Förändra ditt liv

Naturskola

Igår hade jag besök hemma av en hantverkare. Jag berättade för honom att jag ska till Sydafrika nu och hålla i ett retreat. Naturligtvis så kom det följdfrågor på detta vilket ledde mig in på min historia hur jag numera hjälper folk att ställa om till att leva på ett mer naturligt sätt. Ett sätt som är mer hållbart för allt levande på jorden. Hans första kommentar var; “men är det inte redan för sent?”

Vakna upp

Min första kommentar var att vi är ganska många över hela jorden som jobbar med att försöka väcka upp folk och inspirera folk att göra en förändring. Han blev glatt överraskad såg jag, för han såg både lättad och glad ut. Efteråt tänkte jag på ett annat samtal jag hade med min tandläkare i förra veckan. Han sa att våra kroppar är väldigt förlåtande om vi gör fel. Vilket jag själv kan relatera till. När jag först började ändra mitt sätt att leva så tog det inte många månader innan jag började märka förändringar i både kropp och sinne. Trots många år av fel leverne.  Jorden är lika förlåtande. Vi behöver bara vakna upp och förstå att vi kan förändra vår planet genom att förändra våra liv.

Naturskola kan vara svaret

När jag fortsatte att berätta för hantverkaren vad vi jobbar med och vad vi kan göra så kom han helt plötsligt på en sak han hade läst. I Thailand har de startat en skola för att hjälpa folk att förstå naturen och hur vi kan leva på ett bättre sätt genom att förstå vårt ursprung. Han berättade vidare att den här skolan har blivit väldigt populär och det är många barn som vill gå. På så vis får de dit även föräldrarna. Tydligen är det deltagare från hela världen som åker dit.

Det här samtalet väckte en tanke hos mig att kanske är det den vägen jag ska gå. Starta en skola där man får lära sig fördelarna med att leva naturligt efter naturlagarna och implementera det i sin vardag. Kanske skulle jag kunna nå ut till fler personer då. Ja, det har definitivt gett mig griller i huvudet. Jag har mycket kunskaper och personliga erfarenheter. Pedagogiken sitter i mina gener men att starta en skola är ett stort projekt så i så fall skulle jag nog behöva hjälp.

Naturskola
Naturskola, ett sätt att lära sig att leva med naturen på hennes villkor för en bättre och mer hållbar framtid för alla.

Viktiga möten i livet

Tänk vad ett kort möte med en främmande människa kan leda till. Min erfarenhet är att det är ofta i de oväntade mötena och samtalen som svaren till de stora förändringarna finns. Tänk då vad lätt det är att förbise dem. Att bara låta den informationen gå en förbi och helt glömma bort det. Visst händer det mig också och ibland kommer det då till mig igen men på ett annat sätt. Att någon annan börjar prata om samma sak t.ex.

Ny sorts naturskola

Att starta en naturskola kanske inte är svaret på vad jag ska göra i framtiden men jag kan helt klart se en stor fördel med det. Även om det innebär ett stort projekt att dra igång. Som jag har berättat tidigare så har jag fått till mig hur vi skulle kunna leva på ett bättre sätt i framtiden. Ett sätt där vi lever i symbios med allt levande omkring oss för en mer hållbar framtid för oss alla. En skola hade ju varit ett ypperligt sätt att informera om hur det skulle vara och gå till. Ja, vi får väl se om hjälpen dyker upp till ett så stort projekt.

Kommande inlägg

I morgon flyger jag ner till Kapstaden i Sydafrika för att förbereda inför retreaten som börjar i nästa vecka. Så de kommande inläggen kommer att vara därifrån. Häng med så får ni en inblick i vad vi gör och hur det ser ut där.

Retreat i Sydafrika
Följ med i de kommande inläggen på vår retreat i Sydafrika.

Nature school

Yesterday I had a visit at home from a craftsman. I told him that I am going to South Africa now to hold a retreat. Of course, there were follow-up questions to this, which led me into my story, how I now help people change to living in a more natural way. A way that is more sustainable for all living things on earth. His first comment was; “but isn’t it already too late?”

Wake up

My first comment was that there are quite a few of us all over the world working to try to wake people up and inspire people to make a change. He was pleasantly surprised, I saw, because he looked both relieved and happy. Afterwards I thought about another conversation I had with my dentist last week. He said our bodies are very forgiving if we make mistakes. Which I myself can relate to. When I first started changing my way of life, it didn’t take many months before I started to notice changes in both body and mind. Despite many years of wrong living. The earth is just as forgiving. We just need to wake up and understand that we can change our planet by changing our lives. It’s not too late.

Nature school may be the answer

As I continued to tell the craftsman what I am working with and what we all can do, he suddenly came up with something he had read. In Thailand they have started a school to help people understand nature and how we can live in a better way by understanding our origins. He went on to say that this school has become very popular and many children want to go. In this way, they also get the parents there. Apparently, there are participants from all over the world who go there.

This conversation made me think that maybe that’s the way I should go. Start a school where you can learn the benefits of living naturally according to the laws of nature and implement it in your everyday life. Maybe I could reach more people then. Yes, it definitely gave me something to think about. I have a lot of knowledge and personal experience. Pedagogy is in my genes but starting a school is a big project so in that case I would probably need help.

Important meetings in life

Think what a short meeting with a stranger can lead to. My experience is that it is often in the unexpected meetings and conversations that the answers to the big changes are found. Then think how easy it is to overlook them. To just let that information pass you by and completely forget about it. Of course it happens to me too and sometimes it comes to me again but in a different way. That someone else starts talking about the same thing, e.g.

A new kind of nature school

Starting a nature school may not be the answer to what I want to do in the future, but I can clearly see a big advantage in it. Even if it means a big project to start. As I have told you before, I have learned how we could live in a better way in the future. A way in which we live in symbiosis with all living things around us for a more sustainable future for all of us. A school would have been an excellent way to inform about how it should be and how it should be done. Yes, we’ll see if the help turns up for such a big project.

Upcoming posts

Tomorrow I fly down to Cape Town in South Africa to prepare for the retreat that starts next week. So the next few posts will be from there. Join me and you will get an insight into what we do and what it looks like there.