Andligt uppvaknande

Mötet med Moder Jord

I förra inlägget berättade jag om en kurs i Inkaindianernas sätt att arbeta med energier som jag gick sommaren 2007. Sista dagen på den kursen sa vår kursledare Elizabeth till oss att vi skulle be om hjälp när vi kom hem, om vi ville fortsätta vårt arbete som vi hade påbörjat. Eftersom jag hade ganska lätt för att få kontakt och kommunicera med naturandar ville jag definitivt fortsätta arbetet. Jag kände dock att det nog var klokt att be om hjälp, mycket på grund av den information som kommit till mig som jag hade svårt att förstå. Jag kontaktade därför Moder Jord, som hade varit med oss hela tiden under kursens gång, och bad henne att sända mig någon som kunde hjälpa mig. I mitt huvud lät det ungefär så här:

– Kära Moder Jord, det här är så stort och jag är rädd att göra fel, snälla sänd mig en guide och lärare som kan hjälpa mig.

Jag flinade lite för mig själv efteråt och tänkte: “Tänk om det kommer någon och knackar på min dörr. Det hade ju varit lustigt.” Jag hade så klart ingen aning om vem hon skulle skicka men jag var helt övertygad om att det skulle vara någon människa. Elizabeth hade sagt till oss att vi kunde räkna med att be flera gånger innan vi fick svar. Jag bad tre gånger innan jag fick svar och svaret jag fick förundrade mig mycket. Hon sa:

– Jag är din guide och lärare.

Jag hörde det väldigt tydligt i mitt huvud. Till en början kände jag mig alldeles tom i huvudet men efter en liten stund spred sig tacksamheten och glädjen över att Moder Jord själv är min lärare. Jag kunde inte få en bättre.

Det som hände sedan var att hon satte mig i lära. Det var då hon började kalla mig dotter. Bland det första hon sa att jag skulle lära mig var att förstå hur energier fungerar och jag skulle börja med att gå ut i naturen för att leta mönster. Jag förstod inte alls hur detta hängde ihop och vad var det för mönster jag skulle se? Jag fick fråga igen och då sa hon till mig att jag kunde börja med att studera spindelnät. Dess uppbyggnad och struktur påminner mycket om hur energinät ser ut och fungerar, som energierna i och runt vår fysiska kropp. Att lära sig om energier har visat sig vara ett stort och komplext område. Jag håller fortfarande på och lär mig.

Efter att Moder Jord hade satt mig i lära bad hon mig att förmedla hennes lära till er andra. Hur jag gjorde la hon sig inte i. När hon bad mig om detta kändes det oerhört stort och jag upplevde det som en stor börda som jag ensam skulle bära. Jag kände att jag inte riktigt mäktade med det utan försökte på olika sätt förminska det och ta bort mig ur ekvationen. Samtidigt var jag ju naturligtvis väldigt stolt och kände mig ärad. Dessa motstridiga känslor ledde till ett krig inom mig själv som pågick under flera år. Under tiden fortsatte Moder Jord och många andra naturandar, att lära mig om energier, naturen och dess lagar, det fysiska livet och om mig själv. Till slut släppte jag taget om min rädsla och lät processen få ha sin gång. Vilket ledde till en bok som jag släppte för nästan exakt ett år sedan.

tree with female face holding little girl, vector graphic design element

The meeting with mother earth

In the last post, I told you about a course on the Incan way of working with energies that I took in the summer of 2007. On the last day of that course, our course leader Elizabeth told us that we should ask for help when we got home, if we wanted to continue our work as we had begun. Since it was quite easy for me to connect and communicate with nature spirits, I wanted to continue the work. However, I felt that it was probably wise to ask for help, mainly because the information that had come to me I had a hard time understanding. I therefore contacted Mother Earth, who had been with us all the time during the course and asked her to send me someone who could help me. In my head it went something like this:

– Dear Mother Earth, this is so big, and I am afraid to make mistakes, please send me a guide and teacher who can help me.

I grinned a little to myself afterwards and thought: “Imagine if someone comes knocking on my door. That would be funny.” Of course, I had no idea who she was going to send, but I was absolutely convinced that it would be a human being. Elizabeth had told us that we could expect to pray several times before we received an answer. I prayed three times before I got an answer and the answer I got amazed me a lot. She said:

– I am your guide and teacher.

I heard it very clearly in my head. At first, I felt completely empty in my head, but after a little while the gratitude and joy that Mother Earth herself is my teacher spread. I couldn’t get a better one.

What happened next was that she begun to teach me. That’s when she started calling me daughter. Among the first things she said I should learn to understand how energies work and I should start by going out into nature to look for patterns. I didn’t understand at all how this was connected and what was the pattern I was supposed to see? I had to ask again and then she told me I could start by studying spider webs. Its structure is very similar to how energy networks look and function, like the energies in and around our physical body. Learning about energies has proven to be a vast and complex field. I’m still learning.

After Mother Earth had taught me, she asked me to pass on her teachings to the rest of you. She didn’t have any opinion about how I did it. When she asked me, it felt incredibly large and I experienced it as a big burden that I had to carry alone. I felt that I didn’t really have the power to deal with it, so I tried in various ways to reduce it and remove myself from the equation. At the same time, of course, I was very proud and felt honored. These conflicting feelings led to a war within me, that went on for several years. Meanwhile, Mother Earth and many other nature spirits continued to teach me about energies, nature and its laws, physical life and myself. Finally, I let go of my fear and let the process take its course. Which led to a book that I released almost exactly a year ago.