Första utmaningen om Hur stärker man sitt immunförsvar inför det nya året

Några dagar innan nyår insjuknade jag i något som jag då trodde var en vanlig förkylning. Min man blev förkyld och jag kände ett par dagar senare att jag hade blivit smittad men jag tycktes klara mig bra. Jag kände bara av det ett par dagar men det bröt aldrig ut. Jag blev lite stolt över det jag har åstadkommit på bara några år, att mitt immunförsvar är så pass starkt att jag står emot en förkylning där jag utsätts på nära håll. Vi delar ju trots allt säng. Några dagar därefter insjuknar jag dock. Var alltså inte mitt immunförsvar så bra då?

När jag inte hade blivit bättre igen efter ett par/tre dagar börjar jag ana “ugglor i mossen”. Det här är nog ingen vanlig förkylning trots allt. Jag är dessutom ganska mycket sjukare än vad min man var. Jag börjar inse att jag har nog blivit drabbad av ett annat virus. Troligtvis var mitt immunförsvar upptaget med att mota bort förkylningsviruset från min man när det kommer in ytterligare ett virus som troligtvis var mer aggressivt. Då var det inte så konstigt att mitt immunförsvar inte klarade allt på en gång. Igår kom bekräftelsen, min man blev sjuk igen. Nu var det jag som smittade honom.

Nytt år nya utmaningar. Bra immunförsvar står emot virusangrepp.

Balans mellan gott och ont

Att ha ett starkt immunförsvar är ingen självklarhet. Vi är designade för att överleva men om vi försvagar kroppen genom fel levnadsvanor så kommer vi bli drabbade. Ända sedan jag förändrade mina levnadsvanor har jag blivit starkare och starkare och det är heller inte så vanligt längre att jag blir särskilt sjuk. Ibland kan det dock vara bra att bli påmind om hur skör den här balansen är, och hur viktig den är. Balansen mellan vad vi utsätter kroppen för och hur vi håller den stark.

För några dagar sedan fick jag en förfrågan vad jag har gjort för förändringar i mitt liv. Det är inget enkelt svar, tänkte jag, men det är ju detta jag vill förmedla och sprida. Att beskriva en förändring som har blivit till en livsfilosofi i bara några meningar var en utmaningen i sig men det här är en fråga som återkommer så jag behöver kunna beskriva det med bara några ord. Ord som sedan ska skapa nyfikenhet att veta mer.

Andra utmaningen

Det vi alla behöver förstå är vårt ursprung, att vi kommer från naturen och måste hitta tillbaka till våra rötter. Där finner vi svaret på våra gåtor. Vi har under årtusenden levt som om vi står över naturen och dess lagar. Vi är ett med naturen och kommer alltid att vara. Kort kan man säga att det är inom fem olika områden, hittills, i mitt liv jag har gjort förändringar för att komma närmare ett mer naturligt sätt att leva.

Kosten och hur stärker man sitt immunförsvar inför det nya året

Kosten var bland det första jag ändrade på. Det mesta de flesta av oss äter idag är inte naturlig föda. Processad mat, syntetiska tillsatser och mediciner utgör en stor del av det de flesta av oss stoppar i oss idag. Det tragiska är att när vi har saboterat mage o tarm börjar vi reagera även på det som är naturligt för oss. Idag äter jag antiinflammatorisk kost.

Det andra jag förändrade var hur jag tränar. Som reumatiker, som jag tidigare var, är man tvungen att träna och hålla igång kropp o leder för att inte bli sämre. För min del ledde det till stress. Jobba heltid, ta hand om hem o barn och sig själv. Jag fick inte ihop min aktivitetsbalans och ingen annan heller som försökte hjälpa mig. Idag lägger jag in naturlig rörelse i mitt liv så ofta jag kan.

Det tredje jag förändrade var stressen som är synnerligen skadlig. Att återhämta mig efter aktivitet och hitta de där sakerna att göra och platserna som ger mig energi istället för att ta. Att jobba bort oro och rädsla som skapar stress och som förstör våra liv.

Det fjärde jag förändrade var grundläggande för mig. Jag började lyssna inåt på mitt eget hjärta, vem är jag och vad vill jag. Min livsväg vet bara jag. Under hela mitt liv har jag följt vad andra har sagt till mig att göra, familjen, vänner, skolan, arbetsplatsen och samhället i stort.

Till slut vill jag även nämna vikten av att rena sig. Detoxa kroppen, rena sina tankar både om sig själv och om andra och rena omgivningen från gifter som påverkar dig.

Ny livsfilosofi

Alla dessa förändringar har lett till att jag har skapat en ny livsfilosofi. Idag vill jag leva i samklang med naturen. Det är det enda vettiga sättet att leva på för min hälsa och även för jorden i helhet. Det är en pågående process i ständig förändring tillsammans med naturen. Hur stärker man sitt immunförsvar inför det nya året kan vara olika från person till person. Detta är mina tips på hur stärker man sitt immunförsvar inför det nya året.

 

 

Nytt år nya utmaningar kan vara att lära sig leva ett med naturen. En bra sak för hälsan är valerianarot

How to get a good immune system

First challenge and good immune system

A few days before the New Year, I fell ill with what I thought a common cold. My husband caught a cold and a couple of days later I felt that I had been infected but I seemed to be fine. I only felt it for a couple of days, but it never broke out. I became a little proud of what I have achieved in just a few years, that my immune system is strong enough to withstand a cold where I am exposed at close range. After all, we share the bed. A few days later, however, I fell ill. Was my immune system not so good then after all?

When I hadn’t gotten better again after a couple days, I started to suspect it was something else. This is probably no ordinary cold after all. I am also quite a lot sicker than my husband was. I’m starting to realize that I’ve probably been hit by another virus. Most likely my immune system was busy fighting off the cold virus from my husband when another virus came in that was probably more aggressive. Then it wasn’t so strange that my immune system couldn’t cope with everything at once. Yesterday the confirmation came, my husband got sick again. Now I was the one who infected him.

Balance between good and evil

Having a strong immune system is not a given. We are designed to survive, but if we weaken the body through wrong lifestyle habits, we will be affected. Ever since I changed my lifestyle, I’ve gotten stronger and stronger and it’s not so common anymore that I get very sick. Sometimes, however, it can be good to be reminded of how fragile this balance is, and how important it is. The balance between what we expose the body to and how we keep it strong. A few days ago, I received a request about what changes I have made in my life. It’s not an easy answer, I thought, but this is what I want to convey and spread. Describing a change that has become a philosophy of life in just a few sentences was a challenge but this is a recurring question, so I need to be able to describe it in just a few words. Words that will then create curiosity to know more.

Second challenge

What we all need to understand is our origin, that we come from nature and must find our way back to our roots. There we find the answer to our riddles. For millennia, we have lived as if we were above nature and its laws. We are one with nature and always will be. In short, you can say that in five different areas, so far, in my life I have made changes to get closer to a more natural way of living.

The diet was among the first things I changed. Most of what most of us eat today is not natural food. Processed food, synthetic additives and medicines make up a large part of what most of us put into us today. The tragic thing is that when we have sabotaged our stomach and intestines, we also start reacting to what is natural for us. Today I eat an anti-inflammatory diet.

The second thing I changed was how I train. Since I used to have rheumatism, I needed to exercise to keep my body and joints moving so as not to get worse. For me, it led to stress. Work full time, take care of home, children and yourself. I couldn’t get my activity balance together and neither did anyone else who tried to help me. Today, I incorporate natural movement into my life as often as I can.

The third thing I changed was to eliminate stress, which is extremely harmful. To recover your strength after activity and find those things to do and places that give energy instead of taking. To work away worries and fears that create stress which destroy our lives.

The fourth thing I changed was fundamental to me. I began to listen inwardly to my own heart.  Who I am and what I want. Only I know my life path. Throughout my life I have followed what others have told me to do, family, friends, school, workplace and society at large.

Finally, I would also like to mention the importance of cleansing oneself. Detox the body, clean your thoughts both about yourself and about others and clean the environment from toxins that affect you.

New philosophy of life

All these changes have led me to create a new philosophy of life. Today I want to live in harmony with nature. It is the only sensible way to live for my health and for the earth as a whole. It is an ongoing process in constant change along with nature.

This is my way to learn about How to get a good immune system