Månad: mars 2023

Hjälp till självhjälp

Att förändra gamla vanor och hitta motivationen till att förändra sig själv är inte alltid så lätt. Även den minsta förändringen kan kännas svår. Allt jag skriver är ämnat för att hjälpa dig på traven. Tanken är att ge dig inspiration, vägledning och förståelse till varför du ska ändra ditt sätt att leva. Inte ens det är alltid så lätt att förstå trots hur det ser ut i världen. Det beror helt på var vi är i vår personliga utveckling. Min personliga väg har varit både lång och mödosam. Kan jag hjälpa dig så du slipper det finns det en glädje med min jobbiga väg.

Hjälp till självhjälp

Som coach kan jag stötta dig och ge dig råd genom din förändringsprocess. Arbetet måste du göra själv men det blir så mycket lättare med någon vid din sida som du kan bolla saker med. Jag kan hjälpa dig i vilken ordning du ska ta saker o ting för att det ska kännas lättare. Ge dig förståelse kring hur du ska tänka kring kost och hälsa. Vad är det egentligen som är en naturlig kost för oss? Det är inte helt självklart. Aktivitetsbalansen för att få vardagen att gå ihop, för att orka göra allt det där som du måste men ändå hinna göra det som du vill.

Att få hjälp att tänka kring sig själv, sitt liv och sin framtid. Hitta vägen till att börja älska dig själv och ditt liv. Allt det och lite till finns jag här för att bistå med.

Healing och regression

För att gå till botten med lite allvarligare problem i ditt liv kanske du behöver en healing. Genom min healing kan vi hitta karma från tidigare liv, eller det här livet, som sitter som en skugga i något av dina chakran. Bara genom att lyfta upp det till ytan kan det hjälpa dig. Det kan också vara av jobbigare karaktär med minnen som gör ont och behöver bearbetas. Jag finns här för dig och hjälper dig genom processen. Ibland kan det även vara så att jag behöver lotsa dig i ditt inre för att gå tillbaka i tiden där du kan lyfta upp problemen till ytan.

Allt det som jag kan göra för dig gör jag mer än gärna. Att få följa dig i processen i att finna lycka, kärlek och inre ro är en ära för mig. Ett samtal i månaden kan räcka och på en timma hinner vi göra ganska mycket. Vi kan ha samtal över telefon, Zoom eller under ett personligt möte. 400 kr tar jag för en timma. Väl spenderade pengar i din egen framtida lycka och hälsa. Kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com för att boka din hjälp till självhjälp.

Få hjälp att finna vägen till en bättre framtid.

Help for selfimprovement

Changing old habits and finding the motivation to change yourself is not always so easy. Even the smallest change can feel difficult. Everything I write is intended to help you along the way. The idea is to give you inspiration, guidance and understanding as to why you should change your way of life. Even that is not always so easy to understand despite how it looks in the world. It all depends on where we are in our personal development. My personal path has been both long and arduous. If I can help you so that you don’t have to go the long way, there is a joy in my difficult path.

Help for selfimprovement

As a coach, I can support you and advise you through your change process. You have to do the work yourself, but it’s so much easier to have someone by your side who you can work things out with. I can help you in which order you should take things to make it feel easier. Give you an understanding of how you should think about diet and health. What exactly is a natural diet for us? It is not entirely obvious. The balance of activities to make everyday life come together, to be able to do all the things you have to do but still have time to do what you want.

Getting help to think about yourself, your life and your future. Find the way to start loving yourself and your life. All that and a little more, I’m here to help.

Healing and regression

To get to the bottom of some more serious problems in your life, you may need a healing. Through my healing we can find karma from past lives, or this life, that sits like a shadow in one of your chakras. Just bringing it to the surface can help you. It can also be of a more troublesome nature with memories that hurt and need to be processed. I am here for you and help you through the process. Sometimes it can also be that I need to guide you in your interior to go back in time where you can lift the problems to the surface.

All that I can do for you, I will do more than gladly. To be able to follow you in the process of finding happiness, love and inner peace is an honor for me. One call a month can be enough and in an hour we manage to do quite a lot. We can have conversations over the phone, Zoom or during a personal meeting. I charge SEK 400, or if you wish € 40, for one hour. Money well spent in your own future happiness and health. Contact me at asa.danielsongrimpe@gmail.com to book your help for selfimprovement.

 

Öppet sinne

Jag upplever att vårt samhälle blir mer och mer dogmatiskt, det vill säga mer och mer inbundet och slutet. Om vi låter oss åka med in i den karusellen så blir det allt svårare att förändra sitt liv och på så vis vårt samhälle. Samtidigt upplever jag en nyandlighet som öppnar upp en ny väg för oss. Är det en trend eller finns det olika krafter som ligger bakom det hela vet vi inte. Om det kan vi bara spekulera och det leder ingenstans. Det är bättre att tillåta sig själv att tänka fritt. För att förändra ditt liv behöver du tänka i nya banor. Ett öppet sinne ger dig chansen att finna nya vägar.

Öppet sinne

Så länge du är låst i tanken kommer du inte kunna förändra ditt liv. Ibland kan det räcka att bara tanka, om. Vad skulle det innebära för mig om det vore så här? Jag vet att det jag skriver kan kännas väldigt avlägset och ibland rent ut sagt omöjligt. Men ta bort det omöjliga i din tanke och börja tänka om istället. Om det är så här vad innebär det för mig?

Vad är det som säger att det vi har lärt oss sedan barnsben är rätt, att det är den enda sanningen? När vi har låst in oss i en tanke och ett visst sätt att vara, tänka och leva så begränsar vi oss. Vi låser in vårt sinne. När vi möter personer som går utanför de ramar som vi har gett oss själva tänker vi oftast att de är konstiga eller rent av svåra. De är inte anpassningsbara och passar inte in i samhället. Ta chansen när du möter en udda fågel, eller när du träffar någon som säger något ovanligt, att själv tänka om.

Inget är omöjligt. Det är bara en begränsad tanke.

Fantasi

Den feminina kraften är en skapande kraft. För att kunna skapa behöver vi vår fantasi. Tänk på alla våra konstnärer som tillåtit sig att använda sin fantasi vilka fantastiska verk de har skapat, även om vi personligen inte tycker om alla. Om du ska kunna skapa något nytt i ditt liv behöver du tillgång till din fantasi, tillåta dig själv att tänka fritt. Som barn är vi helt fria i tanken. Det är först när vi möte motstånd i vuxenvärlden som vi lär oss att begränsa vårt sinne. Tänk efter själv. Har du någon gång sagt till ett barn att gräsmattan inte kan vara rosa eller att fisken inte kan ha armar? Där dödar vi vårt fria tänkande.

Fundera på vilka bojor du bär på. Släng av dig de bojor du har fått eller skaffat dig under ditt liv. En efter en. Alla möjliga sanningar behöver inte bli just din sanning men ge dig själv chansen att finna ditt bästa liv.

Ett öppet sinne

Vägen till ett förändrat liv går genom ett öppet sinne. När du börjar se möjligheterna i dig själv och runtomkring dig är det lättare att förändra. Låser du din tanke med “Det där kan inte jag” .. eller “Det där är inte möjligt” .. då har du satt dig i ett läge av status quo. Ge dig själv chansen att tänka om. Fundera sedan på vad du kan och skulle vilja förändra i ditt liv. Börja med små steg. De små förändringarna leder dig till att ta större steg och att våga ge dig på de stora förändringarna. Se möjligheterna istället för tvärtom. Hur som helst, det mesta handlar om rädsla.

Rädslan håller dig fast

Vi är otroligt duktiga på att hålla varandra inom samhällets ramar. Genom att ge varandra kommentarer och blickar när någon går utanför. Fryser ut vissa personer som man inte tycker passar in, och så vidare. Det skrämmer oss alla att hålla oss till dessa osynliga ramar. Jag kan bara gå till mig själv. Alla märkliga upplevelser jag har haft under mitt liv som jag har hållit för mig själv, fram till nyligen. När jag växte upp på 70-talet blev man mer eller mindre klassad som galen om man talade om andliga kontakter och borde sitta på mentalsjukhus. Det var den allmänna uppfattningen. Det är klart att jag inte vågade säga något annat än till de jag verkligen litade på. Sakta men säkert har det luckrats upp och det har blivit mer okej än tidigare att prata om det. Vi är dock fortfarande långt ifrån öppna i sinnelaget.

Fördomar mot allt som är främmande håller oss i schack. Samtidigt är det fördomarna som hjälper oss att stoppa in varandra i olika fack, om man inte sticker ut ur mängden. Då blir det plötsligt svårt att stoppas in. Man går helt enkelt sin egen väg.

Välj nya vägar

Ge dig själv chansen till ett nytt liv och ge samtidigt andra i din omgivning samma chans. Om vi alla blir lite mer förlåtande, både mot oss själva och andra, öppnar det ditt sinne. Att bli mer förlåtande öppnar även upp för de mjuka feminina attributen som vi så väl behöver. Istället för att gå samma väg genom hela livet leta nya vägar. Vi ångrar sällan det vi har gjort men alltid de vägar vi aldrig tog.

Istället för att gå samma väg genom hela livet se möjligheterna att välja nya vägar.

Open mind

I feel that our society is becoming more and more dogmatic, that is, more and more bound and closed. If we let ourselves go on that merry-go-round, it becomes increasingly difficult to change one’s life and thus our society. At the same time, I experience a new spirituality that opens up a new path for us. We don’t know if it’s a trend or if there are different forces behind it all. We can only speculate and it leads nowhere. It is better to allow yourself to think freely. To change your life, you need to think in new ways. An open mind gives you the chance to find new paths.

Open mind

As long as you are locked in the thought, you will not be able to change your life. Sometimes it can be enough to just think, what if? What would it mean for me if this were the case? I know that what I write can feel very distant and sometimes downright impossible. But remove the impossible from your mind and start rethinking instead. Think, if this is poosible, what does it mean for me?

What is it that says that what we have been taught since childhood is right, that it is the only truth? When we have locked ourselves into a thought and a certain way of being, thinking and living, we limit ourselves. We lock up our mind. When we meet people who go outside the framework that we have given ourselves, we usually think that they are strange or downright difficult. They are not adaptable and do not fit into society. Take the chance when you meet an odd bird, or when you meet someone who says something unusual, to rethink yourself.

Fantasy

The feminine force is a creative force. In order to create, we need our imagination. Think of all our artists who have allowed themselves to use their imaginations what amazing works they have created, even if we personally don’t like all of them. If you are going to be able to create something new in your life, you need access to your imagination, allow yourself to think freely. As children, we are completely free in thought. It is only when we encounter resistance in the adult world that we learn to limit our mind. Think for yourself. Have you ever told a child that the lawn can’t be pink or that fish can’t have arms? There we kill our free thinking.

Think about what shackles you wear. Throw off the shackles you have been given or acquired during your life. One by one. All possible truths do not have to become your truth, but give yourself the chance to find your best life.

An open mind

The path to a changed life is through an open mind. When you start to see the possibilities in yourself and around you, it is easier to change. If you lock your thought with “I can’t do that” .. or “That is not possible” .. then you have put yourself in a state of status quo. Give yourself the chance to think again. Then think about what you can and would like to change in your life. Start with small steps. The small changes lead you to take bigger steps and to dare to go for the big changes. See the possibilities instead of the other way around. Anyway, most of it is about fear.

Fear keeps you stuck

We are incredibly good at keeping each other within the framework of society. By giving each other comments and looks when someone walks outside these frames. We freeze out certain people who we don’t think fit in, and so on. It scares us all to stick to these invisible frames. I can only go to myself. All the strange experiences I’ve had in my life that I’ve kept to myself, until recently. When I grew up in the 70s, you were more or less classified as crazy if you talked about spiritual connections and should be in a mental hospital. That was the general opinion. Of course, I didn’t dare say anything except to those I really trusted. Slowly but surely it has loosened up and it has become more okay than before to talk about it. However, we are still far from being open-minded.

Prejudice against anything foreign keeps us in check. At the same time, it’s the prejudices that help us put each other in different compartments, if you don’t stand out from the crowd. Then it suddenly becomes difficult to tuck in. You simply go your own way.

Choose new paths

Give yourself the chance for a new life and at the same time give others around you the same chance. If we all become a little more forgiving, both to ourselves and others, it opens your mind. Becoming more forgiving also opens up the soft feminine attributes we so desperately need. Instead of following the same path throughout life, look for new paths. We rarely regret what we have done but always regrets the paths we never took.

Förändra dig själv förändra världen

Jag skriver ofta om hur viktigt det är att förändra dig själv och förändra världen. Kanske du undrar varför?

Oavsett vem jag än stöter på nuförtiden så upplever jag en önskan om förändring i världen och dess nödvändighet för vår fortsatta existens. Alltför ofta följs orden av … men hur? I princip allt jag skriver om handlar om just det, hur vi var och en av oss kan förändra hela världen genom att göra både stora och små förändringar i våra egna liv. Förändringarna som behövs handlar om vårt sätt att leva i grunden och hur vi ser på oss själva och varandra. Det kan inga politiker ändra på. Det arbetet måste var och en av oss göra. Jag ska lite kortfattat nämna de områden du behöver förändra själv för att förändra världen.

Förändra din kosthållning förändra världen

Det här handlar i grund och botten om att vi behöver gå tillbaka till att äta det som är naturligt för oss för vår hälsa. På grund av industrialiseringen av maten så vet de flesta av oss inte vad vi får i oss. Mycket av den processade maten innehåller syntetiska ämnen som inte alls kommer från naturen och som våra kroppar inte klarar av. Vi har också utvecklat nya grödor genom hybrider och genmanipulation vilket innebär, förenklat, att den utvecklingen har gått mycket snabbare än våra kroppar klarar av. När det sker naturligt utvecklas vi ihop. Alla gifter vi använder oss av i jordbruket men också som kommer via vattnet och luften innebär stora risker för vår hälsa och vår framtid.

Här kan du göra mycket på egen hand. Du behöver läsa innehållsförteckningen för att veta vad du får i dig. Köp inte det som innehåller syntetiska ämnen. Är du osäker fråga. Välj ekologiskt när det går eftersom det innehåller mindre gifter. Odla själv är ännu bättre. Välj lokalproducerat på grund av kortare transporter. Tipsa varandra om bra produkter ni hittar på marknaden. Vi påverkar producenterna genom våra val. Om producenterna inte längre har en marknad för de dåliga produkterna tvingas de att välja de bra. Här kan vi alla hjälpa till.

Förändra din sinnesstämning förändra världen

Vi är inte våra känslor och vi är inte våra tankar. Genom att förstå att kroppen är en tillfällig boning så särskiljer du ditt jag från både tankar och känslor. Utan att ta kontroll och ta ditt ansvar för dina tankar, ditt beteende och dina handlingar lever du som slav. Allt du tänker om dig själv blir en sanning vare sig du vill eller inte. Likadant med känslor som styr över ditt agerande. Genom att ta den här makten över ditt eget liv kan du påverka vad som händer. Utan den makten händer livet, du lever det inte.

Genom att analysera dig själv, vilka situationer som triggar dig, varför, och så vidare så kan du förstå dig själv bättre. Genom att förstå kan man lättare göra förändringar. Tankar och känslor hänger ofta ihop. Tänk därför bättre om dig själv. Det är du värd.

Var i nuet

Genom att träna på mindfulness lär vi oss att vara i nuet. Det hjälper oss att ta kontroll över både tankar och känslor. Vi kan rationalisera vårt varande och bli de vi verkligen vill vara. Att ta makten över sitt eget liv borde vara en självklarhet men vi har lärt oss att vara ett kollektiv där vi tränas att efterlikna varandra så mycket som möjligt. Det krävs att du är i nuet för att du ska kunna göra de förändringar du vill och behöver göra i ditt liv. Det är endast i nuet förändringar kan komma till.

Andningsövningar, meditation och terapeutiskt arbete är bra sätt att träna på mindfulness. Allt som hjälper dig att släppa dina tankar på dåtid och framtid är bra. Ta kontrollen över dig själv.

Gå din egen väg

Följ ditt hjärta, skriver jag ofta, och gå din egen väg. Vi lever i ett samhälle där vi tränas redan från barnsben hur vi ska vara, tänka och bete oss i olika situationer för att vara okej. Det innebär att vi jämför oss med varandra istället för att blicka inåt vem är jag. På så vis lever vi ett liv utanför oss själva när vi i själva verket är här på jorden för vår egen skull. Din själs agenda för varför du över huvud taget är här vet bara du själv, ingen annan. För att du ska finna den vägen och det livet behöver du blicka inåt istället för utåt.

För att få kontakt med sin själ, sitt inre jag, ditt riktiga jag, behöver du stanna upp i vardagens stress och blicka inåt. Stanna upp, andas och känn in. Inför varje val du tar behöver du göra den här processen. Helst bör du börja och sluta varje dag på det här viset. Hjärtat och din intuition är kopplat till dina känslor. Vi är inte våra känslor men hjärtat är kopplat hit så känn in och lyssna.

Balans mellan det maskulina och feminina

Vi behöver bättre balans mellan de maskulina och feminina energierna för att klara av dessa förändringar. Precis som jag har skrivit tidigare så behöver vi alla få in mer feminina energier i våra liv. För att klara av att förändra dig själv behöver du älska dig själv och se på dig med nya ögon. Du behöver förlåta det som har varit så att du inte fastnar i gamla mönster och tankar. Våga möt ditt inre jag i det djupaste mörkret. Se dig själv för den du verkligen är och visa det utåt. Genom att visa dig själv kärlek kan du även visa det för dina närmaste på ett helt nytt sätt. Vi får det vi ger och ger det vi får så ge dig själv och din omgivning kärlek.

Samtidigt behåller du de maskulina energier som gör att du kan driva igenom dina beslut och få till en förändring. Gör gärna upp planer på hur så att det kan underlätta din vardag. Bestäm vilka förändringar du ska börja med. Börja med det som känns lättast för dig. På så vis känns det inte lika betungande. Ju fler förändringar du gör som påverkar ditt liv till det bättre desto lättare blir det att göra fler förändringar. Skapa gärna ett schema, diagram eller vad du kan komma på som underlättar för dig. Balansen häremellan är viktig för att få ett resultat.

Förändra dig själv förändra världen

För varje person som ändrar sitt liv påverkar man alla i sin omgivning. Ju fler vi blir som förändrar våra liv desto fler kommer med på denna resa. Resans mål är att förändra världen till en bättre plats för oss alla. Valet är ganska enkelt som jag ser det för om vi inte gör en förändring utan fortsätter att leva som vi gör kommer det innebära slutet för mänskligheten.

Change yourself change the world

I often write about how important it is to change yourself and change the world. Maybe you wonder why?

No matter who I encounter these days, I experience a desire for change in the world and its necessity for our continued existence. Too often the words are followed by … but how? Basically everything I write about is about just that, how each of us can change the whole world by making both big and small changes in our own lives. The changes that are needed are fundamentally about our way of life and how we see ourselves and each other. No politician can change that. That work must be done by each of us. I will briefly mention the areas you need to change yourself to change the world.

Change your diet change the world

Basically, this is about us needing to go back to eating what is natural to us for our health. Due to the industrialization of food, most of us do not know what we are eating. Much of the processed food contains synthetic substances that do not come from nature at all and that our bodies cannot cope with. We have also developed new crops through hybrids and genetic manipulation which means, simply put, that development has gone much faster than our bodies can handle. When it happens naturally, we develop together. All the poisons we use in agriculture, but also those that come through the water and the air, pose great risks to our health and our future.

Here you can do a lot on your own. You need to read the list of contents to know what you buy. Do not buy that which contains synthetic substances. If you are unsure, ask. Choose organic whenever possible because it contains less toxins. Growing your own is even better. Choose locally produced due to shorter transport times. Tell each other about good products you find on the market. We influence the producers through our choices. If the producers no longer have a market for the bad products, they are forced to choose the good ones. We can all help here.

Change your mindset change the world

We are not our feelings and we are not our thoughts. By understanding that the body is a temporary dwelling, you distinguish your self from both thoughts and feelings. Without taking control and taking responsibility for your thoughts, behavior and actions, you live as a slave. Everything you think about yourself becomes a truth whether you like it or not. The same with emotions that control your actions. By taking this power over your own life, you can influence what happens. Without that power, life happens, you don’t live it.

By analyzing yourself, which situations trigger you, why, and so on, you can understand yourself better. By understanding, it is easier to make changes. Thoughts and feelings are often connected. Therefore, think better of yourself. You are worth it.

Be in the moment

By practicing mindfulness, we learn to be in the present. It helps us take control of both thoughts and feelings. We can rationalize our being and become who we really want to be. Taking control of one’s own life should be a matter of course, but we have learned to be a collective where we are trained to imitate each other as much as possible. You need to be in the present to be able to make the changes you want and need to make in your life. It is only in the present that changes can occur.

Breathing exercises, meditation and therapeutic work are good ways to practice mindfulness. Anything that helps you let go of your thoughts on the past and future is good. Take control of yourself.

Go your own way

Follow your heart, I often write, and go your own way. We live in a society where we are trained from childhood how to be, think and behave in different situations in order to be okay. This means that we compare ourselves to each other instead of looking inward at who am I. In this way we live a life outside of ourselves when in fact we are here on earth for our own sake. Your soul’s agenda for why you are here at all is known only to you, no one else. In order for you to find that path and that life, you need to look inward instead of outward.

In order to get in touch with your soul, your inner self, your real self, you need to stop the stress of everyday life and look inward. Stop, breathe and listen inwards. Before every choice you make, you need to do this process. Ideally, you should start and end each day this way. The heart and your intuition are connected to your emotions. We are not our feelings but the heart is connected to them so feel inwards and listen.

Balance between the masculine and feminine

We need better balance between the masculine and feminine energies to cope with these changes. Just like I’ve written before, we all need to bring more feminine energies into our lives. To be able to change yourself, you need to love yourself and look at yourself with new eyes. You need to forgive what has been so that you don’t get stuck in old patterns and thoughts. Dare to meet your inner self in the deepest darkness. See yourself for who you really are and show it outwardly. By showing yourself love, you can also show it to your loved ones in a completely new way. We get what we give and give what we get so give yourself and those around you love.

At the same time, you retain the masculine energies that allow you to push through your decisions and bring about a change. Feel free to make plans on how it can make your everyday life easier. Decide which changes to start with. Start with what feels easiest to you. That way, it doesn’t feel as burdensome. The more changes you make that affect your life for the better, the easier it becomes to make more changes. Feel free to create a schedule, diagram or whatever you can think of that makes it easier for you. The balance between these energies is important to get a result.

Change yourself change the world

For every person who changes their life, they affect everyone around them. The more we become who change our lives, the more people join this journey. To change the world into a better place for all of us is the goal. The choice is pretty simple as I see it because if we don’t make a change but continue to live the way we do it will mean the end of humanity.

 

Släpp fram den feminina kraften

Redan som barn kunde jag ibland förnimma en otrolig kraft inom mig som vällde fram och ville ta plats. Oftast kom det i samband med att jag fick starka känslor för vår jord som när jag tittade på naturprogram av olika slag. Eftersom jag inte visste vad det var för kraft det rörde sig om eller varför jag kände den tryckte jag helt enkelt ner den igen. Den var dock så kraftfull så jag var helt övertygad om att det måste lysa ur mina ögon. Det gjorde det naturligtvis inte men jag gick oftast och tittade i alla fall. Man vet ju aldrig. Nu vill jag inget hellre än att släppa fram den feminina kraften.

Den feminina kraftens ursprung

Den här kraften, har jag lärt mig att förstå, kommer från den fysiska världen och är starkt förknippad med Moder Jord. Den kraften finns tillgänglig för oss alla oavsett om vi är kvinnor eller män. Vi är alla från den här jorden ursprungligen, det vill säga vår fysiska kropp som består av samma grundämnen som allting annat på vår jord. På så vis är vi alla sammankopplade med varandra. Precis som dina gener som sammankopplar dig med dina förfäder.

Dess enorma styrka

Som kvinna får du oftast kontakt med den här kraften i samband med att du föder barn. Jag minns när jag födde min dotter vilken enorm kraft jag fick. Det var så starkt att ett primalskrik undslapp mig. Jag var dock långt ifrån ensam om det. Det var flera primalskrik jag hörde när jag var på förlossningen. Alla kvinnor genom historien som fött barn kan nog relatera till det här.

Den kan väcka rädsla …

Eftersom den här kraften är så stark kan den lätt skrämma oss. Den skrämde mig som barn, samtidigt som jag var nyfiken på vad det var. Då vi kvinnor får en naturlig kontakt med den i samband med förlossningar har män inte förstått att även de har tillgång till den. Även om det sker på ett annat sätt. Männens rädsla har lett till att de under historiens lopp velat tygla den och i samband med det även oss kvinnor. Är du rädd för den här kraften, man eller kvinna, våga släpp fram den feminina kraften. Du kommer uppleva en enorm kärlek och inget att vara rädd för.

… men även viljan att få den

Minns ni Dr Banner som blir Hulken? Om jag minns historien rätt så var han väldigt fascinerad av att vissa individer kunde under en akut situation bli enormt starka. Mycket starkare än de normalt sett var. Jag tror att ursprungshändelsen var en trafikolycka där en kvinna lyfte en bil för att rädda mannen som hamnat under bilen. Det leder till att Dr Banner börjar experimentera med gammastrålar för att själv komma åt kraften vilket leder till att han blir Hulken så fort han blir arg. Kraften han är ute efter är vår feminina urkraft. Man behöver dock inte bli arg för att känna den som Dr Banner. Den här kraften är bara kärlek.

Släpp fram den feminina kraften

Som jag berättade i början så har jag kunnat känna av den här kraften inom mig ända sedan barndomen. De samband där den uppkommer är förknippade med en stark känsla av något slag men som grundar sig i kärleken. Även i de samband där vi känner att vi behöver skydda eller beskydda de vi älskar, som till exempel våra barn, som hamnar i knipa då väcks kraften till liv. Det här är samma kraft som vi känner när vi får stark lust till att skapa eller ha sex till exempel. Det finns något ursprungligt i kopplingen till den här kraften.

För att komma åt den har jag lärt mig att jag behöver vända mig inåt och känna min samhörighet med Jorden. Jag fokuserar på mina två nedre chakran, tänker på allt det vackra som finns på vår jord och inväntar känslan av stark kärlek. Du kan även använda kärleken du känner till dina närstående. När jag känner att det börjar pirra i magen drar jag upp kraften i resten av kroppen. Den är så enorm så därefter sprider jag den vidare så långt jag vill. Jag använder den när jag ber om något, eller för att skydda mig och min omgivning. Ibland använder jag den bara för att sprida ljus och glädje.

Släpp fram den feminina kraften du också.

Kärleken du känner för din partner, dina barn, dina djur eller vår jord är kopplad till den feminina kraften.

Unleash the feminine power

Already as a child, I could sometimes sense an incredible force within me that welled up and wanted to take its place. Most often it came in connection with my having strong feelings for our earth, such as when I watched nature programs of various kinds. Not knowing what kind of force it was or why I felt it, I simply pushed it down again. However, it was so powerful that I was absolutely convinced that it must be shining out of my eyes. Of course it didn’t, but I usually went and looked anyway. You never know. Now I want nothing more than to unleash the feminine power.

The origin of feminine power

This power, I have come to understand, comes from the physical world and is strongly associated with Mother Earth. That power is available to all of us regardless of whether we are women or men. We are all from this earth originally, that is, our physical body which consists of the same elements as everything else on our earth. In this way, we are all connected to each other. Just like your genes that connect you to your ancestors.

Its immense strength

As a woman, you usually come into contact with this force in connection with giving birth. I remember when I gave birth to my daughter what a tremendous power I received. It was so strong that a primal scream escaped me. However, I was far from alone. There were several primal screams I heard when I was in labor. All women throughout history who have given birth can probably relate to this.

It can cause fear…

Because this force is so strong, it can easily scare us. It scared me as a child, while at the same time I was curious about what it was. As we women get a natural contact with it in connection with childbirth, men have not understood that they also have access to it. Even if it happens in a different way. Men’s fear has led to them throughout history wanting to rein it in and, in connection with that, also us women. Are you afraid of this power, man or woman, dare to unleash the feminine power. You will experience immense love and nothing to be afraid of.

… but also the will to get it

Remember Dr. Banner becoming the Hulk? If I remember the story correctly, he was very fascinated by the fact that certain individuals could, during an emergency situation, become enormously strong. Much stronger than they normally were. I believe the original incident was a traffic accident where a woman lifted a car to save the man who was trapped under the car. This leads Dr. Banner to start experimenting with gamma rays to access the power himself which leads to him becoming the Hulk as soon as he gets angry. The power he is after is our primal feminine power. However, you don’t have to be angry to know it as Dr. Banner. This power is only love.

Unleash the feminine power

As I told you at the beginning, I have been able to feel this power within me ever since childhood. The connections where it arises are associated with a strong feeling of some kind, but which is based on love. Even in those contexts where we feel we need to protect those we love, such as our children, who get into trouble, then the power is brought to life. This is the same power we feel when we get a strong desire to create or have sex, for example. There is something primal about the connection to this power.

To access it, I have learned that I need to turn inward and feel my connection with the Earth. I focus on my two lower chakras, think of all the beauty that exists on our earth and await the feeling of strong love. You can also use the love you feel for your loved ones. When I feel my stomach start to tingle, I pull up the power in the rest of my body. It is so huge, so after that I spread it further as far as I want. I use it when I’m praying of something, or to protect myself and those around me. Sometimes I use it just to spread light and joy.

Unleash the feminine power you too.

The feminine primordial force

Ever since I realized that Mother Earth is my spiritual guide and teacher, I have been taught what the feminine primordial force means. The feminine force, or energy, I experience as very loving, humble, nurturing and forgiving. Attributes that feel very kind but nevertheless I experience an enormous primal power in it. Something I quickly realized was that although she guides me with a lot of love, there is a great power and determination in what she conveys. It happens that I feel very small sometimes.

The feminine primordial force – a creative force

This primordial force is centered in our second chakra, the navel chakra (sexual chakra), which has a strong connection to our womb, life itself or creation of life. This energy stands for creation and the power it entails, creation of life, our creativity and the imagination. Even our sexuality comes from this force. Sexual desire can be transformed into creation instead, something I have tried myself. When we focus this power in the right way, we can figuratively move mountains.

I know many people connect Mother Earth to the first chakra, while I learned that the spirit of water is connected to the first chakra. Which is also a feminine primordial force. The fact that I have learned differently does not mean that I am right and others are wrong. It’s just different.

Our life on earth

The reason we live here on earth at all is to create. Create in nature, create our lives, create new lives, invent new innovations for our personal and our common development. In creation lies an enormous satisfaction and joy that leads to the desire to create more. When we stop this creative joy, we stop our lives. Something that many of us do because we can’t bear it. We simply have too many other things like jobs for example that take up our time. Many older people also suffer from not activating their creativity.

Bring back the feminine primordial force

By grounding yourself and getting in touch with Mother Earth again, you get in touch with the feminine primal force within. Only by staying in nature or standing and holding a tree do you get in touch with the primal force. But it is important to do it continuously, it is not enough to just do it once or twice. You can also ground yourself by visualizing that you have roots in the earth just like a tree. Through the roots, the energy is then drawn up from the center of the earth into the physical body.

The feminine force may seem fragile but is in fact an enormous primordial force.

Att våga hoppas och tro

Ända sedan jag var i Sydafrika har jag haft märkliga drömmar av ett nytt slag jag inte känner igen. Märkliga drömmar är inget nytt för mig men de här har varit helt annorlunda. Jag har vid flera tillfällen drömt om en ny världsordning, nytt liv, nytt kungarike. Ofta har mina drömmar haft inslag av ormar, något jag aldrig har drömt om förut. Ormar står för nytt liv. En orm ömsar skinn för att ge sig själv chansen till nytt fortsatt liv.

Jag har också drömt om katter. Katter har ofta varit förekommande i mina drömmar tidigare. De brukar attackera mig för att göra mig uppmärksam på något. Nu har de dock hoppat upp i mitt knä, varit enormt stora, mjuka och fluffiga och inte alls aggressiva. Katter står för att älska sig själv. Inatt hade jag dock den sjukaste drömmen. Naturen hade börjat trycka oss människor tillbaka. Jättestora fiskar som välte båtar i hamnarna och växter som tryckte på från alla håll. Min kommentar i drömmen var “Ni förstår väl att det beror på att vi är för många människor?”.

Att våga hoppas och tro

De allra flesta människor önskar en ny världsordning men vågar man hoppas och tro på det? Det är så otroligt mycket i vår värld idag som pekar mot att vi verkligen behöver börja leva på ett helt annat sätt. Våldet ökar och hoten om krig hänger över oss. Vår hälsa blir allt sämre även om många av oss lever med en bättre standard än någonsin tidigare. Naturen omkring oss mår allt sämre med klimatförändringar, djur och växter som förintas, jordbävningar, skyfall och extrema väderförhållanden. Allt det här hänger som ett moln över oss och hotar vår tillvaro. Vågar man då hoppas och tro på en bättre framtid?

Allt är möjligt

Ingenting är slut förrän det verkligen är slut. Hoppet är det sista som lämnar människan, brukar man ju säga. Men visst kan det vara svårt att tro på något bättre när världen ser ut som den gör. Allt är dock möjligt. För att vi ska kunna få till en större förändring där de allra flesta människor är villiga att förändra behöver vi få en situation där de allra flesta också känner så. För att få till en större förändring räcker det inte med att några få vill. Det är heller inte våra politiker och styrande regeringar som kommer att stå för förändringen. Den måste komma till hos var och en av oss.

En förändring hos var och en

Vi behöver alla göra en förändring i våra liv för att vi ska få till en förändring i stora mått. Så fundera på hur du vill att världen ska se ut, vad som är viktigt för dig? I grund och botten tror jag att de allra flesta vill samma sak. Jag vet i alla fall att jag vill ha en värld i fred, utan våld, med mycket kärlek och omtanke. En värld där vi får leva friska och sunda utan stress och krav från omgivningen. En jord där djur och växter inte ses som något vi kan utnyttja utan något vi lever i samförstånd med. En planet med friskt, sunt vatten, en plats helt utan gifter och föroreningar.

Någonstans ska vi börja

Visst låter det underbart! Ja, visst är vi långt därifrån men ingenting är omöjligt och någonstans måste vi börja. Se över din egen hälsa, vad kan du göra för förändringar där. Vilka val gör du i din vardag som inte är sunda eller bra för dig? Vad kan du förändra redan idag? Det är alltid lättast att börja med de små tingen, det är dessa som leder till större förändringar och de stora förändringarna hos var och en leder till stora förändringar för hela vår jord.

Att våga hoppas och tro

Hoppet om en ny och bättre framtid har kanske redan försvunnit för några men bara genom att prata om det kan vi väcka hopp. Tron på en bättre framtid kan för många kännas avlägsen men om vi vågar hoppas väcker vi tron. Genom att börja göra förändringar i vårt nuvarande liv så skapar vi tro på fler förändringar. För att få till en ny värld måste vi vara modiga. Våga därför hoppas och tro på din egen förmåga till förändring, våga hoppas och tro på att vi klarar detta tillsammans, våga hoppas och tro på en bra framtid.

Börja förändra nu och välkomna en bättre framtid.

Dare hope, dream and believe

Ever since I was in South Africa I have had strange dreams of a new kind I do not recognise. Strange dreams are nothing new to me but these have been completely different. I have on several occasions dreamed of a new world order, new life, new kingdom. Often my dreams have had elements of snakes, something I have never dreamed of before. Snakes represent new life. A snake sheds its skin to give itself the chance for new continued life.

I have also dreamed about cats. Cats have often appeared in my dreams in the past. They usually attack me to draw my attention to something. Now, however, they have jumped up into my lap, huge, soft and fluffy and not at all aggressive. Cats stand for self-love. Last night, however, I had the sickest dream. Nature had started to push us humans back. Giant fish that overturned boats in the harbors and plants that pressed from all sides. My comment in the dream was “You do understand that it is because we are too many people?”.

Dare hope, dream and believe

The vast majority of people wish for a new world order, but do you dare hope, dream and believe in it? There is so much in our world today that points to the fact that we really need to start living in a completely different way. The violence is increasing and the threat of war hangs over us. Our health is getting worse even though many of us live with a better standard than ever before. The nature around us is getting worse and worse with climate change, animals and plants being extinct, earthquakes, torrential rains and extreme weather conditions. All this hangs over us like a cloud and threatens our existence. Do you then dare to hope and believe in a better future?

Everything is possible

Nothing is over until it really is. Hope is the last thing that leaves man, they say. But of course it can be hard to believe in something better when the world looks the way it does. However, everything is possible. In order for us to be able to bring about a major change where the vast majority of people are willing to change, we need a situation where the vast majority also feel that way. To bring about a major change, it is not enough that a few want. It is also not our politicians and governments who will be responsible for the change. It must come from each of us.

A change in everyone

We all need to make a change in our lives in order for us to bring about a change in large measure. So think about how you want the world to look, what is important to you? Basically, I think the vast majority want the same thing. In any case, I know that I want a world in peace, without violence, with lots of love and care. A world where we get to live healthy and sound without stress and demands from the environment. An earth where animals and plants are not seen as something we can use but something we live in harmony with. A planet with fresh, healthy water, a place completely free of toxins and pollution.

We have to start somewhere

Sure sounds wonderful! Yes, of course we are far from there but nothing is impossible and we have to start somewhere. Review your own health, what changes can you make there. What choices do you make in your everyday life that are not healthy or good for you? What can you change already today? It is always easiest to start with the small things, it is these that lead to bigger changes and the big changes in each and everyone lead to big changes for the whole earth.

Dare hope, dream and believe

The hope for a new and better future may have already disappeared for some, but only by talking about it can we raise hope. The belief in a better future may seem distant to many, but if we dare to hope, we awaken faith. By starting to make changes in our current life, we create faith in more changes. To bring about a new world we must be brave. Therefore, dare to hope and believe in your own ability to change, dare to hope and believe that we can manage this together, dare to hope and believe in a good future. May everyones dream come true.

Feminin vs maskulin energi

I de två tidigare inläggen har jag förklarat vad den feminina energin står för och vikten av att vi får in mer av den i våra liv. Det här inlägget vill jag ägna åt feminin vs maskulin energi. Skillnaden mellan dessa två är diametralt motsatt, precis som allting annat som existerar. Och precis som allting annat strävar det efter att komma i balans. När vi är i balans mellan de två finner vi harmoni i våra liv.

Feminin vs maskulin energi

Om den feminina energin står för de så kallade mjuka attributen kärlek, ödmjukhet, omtanke, förlåtelse, kreativitet, fantasi och intuition så står den maskulina energin för aktivitet, kontroll, logik, framåtanda, utveckling och passion. Den feminina energin strävar inåt och är obegränsad i sin natur medan den maskulina energin strävar utåt är mer begränsad och står för de fasta ramarna. Ingen av dem fungerar särskilt bra utan den andra.

Den feminina energin kopplas mer till det fysiska, till lågfrekventa och mörka energier medan den maskulina energin är mer kopplad till det himmelska och ljusa, till högfrekventa energier. Kristendomen har förhärligat den maskulina energin genom att hävda att Gud och paradiset finns i himmelen och det är dit vi ska sträva. Samtidigt har man skrämt människorna genom att påstå att de feminina krafterna är kopplade till synd och helvetet. När sanningen i själva verket är att paradiset når vi endast genom att finna balans mellan dessa båda krafter. Ingen av dem är Gud eller Satan allena utan båda är enbart energier men av olika slag.

Feminin vs maskulin energi i det moderna samhället

När man tar dessa båda energier i beaktande och sätter dem i relation till hur vårt samhälle ser ut idag så kan man tydligt se att vi har ett överskott av den maskulina energin. Våra liv är väldigt inrutade och kontrollerade, hjärna framhålles framför våra känslouttryck. Vikten av samhällets utveckling står i fokus för den ekonomiska stabiliteten. Myndigheternas kontroll har dessutom utökats alltmer under de senaste decennierna.

Tänk dig att vi får in de feminina krafterna i högre omfattning än vi har idag vilken skillnad det kommer bli. Istället för att fatta snabba beslut känner vi in och låter våra hjärtan tala i lika hög grad. Inte ens våra inrättningar som ska hjälpa fungerar särskilt bra idag då de drivs i första hand utifrån de maskulina energierna. Tänk bara vad det kan göra för vår arkitektur. Idag bygger vi fyrkantiga lådor med raka vinklar. Vi kanske inte behöver bygga runda Hobbithus men låt fantasin komma in och göra våra hus och fastigheter lite mer spännande.

Genom att ta in de feminina krafterna i vår vardag, i vårt arbete och i våra samhällen så kan vi uppnå större harmoni i våra liv. Vi kan fatta beslut som inte enbart gynnar vissa krafter utan alla, hela vår jord.

Feminin vs maskulin energi i balans

Vi har alla både feminin och maskulin energi. Den feminina energin är ofta övervägande hos kvinnorna precis som den maskulina energin är övervägande hos männen. Det är dock inte alltid så. Det finns ganska många kvinnor idag som har fått gå in i de maskulina krafterna för att lyckas med sin karriär, för att bli tagna på allvar. Likaså är det alltfler män som dyker upp på arenan som helhjärtat har gått in i den feminina sfären. Det vi alla bör göra för vårt eget bästa är dock att försöka skapa en balans häremellan.

För att lyckas skapa balans så låt dina beslut komma inifrån dig själv, ditt hjärta. Tillåt dig själv att känna in och lita mer på din intuition. Stanna upp i vardagens stress och lyssna mer inåt genom meditation. Tillåt dig att bli mer kreativ. Tänk tillbaka på din barndom. De allra flesta barn är väldigt kreativa och fulla av fantasi. Sedan lär vi oss något annat när vi växer upp. Gå tillbaka till ditt inre barn och ta fram dessa attribut. Ta in det här i din vardag, i ditt jobb och i dina relationer men framförallt ta in det i din relation till dig själv och älska dig själv. Det är så vi kan förändra våra liv och vår värld.

Det finns en enorm kraft i den feminina energin som har skrämt många män i synnerhet. Det här har bidragit till att många män har känt sig hotade av kvinnorna och det de står för. För att kontrollera denna rädsla har man byggt upp ett samhällssystem där man trycker ner de här krafterna. Istället borde man lyfta upp de här krafterna i sig själv. Det här är krafter som kan flytta berg och vi har alla tillgång till dem.

Feminine vs masculine energy

In the two previous posts, I have explained what the feminine energy stands for and the importance of bringing more of it into our lives. In this post I want to dedicate to feminine vs masculine energy. The difference between these two is diametrically opposed, just like everything else that exists. And like everything else, it strives for balance. When we are in balance between the two, we find harmony in our lives.

Feminine vs masculine energy

If the feminine energy stands for the so-called soft attributes of love, humility, consideration, forgiveness, creativity, imagination and intuition, then the masculine energy stands for activity, control, logic, forward thinking, development and passion. The feminine energy strives inward and is unlimited in nature while the masculine energy strives outward is more limited and stands for the fixed frameworks. Neither works very well without the other.

The feminine energy is more connected to the physical, to low frequency and dark energies while the masculine energy is more connected to the celestial and light, to high frequency energies. Christianity has glorified the masculine energy by claiming that God and paradise are in heaven and that is where we should strive. At the same time, people have been frightened by claiming that the feminine forces are connected to sin and hell. When in fact the truth is that we only reach paradise by finding a balance between these two forces. Neither of them is God or Satan alone but both are only energies but of different kinds.

Feminine vs masculine energy in modern society

When you take these two energies into consideration and put them in relation to how our society looks today, you can clearly see that we have an excess of the masculine energy. Our lives are very structured and controlled, the brain is emphasized over our emotional expressions. The importance of society’s development is the focus of economic stability. In addition, the authorities’ control has been increasingly expanded in recent decades.

Imagine that we bring in the feminine powers to a greater extent than we have today, what a difference it will be. Instead of making quick decisions, we empathize and let our hearts speak just as much. Even our institutions that are supposed to help do not work very well today as they are primarily run on the basis of the masculine energies. Just think what it can do for our architecture. Today we build square boxes with right angles. We may not need to build round Hobbit houses but let the imagination come in and make our houses and properties a little more exciting.

By bringing in the feminine forces in our everyday life, in our work and in our communities, we can achieve greater harmony in our lives. We can make decisions that not only benefit certain forces but everyone, our entire earth.

Feminine vs masculine energy in balance

We all have both feminine and masculine energies. The feminine energy is often dominant in the women just as the masculine energy is dominant in the men. However, this is not always the case. There are quite a few women today who have had to embrace the masculine forces to succeed in their careers, to be taken seriously. Likewise, more and more men are appearing on the scene who have wholeheartedly entered the feminine realm. However, what we should all do for our own good is try to find a balance between the two.

To succeed in creating balance, let your decisions come from within yourself, your heart. Allow yourself to consult your feelings and trust your intuition more. Stop the stress of everyday life and listen more inwardly through meditation. Allow yourself to be more creative. Think back to your childhood. The vast majority of children are very creative and full of imagination. Growing up we learn something else. Go back to your inner child and bring out these qualities. Bring this into your everyday life, into your job and into your relationships, but above all bring it into your relationship with yourself and love yourself. This is how we can change our lives and our world.

© 2024 No Blog Title Set

Tema av Anders NorenUpp ↑