Andligt uppvaknande

Helig plats i Altajbergen

För sju år sedan flyttade min pappa in på ett äldreboende och i samband med det såldes huset och vi fyra syskon fick tömma det på dess inventarier. Bland dessa inventarier fanns en mängd olika böcker. Min pappa läste mycket och flera av böckerna handlade om filosofi och religion av olika slag från hela världen. Vi tog till vara de böcker som intresserade oss och resterande lämnades in till Vattumannen i Stockholm. Bland dessa böcker fanns en bok som min ena syster tog hand om, Schamanens cirkel. När hon kom till oss för några veckor sedan hade hon boken med sig till mig då hon tyckte jag skulle läsa den.

I boken Schamanens cirkel finner jag troligtvis den plats jag besökte andligen under meditation för 15 år sedan

Hur saker och ting hänger ihop i livet

Jag har alltid förundrats över hur saker och ting hänger ihop i mitt liv. När jag var på Vipassana meditation våren 2008 hade jag ett återkommande besök i ett kloster som låg österut högt upp i en bergskedja. Jag har alltid undrat över vart det var och om det finns på riktigt.

När man är på Vipassana meditation följer man ett ganska strikt schema. Varje eftermiddag hade vi en längre lärarledd meditation och det var under denna meditation som jag andligen besökte det här klostret för munkar. Ni som har läst min bok vet att jag hade mycket kontakt med min tvillingsjäl Huáscar under den här perioden och han befann sig där under den här tiden, så det var han som jag besökte varje dag. Eller kanske jag borde säga kväll för i klostret var det kväll. 22:00 stängdes nämligen portarna till klostret och det var Huáscars ansvar att göra det. Jag följde alltid med honom genom de stora gångarna i klostret fram till den stora porten.

Helig plats

Klostret beboddes av munkar som arbetade med att hjälpa jorden och allt som lever på jorden. Platsen var hemlig endast ett fåtal känner till den bl.a. invånarna i en närbelägen by. Vilket berättades för mig när jag var på besök. Klostret låg insprängt i berget högt upp i en bergskedja. Trots det hade de egna odlingar utanför med både fruktträd och grönsaksbäddar. Jag minns bl.a. att jag såg ett fruktträd som såg ut som äpple som stod i blom, fast blommorna var ljusblå istället för rosa. Jag har alltid undrat var den här förunderliga platsen finns och om det var på riktigt eller om det bara var i mitt huvud som den existerade.

Helig plats i bergskedjan Altaj

Schamanens cirkel, som jag nu håller på att läsa, handlar om en rysk psykiatriker som av olika omständigheter hamnar i Altaj och kommer i kontakt med en urgammal tro som har fortlevt bland ursprungsbefolkningen. Precis som många andra ursprungsbefolkningar världen över lever de i harmoni med naturen runt omkring dem. Till synes väldigt enkla liv men under ytan lever de ett väldigt rikt andligt liv. I boken nämner de att det finns en helig plats uppe i bergskedjan. Ingen vet riktigt vart det ligger men man vet att det är en mycket helig plats.

Helig plats i Altaj, kan det vara samma?

Eftersom jag vet tiden när jag befann mig i klostret och tiden här hemma i Sverige så vet jag att tidsskillnaden är +6 timmar. Alltså sex tidszoner österut. Det överensstämmer med Altajbergen. Kan det verkligen vara en slump att jag är där varje dag under tio dagar på våren 2008. Nu femton år senare läser jag om en helig plats som existerar på riktigt. Eller som åtminstone många känner till även om de inte riktigt vet var den är. I så fall heter bergstoppen Belucha där den påstådda heliga platsen finns.

Helig plats i Ataj
Sunrise among the mountain peaks. Beautiful summer landscape, mountain lake, Russia, Siberia, Altai mountains, Katun ridge.
Helig plats i Altaj
Altaj ligger mitt på kontinentalplattan och mitt i gränskorsningen mellan Ryssland, Kina, Mongoliet och Kazakhstan. En bra plats för heligt arbete på jorden.

Sacred place in Altai

Seven years ago, my father moved into a nursing home and in connection with that the house was sold and we four siblings had to empty it of its contents. Among these fixtures were a variety of books. My father read a lot and several of the books were about philosophy and religion of various kinds from all over the world. We took the books that interested us and the rest were submitted to a bookshop in Stockholm. Among the books we took was Schamanens cirkel written by Olga Kharitidi which one of my sisters took care of. When the same sister came to us a few weeks ago, she brought the book to me as she thought I should read it.

How things are connected in life

I have always marveled at how things fit together in my life. When I was on Vipassana meditation in the spring of 2008, I had a recurring visit to a monastery that was located to the east high up in a mountain range. I’ve always wondered where it was and if it really exists.

When you are on Vipassana meditation, you follow a fairly strict schedule. Every afternoon we had a longer teacher-led meditation. It was during this meditation that I spiritually visited this monastery for monks. Those of you who have read my book know that I had a lot of contact with my twin soul Huáscar during this period. He was there during this time, which was the reason for my visit the place every day. Or maybe I should say evening because in the monastery it was evening. At 22:00 the gates to the monastery were closed and it was Huáscar’s responsibility to do so. I always accompanied him through the great corridors of the monastery to the main gates.

Sacred place

The monastery was inhabited by monks who worked to help the earth and everything that lives on earth. The location was secret, only a few know it, e.g. the inhabitants of a nearby village. Which was told to me when I was visiting. The monastery was embedded in the mountain high up in a mountain range. Despite that, they had their own gardens outside with both fruit trees and vegetable beds. I remember e.g. that I saw a fruit tree that looked like an apple in bloom, although the flowers were light blue instead of pink. I always wondered where this wondrous place was and if it was real or if it only existed in my head.

Sacred place in the Altai mountain range

Entering the Circle, which I am currently reading, is about a Russian psychiatrist who, due to various circumstances, ends up in Altai and comes into contact with an ancient belief that has survived among the indigenous population. Just like many other indigenous peoples around the world, they live in harmony with the nature around them. It can seem as a very simple life but under the surface they live a very rich spiritual life. In the book they mention that there is a holy place up in the mountain range. Nobody knows exactly where it is, but it is known that it is a very holy place.

Sacred place in Altai, can it be the same?

Since I know the time when I was in the monastery and the time here at home in Sweden, I know that the time difference is +6 hours. So six time zones to the east. It corresponds to the Altai Mountains. Could it really be a coincidence that I am there every day for ten days in the spring of 2008. Now fifteen years later I am reading about a holy place that really exists. At least, many people know about the place even if they don’t really know where it is. In that case, the mountain peak where the alleged holy place is located is called Belucha.