att vi kom till ett hotell som var allt annat än det vi önskade oss. Smutsigt, slitet och rent ut sagt sjabbigt. I morse ringde vi till resebyrån och förklarade att vi ville byta inte bara rum utan hotell. Pratade med en mycket tillmötesgående tjej som tog tag i det hela. Några timmar senare landade vi på den här platsen. Glatt överraskade. Någon har talat om att vi är här på smekmånad.

Nu kunde vi koppla av och bara njuta av varandra och en skön, avkopplande plats.

Härifrån kommer vi ge oss ut på olika äventyr runt ön. Jag ska se vilka naturandar och naturväsen som ger sig till känna.

Honeymoon to Madeira

The surprise

The trip to Madeira was special in many ways. It started with us ending up in a hotel, which we had booked ourselves, which was under all criticism. You really have to look to find a shabbier place. We found most things that you don’t want to find in a hotel room and then you should know that it was marked with three stars. Normally, neither I nor my husband are particularly demanding. You don’t stay in a hotel room that much, it’s mostly a place to store your stuff and sleep in. We love to discover the places we go to. However, we moved to a five-star hotel the day after arrival, which we did not regret.

We have probably never been so surprised. My husband mentioned in passing to the travel company we went with that we were there on our honeymoon and wanted a better standard than what we initially got. If it costs us extra, it’s worth it. Most likely they have then told the hotel. What happened was the following; the hotel upgraded our room from partial sea view to full sea view, they had decorated the room with swans on the bed and rose petals strewn all over the bed and bedside tables.

In the evening, the room service came with a bottle of sparkling wine and chocolate-dipped strawberries with a greeting from the hotel management. I would have liked to have seen the expressions on our faces. The next day when we got up from breakfast there was a bottle of red wine with a greeting from the girls who worked on site for the travel company. We felt very surprised and very grateful.

The excursions

As I mentioned above, both my husband and I enjoy discovering the place we visit so we tried a little bit of each. Asked around what to see and do both the hotel staff who live on the island and those who sell excursions locally. We were, among other things, on a hike quite high up in the mountains at about 800 meters above sea level. We walked about 13 km in sun, fog and rain. When we arrived at the end of the walk we were completely soaked and cold and just wanted to go back to the hotel where we warmed up in the hot pool and sauna.

There are two botanical gardens on site. One that is at a higher altitude, about 800 meters above sea level, and a slightly smaller one that is at half that altitude. Monte, which is at the top, was very beautiful with many ponds, small waterfalls and tropical plants. The lower one was not nearly as attractive. Both gardens can be reached via a long cable car, which is an excursion in itself.

Madeira which is a volcanic island consists only of mountains that go right down to the sea. One day we went on a jeep safari around the entire eastern side of the island and went, among other things, up to the second highest peak on the island, which is about 1800 meters above sea level. The highest peak on the island is just over 2,000 meters. As high as the highest mountain in Sweden; Kebnekaise. It says a lot about this small island that you can go around in a day. That tour also included rum tasting made from their own sugar cane plantations. Maybe not the best rum we’ve tried but still.

We were also downtown in Funchal, both the newer parts and the old town. There is much to discover and see here. During our stay, the city was lit up on the evening of December 1, as is done every year. The Christmas lights and decorations they have were absolutely amazing. We haven’t seen anything like it so far.

Last day on the island, we rented a car to look around on our own, places we hadn’t yet seen. One of these places was Nuns Valley, a small village located inside the crater of the volcano. The volcano has not erupted for a very long time, so it is completely cold, but the crater is no less conspicuous for that.

Nature spirits on site

True to my habit, I always try to get in touch with the place’s nature spirits to get a deeper feeling for the place and learn more about the history. I was a bit puzzled when I saw the island’s guardian spirit in the form of a feminine figure similar to the island. I feel that she is asleep and tries to wake up to answer me but can’t. And I didn’t get in contact with any other nature spirits on site either. At the same time, both my husband and I felt that there was an enormous peace over the island, something that permeated everything and everyone who was there, even us tourists. Even the city pigeons felt peaceful. They were not at all perched as they might otherwise be.

On our levada walk (hiking) I communicated with Mother Earth and asked her some questions about the island. She showed me that the island has always been like a protected zone. During the Cretaceous period when the dinosaurs lived, there were small, peaceful, herbivorous dinosaurs. Sometimes there was the occasional raptor-like dinosaur that found its way out from the mainland and kept the population down, but no one ever settled there.

Way back there was also a kind of people who lived there but only for a short time. When modern man learned to make his way across the world’s oceans, it happened that they stopped on the island, but no one settled there. Vikings have also stayed there, she said.

The most interesting thing, however, happened during the day up in Nuns Valley. As I walked on the edge of the crater and looked down at the village far below, on my way back to the car and my husband, I suddenly heard Mother Earth say clearly that this is an important place of power and that I must remember it as it will be significant for the future. Just that, nothing else.

It was a trip we won’t forget for several reasons. I will definitely remember the appreciation that was shown to us and above all I must remember Nuns Valley, the important place for the future, the only question is for what.

Trip to Madeira island

On Tuesday we landed on the small volcanic island of Madeira in the middle of the Atlantic Ocean off the west coast of Morocco. Ever since I was in my early twenties and had a boss who came back from here quite lyrical about the beautiful, flower-rich island, I’ve wanted to go here. Now it finally happened together with my now wedded husband on a honeymoon trip.

It started off a bit unlucky until we arrived at a hotel that was anything but what we wanted. Dirty, worn and downright shabby. Yesterday morning we called the travel agency and explained that we wanted to change not only rooms but hotels. Spoke to a very accommodating girl who took care of it all. A few hours later we landed at this location. Pleasantly surprised. Someone has mentioned that we are here on our honeymoon.

Now we could relax and just enjoy each other and a nice, relaxing place.

From here we will go on various adventures around the island. Maybe, I’ll get in contact with some nature spirits as well.