Förändra ditt liv

Hjärtats val

I ett tidigare inlägg skrev jag om vikten att följa sitt eget hjärta. (https://danielsongrimpe.se/2022/08/01/folj-ditt-hjarta/ ). Att vi vid varje vägskäl i livet bör stanna upp och fråga är det här hjärtats val? För hjärtats väg är ju själens väg.

Hur kan man då veta om det är hjärtats val?

I mitt senaste inlägg skrev jag om boken Schamanens cirkel som handlar om författaren Olga Kharitidi’s andliga uppvaknande. Där kom hon i kontakt med en schaman från Altajbergen i Sibirien som blir hennes andliga mentor. Hon berättade för Olga hur viktigt det är att gå hjärtats väg. Hon nämnder fem attribut som bör uppfyllas vid varje tillfälle som du står inför ett val i livet. Om valet uppfyller alla dessa attribut vet du att du går rätt väg.

De fem attributen i boken är sanning, skönhet, hälsa, lycka och ljus.

Personligen tycker jag det känns bättre med attributet glädje istället för skönhet, men valet är ditt.

Hur ska man använda attributen?

Om du till exempel står inför att välja mellan ett jobb eller att studera så ställ dig frågan “Om jag tar det här jobbet, kommer det ge mig glädje, gynna min hälsa, ge mig lycka och ljus i livet, är det min sanna väg? När du ställer frågorna blunda och se framför dig det här jobbet och ställ en fråga åt gången. Känn in, vad ger det dig för känsla? Känner du glädje i samband med att du tänker på det? Ser du ljuset omkring dig på den platsen? Känner du att det kommer ge dig bra hälsa på vägen? Får du ja på allting, ställ då den sista frågan till dig själv, är detta min sanna väg?

Hjärtats val – själens väg

Att jobba på det här viset är att jobba med sig själv. Egentligen det enda vettiga sättet att leva. För vem annars kan ge dig de bästa svaren om inte du? Efter hand som du lär dig att jobba med ditt innersta så kommer du finna din själ och kan kommunicera med ditt högre jag i många olika situationer. Ditt högre jag blir din bundsförvant i livet. Din själ bor inom dig i ett heligt rum som du kan besöka. Detta rum kan se ut på olika vis. Olga hade en andlig sjö där hon upplevde ett enormt lugn och harmoni. Själv är jag ganska säker på att jag har en plats uppe i bergen. Det är ofta jag har fått inre bilder där jag befinner mig högt uppe på ett berg i en bergskedja. Alltid stilla, lugnt och behagligt.

I boken Schamanens cirkel berättar Olga’s mentor om det här heliga inre rummet som finns i oss alla. Hon säger att i nära anslutning till vårt inre rum bor en andlig vägledare, beskyddare och betraktare som vi kan kontakta. Den här varelsen är nära förbunden med vår själs högsta syfte för det här livet. Den beskyddar vårt syfte, vår heliga kärna som är med oss från födseln in i det här livet. Om du får kontakt med din inre andliga vägledare kan du få hjälp på vägen.

Min inre vägledare

Jag känner mig ganska säker på att min inre vägledare är Moder Jord. Efter att jag fick rådet att be om en andlig guide och gjorde det så var det hon som uppenbarade sig för mig och sa att det är hon som är min andliga guide och vägledare. Sedan den dagen har hon hjälpt mig på många vis genom livet. Det är hon som har visat mig mitt livs syfte. Hon har hjälpt mig i mina vägval men också fungerat som min lärare i det här livet. Ju längre jag har kommit på min livsresa desto närmare har jag kommit henne. Idag känns det nästan som vi är ett.

Olga’s mentor menar att det finns sju olika sorters andliga guider. Att det är sju förvånar mig inte alls. Allt som är kopplat till den fysiska världen grundar sig på detta antal. De sju är healern, magikern, läraren, budbäraren, beskyddaren krigaren och verkställaren. När du har fått kontakt med din andliga guide fråga vem de är och integrera detta i ditt liv. Jag fick ganska tidigt veta att jag skulle förmedla Moder Jord’s buskap så jag antar att hon är budbärare. Samtidigt får jag en känsla av att det kan skifta från tid till annan.

Vår yttre värld

Det liv som de allra flesta av oss lever idag handlar till allra störta delen om det yttre livet. Många har över huvud taget ingen kontakt alls med det inre. De allra flesta har dock en magkänsla de refererar till, en intuition. Ett tag efter att jag hade börjat samarbeta med mitt inre fann jag att det var en mycket trevligare plats att vara på. Den platsen hade jag gärna stannat på för alltid. Samtidigt insåg jag att om jag ska utföra min livsväg, mitt kall, som budbärare så behövde jag vara kvar i den yttre världen också. Det gäller bara att finna en balans mellan dessa båda världar.

Så, för att summera det hela. Börja arbeta med ditt inre jag och fråga ditt hjärta när du ställs inför val. Använd de fem attributen nämnda ovan för att veta om det är hjärtats val. När du kopplar upp dig själv mot ditt inre se om du kan finna ditt inre rum. Här finner du ett enormt stort lugn och en trygghet där du kan vila när det stormar utanför. Be att få kontakt med din andliga guide och fråga vem av de sju guiderna hen är.

Lycka till!

Hjärtats val
Din skyddsängel, eller andliga guide, kan visa dig på rätta vägar. Den vet vad ditt huvudsakliga syfte i det här livet är.

The choice of the heart

In a previous post in my Swedish blog, I wrote about the importance of following your own heart. (https://danielsongrimpe.se/2022/08/01/folj-ditt-hjarta/) That at every crossroads in life we should stop and ask is this the choice of the heart? Because the way of the heart is the way of the soul.

How then can you know if it is the choice of the heart?

In my last post I wrote about the book Entering the Circle, The Secrets of Ancient Siberian Wisdom Discovered by a Russian Psychiatrist, which is about the spiritual awakening of the author Olga Kharitidi. She writes how she came into contact with a shaman from the Altai Mountains in Siberia who becomes her spiritual mentor. This mentor told Olga how important it is to follow the path of the heart. There are five attributes, she said, that should be fulfilled every time you face a choice in life. If the choice meets all these attributes, you know you’re on the right track.

The five attributes in the book are truth, beauty, health, happiness and light.

Personally, I think it feels better with the attribute joy instead of beauty, but the choice is yours.

How to use the attributes?

For example, if you are faced with choosing between a job or studying, ask yourself the question “If I take this job, will it bring me joy, benefit my health, bring me happiness and light in life, is it my true path?” As you ask the questions, close your eyes and visualize this job and ask one question at a time. Feel with your heart, how does it make you feel? Do you feel joy when you think about it? Can you see the light around you in that place? Will it bring you good health along the way? If you get yes to everything, then ask yourself the last question, is this my true path?

The choice of the heart – the path of the soul

To work in this way is to work with oneself. Actually the only sensible way to live. Because who else can give you the best answers if not you? When you learn to work with your inner self, you will find your soul and be able to communicate with your higher self in many different situations. Your higher self becomes your ally in life. Your soul resides within you in a sacred room that you can visit. This room may look different. Olga had a spiritual lake where she experienced immense peace and harmony. Personally, I’m pretty sure I have a place up in the mountains. I have often had inner images where I am high up in a mountain range. It is always quiet, peaceful and pleasant there.

In the book Entering the Circle, Olga’s mentor talks about this sacred inner space that exists in all of us. She says that in close proximity to our inner space lives your spiritual guide, your protector and watcher that you can contact. This being is intimately connected with our soul’s highest purpose for this life. It protects our purpose, our sacred core that is with us from birth into this life. Connecting with your inner spirit guide can help you find your way.

My inner guide

I feel pretty sure that my inner guide is Mother Earth. After I was advised to ask for a spirit guide and did so, it was she who appeared to me and said that she is my spiritual guide and teacher. Since that day, she has helped me in many ways throughout my life. She is the one who has shown me the meaning of my life. She has helped me in my path choices but also acted as my teacher in this life. The further I have come in my life’s journey, the closer I have come to her. Today it almost feels like we are one.

Olga’s mentor says there are seven different types of spirit guides. That it’s seven o’clock doesn’t surprise me at all. Everything connected to the physical world is based on this number. The seven are; the healer, the magician, the teacher, the messenger, the protector the warrior and the enforcer. Once you connect with your spirit guide, ask who they are and integrate this into your life. I was told quite early on that I would be channeling Mother Earth’s messages so I guess she is messenger which makes me a messenger as well. At the same time, I get the feeling that it may change from time to time.

Our outer world

The life that the vast majority of us live today is mostly about the external life. Many have no contact whatsoever with their inner life. The vast majority, however, have a gut feeling they refer to, an intuition. A while after I had started cooperating with my inner self, I found it was a much nicer place to be. I would have wanted to stay in that place forever. At the same time, I realized that if I am to fulfill my life path, my calling, as a messenger, I needed to remain in the outside world as well. It’s just a matter of finding a balance between these two worlds. Wich is crucial for all of us.

So to sum it all up. Start working with your inner self and ask your heart when faced with choices. Use the five qualities mentioned above to know if it is the choice of your heart. When you connect to your inner see if you can find your inner room. Here you will find enormous peace and security where you can rest when it is stormy outside. Ask to connect with your spirit guide and ask to know which of the seven guides mentioned above it is. This is your life path.