Förändra ditt liv

Konkurrens bra eller dåligt?

När jag växte upp på 70- och 80-talet hade Sverige blandekonomi. All allmännytta ägdes och hanterades av staten medan de flesta butiker och tjänsteföretag var privata. Det var alltså inte ett kapitalistiskt samhälle vi levde i och konkurrensen var inte en stor faktor. Konkurrens hänger ihop med kapitalism. Den fria marknaden ska styra över vilka varor och tjänster som ska produceras och till vilket pris, vilket finns både fördelar och nackdelar med. Konkurrensen har dock letat sig in på många ställen i våra liv. Vi tävlar om arbetsplatserna men också inom arbetet vem som ska få bli befordrad till exempel. Inom sporten handlar det mest om tävling och inte så mycket om att röra på sig och ha kul samtidigt. Även inom familjen kan man ibland uppleva konkurrens om saker och ting. Gynnar den oss eller inte?

Är konkurrensen bra eller dålig för oss

Sedan jag vaknade upp och började förändra mitt liv har jag börjat se på konkurrens ur ett annat perspektiv än jag gjorde innan. Precis som de allra flesta har jag fostrats att tro på konkurrensen och att den är bra för oss. Den gynnar vår fria vilja att själva bestämma över vad vi ska köpa och göra. Att allt handlar om mina egna val för hur mitt liv ska bli. Att alla mina medmänniskor är möjliga konkurrenter. Som utbildad ekonom från Handels har jag tränats i hur jag ska konkurrera mot andra företag.

Idag vill jag hellre se mina medmänniskor som möjliga samarbetspartners. Tillsammans kan vi skapa så mycket bättre saker eftersom vi alla har olika förmågor och kunskaper. Tillsammans är vi också starkare än om vi står ensamma. Konkurrensen gynnar mitt ego och idag vill jag leva med kärlek till mig själv och min omgivning. Det är svårt att göra om jag ska se på alla som konkurrenter. Konkurrenter bli per automatik fiender till mig som hotar min framgång. Ska vi leva i frid och fred kan vi inte se varandra som fiender.

Kapitalismens fall konkurrensens fall

Om vi ska kunna förändra vårt sätt att leva, ett sätt som gynnar både oss själva liksom vår jord så kan vi inte fortsätta med kapitalismen. Vi kan inte fortsätta att producera en massa varor som vi egentligen inte behöver. Idag producerar vi mer och mer vilket vår samhällsstruktur kräver att vi gör. BNP måste öka från år till år och för att få en ökad BNP måste fler varor och tjänster produceras. Jag minns så väl att jag tänkte under min utbildning det här är inte hållbart i längden. Hur kan vi göra för att förändra vår livsstil?

Varje förändring börjar med den enskilda individen, alltså med dig. Se över hur du lever ditt liv idag och vad du kan göra för att förändra. Vilka produkter och tjänster är nödvändiga för dig? Börja med att ta bort de som är lättast att ta bort och välj det som gynnar vår jord mest för där ligger vår framtid. Välj det som är mest naturligt för det är tillbaka till naturen vi behöver gå.

Ett enklare liv utan konkurrens

Välj att leva ett enklare liv genom att du omger dig med saker som du verkligen behöver och som gör dig glad. Vi har under de senaste årtionden gått från ganska litet och modest till stort och vräkigt. Men den den trenden kan vi vända igen. Du behöver väldigt mycket mindre än du tror. Jag minns en undersökning jag tog del av i början av 90-talet. Om vi tar bort alla onödiga produkter och bara har kvar ett par val av varje produkt att välja  mellan då skulle vår produktion gå ner avsevärt. Från att alla jobbar 8 timmar 5 dagar i veckan hade det räckt med att alla jobbar en dag i veckan. Det säger en hel del.

Att leva ett enklare liv kan vara väl så bra för du får mer tid över att skapa och umgås. Tid för dig själv och de dina. Ett enklare liv innebär inte ett sämre liv. Du bara omprioriterar vad som är viktigt i livet. Säg att du plötsligt hamnar i en situation där livet ställs på ända då kommer du tänka på alla de stunder du missat med dina nära och kära, inte på sakerna du aldrig köpte. Saker gör dig inte lyckligare det är dina relationer med familj och vänner och vad du gör med dem som är avgörande i livet för om du är lycklig eller ej.

Förändra ditt liv du också. Gemensamt förändrar vi världen.

Konkurrens bra eller dåligt
Konkurrens finns i nästan allt vi gör idag. Istället kan vi se varandra som samarbetspartners, vi skapar tillsammans.

Competition good or bad?

When I grew up in the 70s and 80s, Sweden had a mixed economy. All utility companies were owned and managed by the state, while most shops and service companies were private. So it wasn’t a capitalist society we lived in and competition wasn’t a big factor. Competition is linked to capitalism. The free market controls which goods and services are to be produced and at what price, which has both advantages and disadvantages. But competition has found its way into many places in our lives.

We compete for workplaces but also within the work, who should be promoted, for example. In sports, it’s mostly about competition and not so much about training and having fun at the same time. Even within the family, you can sometimes experience competition about things. So is competition good or bad for us?

Is competition good or bad for us?

Since waking up and starting to change my life, I’ve started looking at competition from a different perspective than I did before. Like the vast majority of people, I was raised to believe in competition and that it is good for us. Because, it favors our free will to decide for ourselves what to buy and do. That is, everything is about my own choices for how my life will be. That all my fellow human beings are possible competitors. As a trained economist from Business school, I have been trained in how to compete against other companies.

Today, I prefer to see my fellow human beings as possible partners. Because together we can create so much better things because we all have different abilities and skills. Together we are also stronger than if we stand alone. The competition benefits my ego and today I want to live with love for myself and my surroundings. It’s therefor hard to do if I’m going to see everyone as competitors. Competitors automatically become my enemies who threaten my success. Hence, if we are to live in peace, we cannot see each other as enemies.

The fall of capitalism, the fall of competition

If we are to be able to change our way of life, a way that benefits both ourselves and our earth, we cannot continue with capitalism. We cannot continue to produce a lot of goods that we don’t really need. Today we produce more and more, which our social structure requires us to do. As economist I learned that GDP must increase from year to year and to get an increased GDP more goods and services must be produced. I remember so well that during my training I thought that this is not sustainable in the long run. But, what can we do to change our lifestyle?

Every change starts with the individual, that is, with you. Review how you live your life today and what you can do to change. First, look at what products and services are necessary for you? Start by removing the ones that are easiest to remove and choose what benefits our earth the most because that is where our future lies. Choose what is most natural because it is back to nature we need to go.

A simpler life without competition

Choose to live a simpler life by surrounding yourself with things that you really need and that make you happy. In recent decades, we have gone from quite small and modest to unnessecary large. But we can reverse that trend again. You need a lot less than you think. I remember a survey I took part in in the early 90s. If we remove all unnecessary products and only have a couple of choices of each product to choose from, our production would go down a lot. From everyone working 8 hours 5 days a week, it would have been enough for everyone to work one day a week. That says a lot.

Living a simpler life can be very good because you have more time to create and socialize. Time for yourself and your family and friends. A simpler life does not mean a worse life. You only prioritize different, that is, what is important in life. Say you suddenly find yourself in a situation where life is put on hold, then you think about all the moments you missed with your loved ones, not about things you never needed.

Things don’t make you happier, it’s your relationships with family and friends and what you do with them that determines whether you’re happy or not. Change your life too. Together we can change the world.