Förändra ditt liv

Vad menas med rättvisa?

Enligt Wikipedia finns ingen universell definition för vad rättvisa egentligen är men ändå stöter man på det dagligdags. Jag upplever också att vissa personer är mer fokuserade på rättvisa än andra. Att de hakar upp sig på händelser i sina egna liv eller från sin omgivning och anser att det är orättvist. För det är alltid orättvisa vi hakar upp oss på inte rättvisa men utifrån vem och varför?

Vad menas med då rättvisa?

Med handen på hjärtat kan vi nog alla skriva under på att vi har känt oss orättvist behandlade ibland. Men, de senaste åren har jag börjat fundera mer och mer på vad vi egentligen menar. Det initierades av att en person jag jobbade med nästan dagligen uttryckte att det var orättvist. Jag upptäckte att hen utgick från sig själv först, därefter de personer som stod hen närmast och därifrån utvidgades cirkeln mer och mer beroende på vad det gällde, familj, vänner, arbetskamrater, bekanta, människorna i orten, regionen, landet, etc.

När vi uttrycker att något är orättvist utgår vi alltid från oss själva, våra egna värderingar, men beroende på vem som uttrycker det blir rättvisan/orättvisan olika. Jag ska ge er några exempel.

Exempel på vad som menas med rättvisa

I en vanlig skolklass går ca 25 till 30 elever. Alla elever är olika och har olika förutsättningar eftersom vi alla är unika individer. Enligt svensk skollag ska alla lära sig samma saker under samma tid. Det finns givna riktlinjer som är satta för vilka mål eleverna ska uppnå under respektive årskurs. Den eleven i klassen som har svårast att lära sig på traditionellt sätt kommer att få svårt att hänga med. Oftast får vederbörande inte så mycket hjälp som den behöver utan få snällt stå tillbaka för de andra i klassen som också behöver hjälp. Det är orättvist från den elevens perspektiv. Men, det är lika orättvist ur den elevens perspektiv som har lättast för sig i klassen. Den eleven får inte tillräcklig stimulans, sitter oftast och inväntar de andra i klassen och blir snart uttråkad.

På en arbetsplats där flera personer gör samma jobb och alla har samma lön finns orättvisa utifrån att vi jobbar olika snabbt. Den som jobbar snabbast och får mest gjort under dagen tycker att den blir orättvist behandlad för den borde få högst lön. Är man på en arbetsplats där lönen sätts individuellt finns det garanterat någon som tycker att den blir orättvist behandlad. En person som själv anser att hen gör lika bra jobb som alla andra men där chefen inte är av samma åsikt får heller inte samma löneförhöjning som de andra utan halkar efter. Det kan vara så att hen har tillfälliga problem hemma som påverkar men normalt brukar göra bra ifrån sig till exempel.

Finns rättvisa över huvud taget?

Eftersom vi alla är unika individer har vi olika förutsättningar därför kan man egentligen inte prata om rättvisa eller orättvisa. Det beror ju på ur vems perspektiv man ser det ifrån. Det vi istället behöver fokusera på är att möta den unika individen. Att vi har ett annat skolsystem där vi lyfter fram varje enskilt barns unika egenskaper och förhöjer hens förmåga. Alla behöver inte lära sig exakt samma saker. Det gör de inte ändå. Lönesättning är alltid svårt men det finns mycket vi kan förändra även här. Det viktigaste är dock hur du själv hanterar din känsla.

Känslan av att vara orättvist behandlad

I grund och botten är det en känsla vi pratar om, att man känner sig orättvist behandlad i olika situationer. Det är dock alltid i jämförelse med andra i sin omgivning. Om du låter bli att jämföra dig med andra utan helt fokuserar på dig själv så kommer den känslan att försvinna mer och mer. Du har bara ansvar för dig själv och du kan bara förändra dig själv, ingen annan. Ditt fokus bör därför alltid ligga på dig själv men vi sätter oss ofta i relation till vår omgivning. Den viktiga i ditt liv är du.

Vad som menas med rättvisa är alltså i en jämförelse med andra där fokus ligger på omgivningen istället för på dig själv.

Vad menas med rättvisa
Ibland upplever vi att vågskålen vägen över åt fel håll och upplever det som orättvisa.

The meaning of justice

According to Wikipedia, there is no universal definition of what justice is, but it is still encountered every day. I also feel that some people are more focused on justice than others. People who often bring up events from their own lives or from their surroundings that they consider unfair. We have a tendency to get caught up in injustice, but based on who and why?

What is the meaning of justice?

We have probably all felt unfairly treated at times. In recent years however, I’ve started to think more and more about what we really mean. A person I worked with initiated it. She expressed almost daily that something was unfair. I discovered that justice emanated from her first, then those closest to her, and from there the circle expanded more and more depending on what was involved. It extended from herself to her family, friends, work colleagues, acquaintances, the people of the city, region, country, etc.

The comparison always start from ourselves, our own values, when we express that something is unfair but, depending on who expresses it the justice/injustice is different. I’ll give you some examples.

Examples of what the meaning of justice is

There is about 25 to 30 students in a normal school class. All students are different and have different conditions because we are all unique individuals however, everyone must learn the same things in the same amount of time, according to the Education Act. The students have a goal to achieve during each grade.

He who has the hardest time learning in traditional ways will have a hard time keeping up. This person does not get as much help as he needs most of the time but, has to kindly stand back for the others in the class who also need help. That is unfair from that student’s perspective.

On the other hand, from a perspective of the student who has the easiest time in the class, it is just as unfair. This student does not receive sufficient stimulation. He often has to wait for the others in the class and soon becomes bored.

The meaning of injust salary

In a workplace where several people do the same job and they all have the same salary, there is injustice based on the fact that we work at different speeds. The person who works the fastest and gets the most done during the day is being treated unfairly. He should get more paid.

If you are in a workplace where the salary is set individually, there is guaranteed to be someone who thinks they are being treated unfairly. A person who thinks he is doing as good a job as everyone else but the boss doesn’t share the same opinion will not get the same raise as the others. He will therefore probably consider that he is being treated unfairly.

Does justice exist at all?

Since we are all unique individuals, we have different conditions, so you can’t really talk about justice or injustice. It depends from whose perspective you look at it. Instead we need to focus on how to meet the unique individual. We ought to have a different school system where we highlight each individual child’s unique characteristics and strengthen their abilities. They don’t need to learn exactly the same things. They won´t anyway.

There is a lot we can change regaring salaries but, it is always difficult.  The most important thing, however, is how you yourself manage your feeling. Your feeling of being treated unfairly.

The feeling of being treated unfairly

When you feel unfairly treated in various situations, it’s basically a feeling we’re talking about. That feeling is anyway always in comparison to others in your environment. If you stop comparing yourself to others and focus entirely on yourself instead, that feeling disappears more and more. Regardless, you are only responsible for yourself and you can only change yourself, no one else. Your focus should therefore always be on yourself, but we usually put ourselves in relation to our surroundings. Don’t forget, you are the most important person in your life.

The meaning of justice is thus a situation where you compare yourself to others instead of focusing on yourself