Andligt uppvaknande

Drömbudskap

I början av sommaren 2007 deltog jag i en workshop för att lära mig inkaindianernas sätt att arbeta med energier för Elizabeth B. Jenkins.

Jag kände mig synnerligen kallad att gå.  Det som föranledde att jag skulle söka just till den här workshoppen med Elizabeth var en dröm jag hade under hösten 2006.

I drömmen befann jag mig på en liten catwalk, cirka en meter bred och tre meter lång, ungefär femton meter upp i luften. Mitt på catwalken stod en indian. I slutet av den var det en annan catwalk i rät vinkel mot den första, men bredare. Mitt på den stod en annan indian. Båda två var barbröstade. De påminde om varandra men den andra indianen var längre och kraftigare byggd.

Drömbudskap med ansiktsdrag

Båda två hade väldigt fina ansiktsdrag med svart hår och svarta ögon. Jag var tvungen att gå förbi dem båda två och jag var arg, riktigt arg. Varför jag var tvungen att ta mig förbi dem och vad jag gjorde där, hade jag ingen aning om. Jag tog mig med fysiskt våld förbi den första indianen genom att jag knuffade honom åt sidan, hårt, och därefter tog jag mig förbi den andra. Min ilska hade gjort mig stark. Jag funderade inte så mycket utan fortsatte att gå.

När jag hade passerat den andra indianen var jag tvungen att vända om och ta mig tillbaka. På tillbakavägen tog jag mig förbi den kraftiga indianen som stod på den breda catwalken, men jag kom inte förbi indianen som stod på den smala. Nu var det han som var arg och hade funnit sin styrka i ilskan. Han tog tag i mina axlar och slängde ner mig så att jag hamnade utanför catwalken på ryggen, med honom ovanpå mig. Av tyngden föll vi båda handlöst ner mot marken under oss. Under fallet möttes våra blickar. Det var som om han nålade fast mig med sin blick. Han stirrade argt på mig med sina svarta ögon. Hans ansikte var bara någon decimeter från mitt. Inga ord uttalades men jag förstod ändå vad han ville säga mig. Detta kan också vara ett drömbudskap om man vill tolka drömmar.

Drömbudskap och varningar

– Du måste lyssna på mig. På grund av att du har gått dina egna vägar och vägrat att lyssna till de varningar som getts dig har många människor kommit till skada. Du måste sluta med det och börja lyssna.

Allt detta tog bara ett ögonblick. Efteråt vände han på oss så han kom underst för att själv ta smällen mot marken. Av kärlek till mig. Hans förut så ilskna ögon utstrålade nu en enorm kärlek. Jag vaknade upp innan vi slog i golvet. Denna sista gest tillsammans med mycket starka ord och hans intensiva blick fick mig att vakna upp. Jag hade många gånger funderat och tänkt att jag måste bli bättre på att lyssna på mig själv. I tron att det endast var mina egna tankar och inbillning, hade jag inte lyssnat.

Den här indianen som dök upp i min dröm kände jag av även i vaket tillstånd. Det var som om han hängde mig över axeln och tittade skarpt på mig med sin svarta blick. Jag förstod att det var något särskilt han ville att jag skulle göra, frågan var bara vad? Det satte igång min tankeverksamhet. Att han var indian fick mig att tänka på den tidigare händelsen som jag skrev om då jag offrades. Jag förknippade den platsen med Anderna. Kan det ha något med den händelsen att göra?

Ännu ett drömbudskap

Några veckor senare när jag satt och lyssnade på radion nämner de i förbifarten att en inkaindian har kommit hit till Sverige för att besöka en plats där man upptäckt en solport. SOLPORT! Det fick mig att tänka på den portalen jag hade gått igenom. Hängde det ihop på något vis?

Jag försökte att få fram mer information om den här solporten men hittade inte mycket alls. Kom till slut att tänka på att jag faktiskt har en svägerska som kommer från Bolivia med ett ursprung som queroindian. Hon kanske vet? Jag kontaktar henne och hon visste precis vad jag ville veta. Hon berättar då om den här kursen med Elisabeth Jenkins som skulle vara under sommaren. Innan dess kunde jag ju läsa hennes bok The return of the Inka. I den boken fann jag indianen från min dröm.

Att en dröm kunde få så stor påverkan av mitt liv hade jag aldrig ens kunnat ana.

Drömbudskap
Drömbudskap kan också vara både negativa och positiv budskap. Här ser ni en drömfångare.

A dream with message

In the early summer of 2007, I attended a workshop to learn the Inca way of working with energies for Elizabeth B. Jenkins. I felt particularly called to go. What prompted me to apply for this workshop with Elizabeth was a dream I had in the fall of 2006.

In the dream I was on a small catwalk, about one meter wide and three meters long, about fifteen meters up in the air. In the middle of the catwalk stood an Indian. At the end of it was another catwalk at right angles to the first, but wider. In the middle of it stood another Indian. Both were bare-breasted. They resembled each other but the other Indian was taller and more powerfully built. Both had very fine features with black hair and black eyes. I had to pass them both and I was angry, really angry. Why I had to get past them and what I was doing there, I had no idea. I physically got past the first Indian by pushing him aside, hard, and then I got past the second. My anger had made me strong. I didn’t think too much and kept walking. When I had passed the other Indian I had to turn around and retrace my steps. On the way back, I passed the stout Indian standing on the wide catwalk, but I didn’t pass the Indian standing on the narrow one. Now he was the one who was angry and had found his strength in anger. He grabbed my shoulders and threw me down so that I ended up off the catwalk on my back, with him on top of me. From the weight, we both fell handlessly to the ground below us. During the fall, our eyes met. It was as if he pinned me down with his gaze. He glared at me with his black eyes. His face was only a few centimeters from mine. No words were spoken but I still understood what he wanted to tell me.

– You must listen to me. Because you have gone your own way and refused to heed the warnings given to you, many people have been hurt. You need to stop that and start listening.

All this took only a moment. Afterwards he turned us around, so he came under to take the hit to the ground himself. Out of love for me. His once angry eyes now radiated immense love. I woke up before we hit the floor. This last gesture together with very strong words and his intense gaze made me wake up. I had many times thought that I must get better at listening to myself. Believing that it was only my own thoughts and imagination, I had not listened.

This Indian who appeared in my dream I felt even in the waking state. It was as if he hung over my shoulder and looked at me sharply with his black gaze. I understood that there was something special he wanted me to do, the only question was what? That got my thinking started. That he was Indian made me think of the earlier incident I wrote about when I was sacrificed. I associated that place with the Andes. Could it have something to do with that incident?

A few weeks later, when I was listening to the radio, they mentioned in passing that an Incan Indian had come here to Sweden to visit a place where a sun gate had been discovered. SUN GATE! It made me think of that portal I had gone through. Was it somehow connected?

I tried to find more information about this sun gate but didn’t find much at all. Finally came to think that I have a sister-in-law who is from Bolivia with Queroindian origins. Maybe she knows? I contacted her, and she knew exactly what I wanted to know. She then talks about this course with Elisabeth Jenkins that would be during the summer. Before that she said, I could read her book The return of the Inka. In that book I found the Indian from my dream.