Healing

Vår magiska värld

Att vi lever i en förunderlig och märklig värld vet nog de flesta men jag har verkligen fått det bevisat gång efter annan under mitt liv. Bara vi är uppmärksamma så får vi vara med om allt möjligt. Saker vi ser och hör, märkliga möten, visioner, drömmar och liknande. Jag kommer dela några av mina händelser med er. Den första är alldeles ny. Kanske du har någon egen berättelse du vill dela. Skriv den gärna här i kommentarerna.

Ni som följer mitt arbete vet att jag började heala mig själv spontant under en meditation på ett vipassana retreat i våras. Efter det healade jag flera andra under hela våren och en bit in på sommaren. Sedan var det som att det självmant dog ut mer eller mindre. Jag tyckte det var lite konstigt då de allra flesta var mer än nöjda. Under healingen arbetar jag intensivt med frontalloben. Det känner jag eftersom efter varje healing känns som ett litet tryck i pannan, inte så det gör ont utan bara ett tryck som om det är alldeles fullt. Jag har alltsedan jag började bett om hjälp från mina vänner naturandarna samt en särskild blå ros som finns på Plejaderna och som har en helande kraft. Det jag har gjort är att jag fyller på energi från de olika naturandarna i personens chakrasystem. Jag själv har bara varit en kanal.

Den 6 juli i år gifte jag mig. En veckan innan fick jag en fruktansvärd huvudvärk. Den var så kraftig att jag började må illa. Jag brukar aldrig ha ont i huvudet men kan tänka mig att det var som migrän. Min första tanke var dock att det hängde ihop med healingen för det gjorde ont på precis samma ställe som jag känner att jag aktiverar under healingen. För säkerhets skull tog jag ett Covid-test men det var negativt. Jag visste ju inte vad det var och blev lite orolig att det inte skulle försvinna innan bröllopet. Det enda jag kunde göra var att be om hjälp. Efter de två första dagarna avtog huvudvärken mer och mer och efter fem dagar var jag i stort sett bra igen. Bröllopet blev av som tänkt.

Ett par veckor efter bröllopet upptäcker jag till min stora förvåning att jag har som en spricka i skallbenet. Precis på det stället som jag hade haft ont och precis på samma ställe som jag aktiverar när jag healar. Jag hör mig för och googlar lite men hittar inget svar på min gåta. Själv känner jag mig ganska säker på att det hänger ihop. Efteråt gjorde jag endast ett fåtal healingar under hösten. Alltid med samma resultat för mig själv att jag har känt ett kraftigt tryck i skallen efteråt. Till slut frågar jag Moder Jord och ber om hjälp. Hon bekräftar att det jag misstänker stämmer. Att det beror på att jag har kanaliserat en så stor mängd energi så det har påverkat min fysiska kropp. Det är som om man puttar in för mycket data i en för liten kabel. Det förklarar varför jag upplevde att det helt plötsligt bara rann ut i sanden, att inte fler personer kom till mig. Det var för att skydda mig. Nu har jag fått till mig att jag enbart ska arbeta med blå rosens energi, det räcker, och då kommer jag inte påverkas själv. Nu kan jag fortsätta.

De jag healar har inte märkt av det, bara jag. De har bara känt som pirrningar i kroppen eller som min dotter sa att det hettade lite. Det finns alltid en lärdom i allting. Jag har lärt mig att arbeta med energier kan vara väldigt kraftfullt. Tänk vad vi kan åstadkomma om vi är flera personer som kanaliserar samtidigt, vilken kraft!

Min skalle? Ja den har fortfarande som en V-formad öppning med spetsen uppåt. Om den kommer gå igen av sig själv igen har jag ingen aning om.

Vill du veta mer om healingen kan du kontakta mig, [email protected]

Under november månad tar jag 500 kr

Our magical world

Most people probably know that we live in a wonderful and strange world, but I have really had it proven time and time again during my life. If we pay attention, we can be involved in everything possible. Things we see and hear, strange encounters, visions, dreams and the like. I will share some of my events with you. The first one is brand new. Maybe you have a story of your own that you want to share. Feel free to write it here in the comments.

Those of you who follow my work know that I began to heal myself spontaneously during a meditation at a vipassana retreat last spring. After that I healed several others throughout the spring and a bit into the summer. Then it was like it died out on its own. I thought it was a bit strange as a clear majority were more than satisfied. During the healing I work intensively with the frontal lobe. I feel that because after each healing I feel like a small pressure in my forehead, not that it hurts but just a pressure as if it is completely full. Ever since I started I have asked for help from my friends the nature spirits and a special blue rose found in the Pleiades that has healing power. What I have done is that I replenish energy from the various nature spirits in the person’s chakra system. I myself have only been a channel.

On July 6 this year I got married. A week before I had a terrible headache. It was so strong that I started to feel sick. I usually never have a headache, but I can imagine it was like a migraine. However, my first thought was that it was connected to the healing because it hurt in the same place that I feel I activate during the healing. Just to be safe, I took a Covid test, but it was negative. I didn’t know what it was and was a little worried that it wouldn’t disappear before the wedding. All I could do was ask for help. After the first two days the headaches subsided more and more and after five days I was mostly fine again. The wedding went off as planned.

A couple of weeks after the wedding, I discover to my great surprise that I have like a crack in my skull. Exactly in the place that I had been in pain and exactly in the same place that I activate when I heal. I listen around and google a bit but can’t find an answer to my riddle. Personally, I feel pretty sure that it is connected. Afterwards I only did a few healings during the autumn. Always with the same result for myself that I have felt a strong pressure in the skull afterwards. Finally, I ask Mother Earth for help. She confirms that what I suspect is true. That it is because I have channeled such a large amount of energy that it has affected my physical body. It’s like putting too much data into too small a cable. That explains why I felt that suddenly it just flowed into the sand, that no more people came to me. It was to protect me. Now I have learned that I should only work with the energy of the blue rose, that is enough, and then I will not be affected myself. Now I can continue my work and heal again.

Those I heal haven’t noticed, just me. They have only felt like tingling in the body or as my daughter said it got a little hot. There is always a lesson in everything. I have learned that working with energies can be very powerful. Think what we can achieve if we are several people channeling at the same time, what power!

My skull? Yes, it still has like a V shaped opening with the tip up. Whether it will go away on its own again, I have no idea.

If you want to know more about the healing, you can contact me at [email protected]

During the month of November, I take € 50