Förändra ditt liv

Inget ägande vad innebär det?

Något jag har funderat mycket på den senaste tiden är vad vårt ägande betyder för oss och hur det ställer till det för oss. Framför allt sedan jag fick till mig information om hur vi kan leva i framtiden. Där är vi förvaltare till marken, inte ägare. Djuren är fria och äger sina egna liv. Ingen har någon anställning utan alla jobbar för att bevara och ta vara på naturen och återbruka det som redan finns. Pengar behövs alltså inte. Vi odlar och skapar själva det vi behöver för vårt uppehälle. Lek nu lite med tanken tillsammans med mig. Hur skulle det vara om ingen ägde någonting? Skulle det vara möjligt?

Inget ägande av mark

Om ingen äger någon mark utan all mark tillhör oss alla och vi förvaltar den för framtiden utan ägande, då behöver vi inga gränser och vi har inget att försvara. Jag vet att indianerna i Nordamerika tidigare har resonerat så, att man kan inte äga marken. Egentligen är det ganska konstigt om man tittar på det ur ett längre perspektiv. Vi som lever nu gör det under väldigt begränsad tid ur jordens perspektiv och de som har levt före oss har inget intresse för marken kvar. Däremot de som kommer efter oss har ett väldigt stort intresse för marken och hur den ser ut. Det kan till och med vara avhängigt för om de ska kunna leva över huvud taget.

Tänk dig att vi reinkarnerar, vilket jag är övertygad om att vi gör, då är det väldigt viktigt att ta vara på marken för framtiden annars har vi inte längre något att komma tillbaka till. Vi vet ju inte heller var vi kommer tillbaka, vilken del av jorden vi kommer leva på i framtiden så hela jorden är lika viktig. Alltså borde det vara viktigt för oss som lever nu att vi tar till vara på marken för framtiden oavsett var på jorden vi bor och verkar.

Förvaltare av naturen

Så som jag har fått det till mig kommer vi leva som förvaltare till allt som finns i naturen utan ägande, precis så som indianerna har förutspått. Vi är spindeln i nätverket så att säga vilket innebär att det är vi som håller samman saker och ting och hjälper naturen att upprätthålla den naturliga balansen.

Här lever vi på ett mindre område tillsammans i grupper om några tiotal personer. Vi odlar, skapar och tar till vara på sådant vi behöver för vårt uppehåll tillsammans. Alla djur lever fritt i naturen. Det vi gör är att bistå och hjälpa dem och växterna på olika vis för att upprätthålla naturen för framtiden. Trivs vi inte i den grupp vi lever med eller bara får lust att se något nytt kan vi vandra mellan dessa grupperingar allt efter behag. Gästande vandrare finns alltid plats för och är det någon som vill stanna längre hjälps man åt att bygga ett hus till om inget ledigt finns, det vill säga någon går och någon annan kommer till. Under dagarna hjälps alla åt ute i naturen och med odlingar och dylikt.

Inga pengar behövs om inget ägande

Föreställ dig detta, om ingen har någon anställning och ingen äger någonting då behövs heller inga pengar. Vi kommer leva mycket enklare än vi gör idag men vårt behov av saker, onödiga saker, kommer heller inte att finnas. Även om man lever enkelt behöver det inte vara ett dåligt liv eller ett liv utan nöjen. Det är inte meningen att vi ska gå tillbaka och leva i grottor.

Den stora skillnaden är att vi skapar det vi behöver själva, det vi verkligen behöver. Om kunskapen inte finns i gruppen där vi bor kommer vi finna den på annat håll men istället för att köpa någon annans tjänster eller produkter byter vi eller helt enkelt bjuder in personen ifråga att hjälpa oss. Idag skapar vi väldigt mycket som vi egentligen inte behöver eller som bara är till för att driva samhället vi har skapat. Alltså saker och tjänster som egentligen inte alls behövs. Vi har ett resursslöseri som är helt enormt.

Ett liv utan krav

Tänk dig att vakna upp en dag helt utan krav från omgivningen. Ingen arbetsgivare som ställer krav på dig och ingen som talar om för dig vad du måste göra. Vill du ta en dag för att vandra så är det okej eller om du bara vill leka med barnen gör du det. Kanske vill du stå och baka o laga mat en hel dag, då gör du det. Det enda du vet att du behöver göra är att hjälpa till för din egen överlevnad, det är gott nog för här finns heller inget samhälle som ställer krav på dig.

Trivs du inte där du är kan du alltid ge dig ut på vandring och på så vis prova att leva med några andra personer någon annan stans på jorden. För jorden är ditt hem och där finns inga gränser eller begränsningar. Det viktiga i livet är mat för dagen, kläder på kroppen och tak över huvudet och det kan du få var du än befinner dig. I övrigt handlar livet om de människor du lever med, djuren du umgås med och naturen du vistas i. Vi behöver inget ägande för det. Framförallt det viktigaste vi har är naturen eftersom den ger oss det vi behöver. Det enda vi behöver gör är att förvalta naturen som tack för det den ger oss.

Inget ägande, en utopi?

Naturligtvis är detta väldigt förenklat. I min kommande bok kommer jag gå in på detaljer och beskriva mer ingående hur vi kan leva. Utifrån hur vi lever idag förefaller detta vara en utopi men vi kan förändra vårt sätt att leva och vi behöver förändra det om vi ska kunna fortsätta att leva som människor på jorden.

Ska vi få till en förändring behöver vi börja någonstans och förändringar börjar alltid med oss själva. Vi skapar själva vår värld, den värld vi vill leva i. Vill du vara med och förändra världen börja då med att se över ditt eget liv. Vad kan du göra? För vi kan alla göra förändringar. Vill du ha hjälp och råd på vägen så tveka inte att kontakta mig, jag hjälper dig mer än gärna. Det är bara om vi alla gör förändringar i våra liv som vi kan ta bort frågetecknet efter en utopi.

Inget ägande
Genom egna förändringar i våra liv kan vi skapa en ny ljusare värld.

No ownership, what does that mean?

Something I’ve been thinking a lot about lately is what our ownership means to us and how it affects us. Especially since I received information about how we can live in the future. There we are managers of the land, not owners. The animals are free and own their own lives. No one has a job, but everyone works to preserve and take care of nature and reuse what is already there. So money is not needed. We grow and create what we need for our livelihood. Now play with the idea a little with me. What would it be like if nobody owned anything? Would it be possible?

No ownership of land

If no one owns any land but all land belongs to all of us and we manage it for the future without ownership, then we need no borders and we have nothing to defend. I know that the Indians in North America have reasoned in the past that you cannot own the land. Actually, it’s quite strange if you look at it from a longer perspective. We who live now do so for a very limited time from the earth’s perspective and those who have lived before us have no interest in the land left. However, those who come after us have a very great interest in the land and how it looks. It may even depend on whether they will be able to live at all.

Imagine we reincarnate, which I am convinced we do, then it is very important to take care of the land for the future or we no longer have anything to come back to. We also don’t know where we will return, which part of the earth we will live on in the future, so the whole earth is equally important. Therefore it should be important for us all who live now that we take care of the land for the future, regardless of where on earth we live and work.

Manager of the land

As I have got to know, we will live as managers of all that exists in nature without ownership, just as the Indians predicted. We are the spider in the web, so to speak, which means that we are the ones who hold things together and help nature maintain its natural balance.

Together we’ll live in a small areas in groups of a few tens of people. There we cultivate, create and use what we need for our livelyhood together. All animals live freely in nature. What we do is to assist and help them and the plants in different ways to maintain nature for the future. If we don’t feel comfortable in the group we live with or just want to see something new, we can wander between these groups at will. There is always room for visiting hikers and if there is someone who wants to stay longer, we all help out to build another house if there is nothing available. Thus, someone leaves and someone else comes. During the days, everyone is helped out in nature and with crops and the like.

No money needed if no ownership

Imagine this, if you don’t have a job and don’t own anything then, no money is needed either. We will live much simpler than we do today but our need for things, unnecessary things, will not exist either. Even if you live simply, it doesn’t have to be a bad life or a life without pleasure. We are not meant to go back and live in caves.

The big difference is that we create what we need ourselves, what we really need. If the knowledge for what we need is not in the group where we live, we will find it elsewhere. But, instead of buying someone else’s services or products, we exchange or simply invite the person in question to help us. Today we create a lot that we don’t really need. Some of the things are only there to run the society we have created. That is, things and services that are not really needed at all. We have a waste of resources that is absolutely enormous.

A life without demands

Imagine waking up one day without any demands from your surroundings. No employer who makes demands on you and no one who tells you what you have to do. If you want to take a day to hike, that’s okay or if you just want to play with the kids, you do. Maybe you want to stand and bake and cook for a whole day, then you do it. The only thing you know you need to do is help for your own survival, that’s good enough because here there is no society that makes demands on you.

If you don’t like where you are, you can always go hiking. You can try to live with some other people somewhere else on earth. Because the earth is your home and there are no boundaries or limitations. The important things in life are food for the day, clothes on the body and a roof over the head. This you can get wherever you are. Otherwise, life is about the people you live with, the animals you hang out with and the nature you stay in. We don’t need ownership for that. Nature is the most important thing we have above all, because it gives us what we need. As thanks for what it gives us, the only thing we need to do is manage it.

No ownership, a utopia?

Of course, this is very simplified. In my upcoming book I will go in depth and describe in more detail how we can live. From the way we live today, this seems like a utopia, but we can change the way we live and we need to change it if we are to continue living as humans on earth.

If we are to bring about a change, we need to start somewhere, and changes always start with ourselves. We create our own world, the world we want to live in. If you want to be part of changing the world, start by reviewing your own life. What can you do? Because we can all make changes. If you want help and advice along the way, don’t hesitate to contact me, I’ll be more than happy to help you. It is only if we make changes in our lives that we can remove the question mark after a utopia.