Andligt uppvaknande

En märklig händelse

Som jag berättade i ett tidigare inlägg så har jag varit med om en hel del märkliga ting i mitt liv. Förra gången berättade jag om hur och varför jag började med healingen i våras och att det ledde till oförklarlig huvudvärk. Den här gången ska jag ta er med tillbaka till slutet av 80-talet när jag var några och tjugo år. Det här var en utanför-kroppen upplevelse som var väldigt speciell.

Det var på kvällen precis efter att jag hade gått och lagt mig då jag låg i sängen och funderade över saker och ting i allmänhet. Helt plötsligt befann jag mig på en annan plats. Jag var tillsammans med många andra människor högt uppe på ett berg. Jag förknippade direkt platsen med Latinamerika, och anade att det var någonstans högt uppe i Anderna. Varför jag förknippade det med den platsen vet jag egentligen inte. Jag har aldrig varit där. Det var i alla fall riktigt högt upp i en bergskedja. Folkmassan som var där hade delat på sig och format som en gata där jag leddes fram av några män. Kläderna jag bar var helt i vitt. En fotsid klänning i något skirt tyg som böljade där jag gick fram. Stämningen var andaktsfull, alla stod tysta och inväntade det som skulle ske.

Under hela händelsen var jag medveten om min fysiska kropp som låg kvar i sängen hemma i Sverige. Samtidigt visste jag precis vad som skulle hända där, trots att jag precis hade landat mitt i den här scenen. Jätteskumt! Det hela var en offerceremoni där min själ skulle offras för alla er andra. Jag bara visste att det var så.  Allting skedde med stor respekt och i fullkomlig kärlek så jag var aldrig rädd.

Männen ledde mig fram till en hög portal av sten. Den omgärdades inte av någon mur utan det var bara den här porten som stod mitt på randen till en liten platå. Platån var ungefär två gånger två meter. Mina följeslagare stannade för att jag ensam skulle gå igenom portalen. Jag visste fortfarande precis vad jag skulle göra och varför. Ingen behövde säga något utan det här var planerat sedan länge.

Där var tusentals människor på båda sidor om vägen jag hade gått och även i dalen nedanför platån. Dalen befann sig cirka 20 meter nedanför. Jag gick igenom portalen och ut på platån, ställde mig i mitten och tittade upp på den svarta natthimlen. Allting var tyst. Snett ovanför mig öppnade sig himlen för ett vitt starkt ljussken som lös upp mig. Ljuskällan var ungefär i samma storlek som Månen. Ljuset kom från Gud och jag upplevde en enorm kärlek, trygghet och bekymmerslöshet. Det var som om ljuset uppfyllde hela mig, även där jag låg hemma i min säng. Efter en liten stund lämnade min själ den fysiska kroppen på klippan och jag placerade mig i en mindre folksamling snett till höger framför kroppen på en annan liten platå någon meter ovanför. Därifrån såg jag mig själv framifrån och det jag såg var inte min kropp från det här livet utan en  underskön kvinna. Jag kände mig dock mer sammanhörande med den kroppen än den kroppen jag har nu. Jag hade ingen aning om vem det var men gissade att det var mitt andliga jag. Trots att jag under hela tiden var medveten om att jag låg i sängen hemma i lägenheten  var det ingen tvekan om att det jag upplevde var verkligt.

Dagen efter berättade jag för en kompis vad jag hade varit med om. Vi satt i hennes bil och hon körde. När jag hade berättat färdigt sa hon att det var helt otroligt. På morgonen samma dag hade hon hört exakt samma berättelse från en annan kvinna som ringde in till radion. Hon hade upplevt samma sak kvällen innan, men hon hade varit en i folkmassan. Då funderade jag mycket på hur det kunde hänga ihop. Idag har jag lärt mig att det är en bekräftelse ämnat för mig.

Har du haft några märkliga upplevelser i ditt liv som du är redo att dela med oss andra? Skriv då gärna ner det här i kommentarerna.

A strange event

As I told you in a previous post, I have experienced a lot of strange things in my life. Last time I told you about how and why I started the healing this spring and that it led to inexplicable headaches. This time I’m going to take you back to the late 80s when I was in my early twenties. This was an out-of-body experience that was very special.

It was in the evening just after I had gone to bed when I was lying there thinking about things in general. Suddenly, I was in a different place. I was together with many other people high up on a mountain. I immediately associated the place with Latin America, and guessed it was somewhere high up in the Andes. Why I associated it with that place I don’t really know. I have never been there. In any case, it was really high up in a mountain range. The crowd that was there had divided and formed like a street where I was led forward by some men. The clothes I wore were all white. An ankle-length dress in some sheer fabric that billowed where I walked. The atmosphere was full of devotion, everyone stood silently and awaited what was about to happen.

During the entire happening, I was aware of my physical body, which remained in bed at home in Sweden. At the same time, I knew exactly what was going to happen there, even though I had just landed in the middle of this scene. Very strange. It was a sacrificial ceremony where my soul would be sacrificed for all the rest of you. I just knew it was so. Everything was done with great respect and in perfect love, so I was never afraid. The men led me to a high stone portal. It wasn’t surrounded by any wall, just this gate that stood in the middle of the edge of a small plateau. The plateau was about two by two meters. My companions stopped for me to go through the portal alone. I still knew exactly what to do and why. No one needed to say anything. This was planned a long time ago.

There were thousands of people on both sides of the road I had walked and in the valley about 20 meters below the plateau. I walked through the portal and onto the plateau, standing in the middle and looking up at the black night sky. Everything was quiet. Diagonally above me, the sky opened to a bright white light that dissolved me. The light source was about the same size as the Moon. The light came from God and I experienced enormous love, security and carefreeness. It was as if the light filled me all over, even where I was lying at home in my bed. After a little while, my soul left the physical body on the rock and I placed myself in a smaller crowd diagonally to the right in front of the body on another small plateau a few meters above. From there I saw myself from the front and what I saw was not my body from this life but a gorgeous woman. However, I felt more connected to that body than the body I have now. I had no idea who it was but guessed it was my spiritual self. Even though I was aware the entire time that I was lying in bed at home in the apartment there was no doubt that what I was experiencing was real.

The next day I told a friend what I had been through. We sat in her car and she drove. When I had finished telling her, she said it was absolutely incredible. In the morning of the same day, she had heard the same story from another woman who called in to the radio. She had experienced the same thing the night before, but she had been one of the crowds. Then, I thought a lot about how it could be connected. Today, I have learned that it is a confirmation meant for me.

Have you had any strange experiences in your life that you are ready to share with the rest of us? Then please write this down in the comments.