Andligt uppvaknande

Bevis eller inte

Alltsedan vetenskapen växte sig stark i samhället har bevisföring haft ett stort inflytande över våra val. Det som är vetenskapligt bevisat anses vara sant och riktigt. Det blir som en trygghet för de flesta i sina val. Det här har bevisats så då kan jag vara säker på att det är riktigt. Men är det verkligen så eller lurar vi oss själva?

Det finns forskningsanstalter, forskningsuniversitet och företag med egen forskning överallt på hela vår jord. De kommer dagligen med nya bevis för olika teser. Eftersom forskningen är ständigt pågående och nya fakta framkommer hela tiden som ger nya resultat kan vi inte helt säkert säga att detta är sant. Utifrån de uppgifter som man har kanske ja, men det är inte säkert det håller in i framtiden.

Tänk er när alla på jorden var övertygade att jorden var platt. De som först sa att de trodde något annat blev troligtvis hånade. Alla “visste” ju att jorden var platt så hur kan man då tro något annat? Idag “vet” vi att jorden inte är platt. Det som är sant idag är inte nödvändigtvis sant i morgon. Man kan också säga att sanningen finns där hela tiden även innan vi har bevisat den. Så vad är då sanningen?

Om allt består av energi (jag skriver om för vi vet inte vad som är sant i morgon) och energi är rörelse så är allt föränderligt. Det innebär att allt kan ändras, att vi ständigt har en pågående förändring omkring oss. Inget är säkert mer än just det. Att allt förändras. Precis som vattnet som flyter förbi i bäcken. Om du sätter dig vid en bäck och tittar på vattnet så inser du snart att det vatten som rinner förbi i nuet kommer inte tillbaka igen. Inte i din livstid i alla fall. Det kommer och går hela tiden och så är det med allt. Vi kan försöka hålla fast vid de lyckliga stunderna men det går inte. Allt kommer och går.

När jag för länge sedan frågade Moder Jord hur jag ska kunna bevisa för människor att det jag säger är sant och riktigt så sa hon till mig; – Allt behöver inte bevisas. Vissa saker måste förstås med hjärtat, inte med hjärnan. Sanningen är upp till var och en att avgöra. Det som är sant för en är inte sant för en annan eftersom ni är unika individer. Allt ni är involverade i under en livstid påverkar hur ni uppfattar saker. Men inte nog med det, ni bär med er minnen från det förflutna som påverkar er. Minnen från era förfäder som sitter i cellminnet och minnen från era tidigare liv som sitter i den eteriska kroppen. Sammantaget påverkar det hur ni uppfattar “sanningen” vilket gör det olika för er alla. Vissa saker “lär ni er är sanna” av era föräldrar, i skolan på jobbet etc. Vad du förmedlar är upp till var och en att avgöra om det är sant och på riktigt, inte du själv.

Sedan jag öppet började prata och förmedla Moder Jords budskap så har jag förundrats över hur många vi är som får väldigt lika uppgifter från våra olika andliga kontakter, över hela världen. Jag märker också att det är vissa skillnader men det är också så att vi tolkar den information som kommer till oss utifrån där vi är och vi ska sätta ord på det som kommer till oss vilket inte alltid är så lätt. Ibland tänker jag att det är som viskleken i stora mått. Med tanke på det växer min förundran ännu mer.

I förordet till min bok skriver jag att det är min sanning som jag berättar. Alla kan läsa boken men ingen kommer förstå allt i den. Beroende på var du befinner dig i din egna utveckling så förstår du vissa saker bättre än andra men det innebär inte att det andra är fel. Du är bara inte där just nu. Precis som med vattnet så är vi i en ständig process av utveckling och förändring. Men du behöver inte bevisa för dig själv vad som är riktigt just nu. Det vet du intuitivt.

Släpp bevisföringen och känn med hjärtat.

Evidence or not

Ever since science grew strong in society, evidence has had a great influence on our choices. What is scientifically proven is considered true and correct. It will be like security for most people in their choices. This has been proven so then I can be sure it is real. But is it or are we fooling ourselves?

There are research institutes, research universities and companies with their own research everywhere around our planet. They come up daily with new evidence for different theses. Since the research is constantly ongoing and new facts emerge all the time that give new results, we cannot say with absolute certainty that this is true. Based on the information you have, maybe yes, but it is not certain that it will last into the future.

Imagine when everyone on earth was convinced the earth was flat. Those who first said they believed otherwise were likely to be mocked. Everyone “knew” that the earth was flat, so how can you believe otherwise? Today we “know” that the earth is not flat. What is true today is not necessarily true tomorrow. You can also say that the truth is there all the time even before we have proven it. So, what is the truth?

If everything consists of energy (I’m writing if because we don’t know what’s true tomorrow) and energy is movement, then everything is changeable. This means that everything can change, that we constantly have an ongoing change around us. Nothing is more certain than just that. That everything changes. Just like the water that flows by in the stream. If you sit by a stream and look at the water, you will soon realize that the water that flows by in the present will not return. Not in your lifetime anyway. It comes and goes all the time and so it is with everything. We can try to hold on to the happy moments, but we can’t. Everything comes and goes.

When I asked Mother Earth a long time ago how I can prove to people that what I say is true and real and that it is her words, she told me; – Not everything needs to be proven. Some things must be understood with the heart, not with the brain. The truth is up to everyone to decide. What is true for one is not true for another because you are unique individuals. Everything you are involved with in a lifetime affects how you perceive things. But not only that, you carry with your memories from the past that affect you. Memories from your ancestors that sit in the cellular memory and memories from your past lives that sit in the etheric body. Overall, it affects how you perceive “truth” which makes it different for all of you. Some things you “learn to be true” from your parents, at school at work, etc. What you convey is up to each person to decide if it is true and real, not you.

Since I openly began to speak and convey Mother Earth’s message, I have been amazed at how many of us receive very similar information from our various spiritual contacts, all over the world. I also notice that there are some differences, but it is also the case that we interpret the information that comes to us from where we are, and we must put into words what comes to us which is not always so easy. Sometimes I think it’s like the game of gossip in large measure. Considering that, my wonder grows even more.

In the preface to my book, I write that it is my truth that I am telling. Everyone can read the book, but no one will understand everything in it. Depending on where you are in your own development, you understand some things better than others, but that does not mean that the other is wrong. You’re just not there right now. Just like with water, we are in a constant process of development and change. But you don’t have to prove to yourself what’s right now. You know that intuitively.

Let go of the evidence and feel with your heart.