Okategoriserade, Resor

Möte med afrikansk schaman

I torsdags startade retreaten på riktigt efter att alla hade landat i Cape Town och flyttat in i huset dagen innan. På förmiddagen hade vi ett gemensamt arbete i trädgården med att kommunicera med olika naturväsen och naturandar som kom fram. Vi provade även att använda våra chakran som ögon för att “se” på varandra genom olika ögon. Ett mycket givande arbete.

Möte med afrikansk schaman

På kvällen samma dag skulle vi få möta Colin Campbell och hans fru Hanien i deras hem. Colin är schaman från Botswana där han haft sin träning sedan sex års ålder efter en tragisk bilolycka då två av hans syskon gick förlorade. Han berättade om sin livsresa och var den tagit honom. En fascinerande berättelse om hur han bl.a. har hjälpt många naturfolk runt om på jorden att finna lösningar för att få behålla sin kultur och sätt att leva i stater sryrda av helt andra ideal. Han har även varit i Sverige och hjälpt samerna.

 

Möte med afrikansk schaman
Hemma hos Colin Campbell (i förgrunden) i väntan på svetthyddeceremonin.

Svetthydda

Under besöket hos Colin gjorde vi en så kallad svetthyddeceremoni. Man sitter i en enkel hydda tillsammans. Varma stenar som legat i en eld läggs i mitten av cirkeln. Colin som ledde det hela hade gjort i ordning två hinkar med varmt vatten med fyra olika örter i som skulle hjälpa oss att renas, öppna upp och finna vår väg. Under hela ceremonin satt vi och sjöng en speciell sång på hans afrikanska språk. Den hjälpte och bar oss igenom hela processen. Efter ca 25 minuter var vi klara. Colin går ut och efter honom går vi ut en och en, fortfarande sjungandes. Väl ute slänger Colin kallt vatten på oss med en annan ört i. Vilken upplevelse!

Vår värdinna Karin

När jag satt och letade bland olika hus på Airbnb i höstas gick jag på känslan och oj vad den ledde oss rätt. Vår värdinna Karin Slater bjöd vi in på middag igår kväll för att berätta om sitt jobb som naturfotograf. Vilket häftigt liv hon har levt och vilket fantastiskt arbete hon har gjort och fortfarande gör för oss alla. För att bevara vår natur och våra djur.

Möte med afrikansk schaman
Vår värdinna Karin Slater (längst fram till höger) berättar och visar hennes filmer från Afrika.

Båda dessa möten var helt sagolika och jag hoppas att få hålla kontakten med dem. Båda har fått inbjudan till Sverige och kanske kan det bli evenemang som ni kan delta i så även ni får träffa dessa fantastiska människor.

Meeting with an African shaman

On Thursday, the retreat started after everyone had landed in Cape Town and moved into the house the day before. In the morning we had joint work in the garden to communicate with various nature beings and nature spirits that came forward. We also tried using our chakras as eyes to “see” each other through different eyes. A very rewarding job.

Meeting with an African shaman

In the evening of the same day we were to meet Colin Campbell and his wife Hanien at their home. Colin is a shaman from Botswana where he has had his training since the age of six after a tragic car accident in which two of his siblings were lost. He talked about his life’s journey and where it took him. A fascinating story about how he i.a. has helped many natural peoples around the world to find solutions to keep their culture and way of life in states covered by completely different ideals. He has also been to Sweden and helped the Sami people.

Sweat lodge

During the visit to Colin, we did a so-called sweat lodge ceremony. You sit in a simple hut together. Hot stones that have been in a fire are placed in the center of the circle. Colin who was leading it all had prepared two buckets of hot water with four different herbs in them that would help us cleanse, open up and find our way. Throughout the ceremony we sat and sang a special song in his African language. It helped and carried us through the whole process. After about 25 minutes we were done. Colin goes out and after him we go out one by one, still singing. Once outside, Colin throws cold water on us with another herb in it. What an experience!

Our hostess Karin

When I sat and searched among different houses on Airbnb last fall, I went with the feeling and oh how it led us in the right direction. We invited our hostess Karin Slater to dinner last night to talk about her job as a nature photographer. What an amazing life she has lived and what an amazing work she has done and continues to do for us all. To preserve our nature and our animals.

Both of these meetings were absolutely fabulous and I hope to stay in touch with them. Both have been invited to Sweden and maybe there can be events that you can participate in so you too get to meet these fantastic peopl

In the evening of the same day we were to meet Colin Campbell and his wife Hanien at their home. Colin is a shaman from Botswana where he has had his training since the age of six after a tragic car accident in which two of his siblings were lost. He talked about his life’s journey and where it took him. A fascinating story about how he has helped many natural peoples around the world to find solutions to keep their culture and way of life in states where they have a completely different way of living. He has also been to Sweden helped  the Sami people.