Resor

The Khoi peolpe

Jag har alltid varit fascinerad av naturfolk och tyckt att de lever så som vi alla borde leva. Fast kanske på ett mer modern sätt. Framförallt har det varit indianerna i Amerika som lockat mig men efter hand har jag förstått att alla naturfolk världen över lever på ungefär samma vis. Att visa hänsyn till allt levande runtomkring, be om lov, tacka, visa sin respekt och vördnad. Allt det som vi tar för givet ber de om och tackar för. Det är den stora skillnaden skulle jag vilja påstå. Sedan finns det många andra skillnader också men framförallt detta.

Khoi people

I torsdags var vi inbokade för en hike uppe i bergen här i Hout Bay tillsammans med en man som heter Brent Thomas. Han tillhör den här platsens ursprungsbefolkning som kallar sig Khoi people eller Khoisan. De har levt på den här platsen i flera tusen år längs kusten. Under de år som européerna tog slavar var de även här och tog Khoi people. Min första tanke var att de påminner om folket på Jamaica och kanske är det så att de ursprungligen tillhör folket här från Hout Bay.

Khoi people
Längst fram står vår guide Brent tillsammans med sin fru till vänster som är väldigt duktig på örter. Bakom står traktens schaman och jämte honom Colin som också är guide.

Karbonkelberg

När jag kom i kontakt med Brent berättade jag att vi var i Sydafrika på ett andligt retreat och att vi kommunicerar med naturandar. Jag bad även om det var möjligt att få med hans fru som jag hade hört skulle vara väldigt duktig på de lokala örterna. Det resulterade i att det var flera av dem som ville följa med på vår vandring. De frågade bergen var de skulle ta med oss och deras lokala schaman, som aldrig hade varit på det berget som vi gick upp på, gjorde en liten ceremoni för att tacka berget.

När vi vandrat en bit upp på berget går vi under en klippa som ser ut som undersidan av huvudet på en stor orm. Här stannar Brent och berättar att på deras midvintersolstånd den 22 juni kan man vid ett visst klockslag se ett ljus som strålar ut ur denna klippa om man står på andra sidan viken. Inne i den här klippan finns en kristall som reflekterar solens strålar och bildar en triangel en gång om året. En av våra deltagare tog ett foto upp på klippan. Vi blev väldigt förvånade alla när vi ser två ljusstrålar komma ur klippan och bildar en triangel.

Khoi people
Inne i den här klippan finns det alltså en kristall som solen lyser på en gång om året i juni. Det verkar dock som om solens strålar har träffat kristallen nu när vi var där.

Khoi people och deras framtid

Idag kämpar Brent och hans vänner för att sprida kunskap om sitt ursprung bland deras barn och ungdomar. De har ett turistföretag som heter Karbonkelberg tourism. De kämpar för att få behålla den här platsen så att den inte säljs till utländska investerare. Jag skulle väldigt gärna vilja hjälpa de här fantastiska människorna och jag har lite idéer.

Det senaste året har jag försökt att lista ut vad jag ska göra i framtiden. På vilket vis jag kan hjälpa andra människor att hitta vägen tillbaka till vårt ursprung naturen. En tanke som har formulerats de här dagarna är att jag skulle kunna anordna resor ner hit och skapa ett retreat tillsammans med Brent och hans vänner. De lever redan idag till stora delar så som vi alla bör leva i framtiden. Genom naturfolk världen över kan vi alla hitta tillbaka till vårt ursprung.

Vill du veta mer om Khoi people kan du gå in på deras egna hemsida. Där kan du läsa mer om dem och deras arbete. Här kan du även boka in dig på deras olika utflykter hike, valsafari, delfinsafari, kajakturer eller dyka med sälar.

The Khoi People

I have always been fascinated by nature people and thought that they live the way we should all live. Although perhaps in a more modern way. Above all, it has been the Indians in America who have attracted me, but gradually I have understood that all nature people around the world live in roughly the same way. To show consideration for all living things around, to ask for permission, give thanks, to show one’s respect and reverence. Everything we take for granted, they ask for and give thanks for. That is the big difference, I would say. Then there are many other differences as well, but above all this.

Khoi people

Last Thursday we were booked in for a hike up in the mountains here in Hout Bay together with a man called Brent Thomas. He belongs to the indigenous people of this place who call themselves Khoi people or Khoisan. They have lived in this place for thousands of years along the coast. During the years that the Europeans took slaves, they were also here taking Khoi people. My first thought was that they resemble the people of Jamaica and maybe it is that they originally belong to the people here from Hout Bay.

Karbonkelberg

When I got in touch with Brent I told him that we were in South Africa on a spiritual retreat and that we communicate with nature spirits. I also asked if it was possible to bring his wife who I had heard would be very good at the local herbs. It resulted in several of them wanting to come along on our hike. They asked the mountains where they would take us and their local shaman had never been to this mountain we went up on why he decided to come along. He did a little ceremony to thank the mountain and also to cleance us all.

After walking a little way up the mountain, we pass under a rock that looks like the underside of the head of a large snake. Here Brent stops and tells us that on their midwinter solstice on June 22, at a certain time you can see a light radiating from this rock if you stand on the other side of the bay. Inside this rock is a crystal that reflects the sun’s rays and forms a triangle once a year. One of our participants took a photo from underneath the cliff. We were all very surprised when we saw two beams of light coming out of the rock and forming a triangle in the photo.

Khoi people and their future

Today, Brent and his friends fight to spread knowledge about their origins among their children and young people. They have also started a tourism company called Karbonkelberg tourism to spread information to more people. They are constantly fighting to keep this place from being sold to foreign investors. I would very much like to help these wonderful people and I have some ideas.

For the past year I have been trying to figure out what to do in the future. In what way I can help other people to find the way back to our origin, the nature. A thought that has been formulated these days is that I could organize trips down to South Africa and having a retreat with Brent and his friends. They already live today to a large extent as we should all live in the future. Through nature people worldwide, we can all find our way back to our origins.

If you want to know more about the Khoi people, you can go to their own website. There you can read more about them and their work. Here you can also book their various excursions such as hiking, whale watching, dolphin watching, kayaking or diving with seals.