Resor

Minnet av Sydafrika

Minnet av Sydafrika
Så långt från Sydafrika man kan komma.

Idag vaknade jag till ett snöklätt landskap utanför fönstret. Det är bara ett par dagar sedan jag kom hem ifrån Sydafrika. Det gör att tiden där nere känns ännu mer avlägsen som om det endast har hänt i mitt sinne och inte i verkligheten. Ibland tänker jag att det jag upplever endast i sinnet på ett eteriskt plan kan kännas verkligt. I det här fallet är det tvärtom, att det som hänt i den fysiska världen känns overkligt. Vad är egentligen verkligt, det kan man fråga sig. Jag har dock min mage som tydligt påminner mig om resan till södern. En mage som är påverkad av en helt annan bakterieflora än vår, men minnet av Sydafrika är redan skapat.

Minnet av Sydafrika
Vy över viken till Hout Bay.

Minnet av Sydafrika

Hela den här resan har varit ett enda stort äventyr. Själva retreaten startade med svetthyddeceremonin där vi bad om rening. Och oj vad vi har fått svar på vår bön. Vi har fått rena oss på många olika plan. Allt vi har sett och varit med om kommer påverka oss alla på olika vis under lång tid framöver. Ingen har gått fri. Vi har upplevt regn, blåst och gassande sol. Vi har sett otaliga djur och fåglar en del på nära håll. Naturen som har talat till oss alla, bergen, haven, träden och blommorna. Den goda maten och drycken. Skratten och tårarna vi har delat. Gamla minnen som dykt upp som behöver läkas. Processen att ta in allt, bearbeta det och låta det bli till ett kärt minne kommer att ta sin tid men ingen av oss kommer glömma.

Minnet av Sydafrika
På besök bland dödskalleapor. Parken hjälper och tar hand om fåglar och apor som farit illa. Lever på bidrag och turister som besöker parken.

På ett personligt plan

Personligen har jag insett att jag behöver inte längre förminska mig själv och min förmåga. Eftersom jag under många år har lärt direkt från Moder Jord och inte har pratat direkt med någon om det så har jag levt i min egen bubbla. I samband med att jag publicerade min bok och kom ut ur min bubbla har jag hela tiden haft ett litet tvivel på min egen förmåga. Den här resan har tagit bort det tvivlet. Jag känner att jag äger mig själv, har makten över mig själv. Jag behöver inte jämföra mig med någon annan vilket gör att jag känner mig oerhört stark. Det är vad den här resan har betytt för mig. Det är vad mina möten har inneburit och jag är så tacksam.

Naturfolken

Genom den kunskap jag har fått till mig har jag kommit fram till att vi behöver gå tillbaka till vårt ursprung och leva i harmoni med allt levande runt omkring oss. Naturfolken har levt på det viset sedan urminnes tider. Den här resan har inneburit att jag känner starkt att jag vill hjälpa naturfolk världen över. Colin, healern vi var hemma hos, hjälper dem att få tillbaka sina rättigheter i sina respektive länder. Kanske kan jag på något vis bidra till det arbetet. Jag har också kommit på att det bästa sättet för oss som lever i det civiliserade samhället men vill förändra våra liv bör lära oss direkt från naturfolken. Varför uppfinna hjulet igen? Det finns redan här. Naturfolken finns ju runt hela vår jord.

Minnet av Sydafrika – en ny dröm

En ny dröm har formats i mitt huvud, att ta med grupper av människor till naturfolken. Vi har så mycket att lära av dem. Varför då inte ha retreats tillsammans med dem? Vi lär hur de lever och har levt sedan urminnes tider. Tar lärdomen med oss hem och omformar det till ett liv som passar. Om vi vill ha en förändring måste vi göra en förändring. Någonstans ska vi ju börja, Varför då inte börja hos dem som redan är där?

Minnet av Sydafrika
På vandring med Khoi people i Karbonkelberg

https://danielsongrimpe.se/2023/02/27/khoi-peolpe/

Memory of South Africa

Today I woke up to a snow covered landscape outside the window. It’s only been a couple of days since I came home from South Africa. It makes the time down there feel even more distant as if it only happened in my mind and not in reality. Sometimes I think that what I experience in my mind on an ethereal plane can feel real. In this case, it is the other way around, that what happened in the physical world feels unreal. What is actually real, one might ask. However, I have my stomach that clearly reminds me of the trip to the south. A stomach that is affected by a completely different bacterial flora than ours, but the memory of South Africa is already created.The memory of South Africa

This whole trip has been one big adventure. The retreat itself started with the sweat lodge ceremony where we asked for purification. And oh how we have received an answer to our prayer. We have had to purify ourselves on many different levels. Everything we have seen and been a part of will affect us all in different ways for a long time to come. No one has gone free.

We have experienced rain, wind and scorching sun. We have seen countless animals and birds some up close. The nature that has spoken to us all, the mountains, the seas, the trees and the flowers. All the good food and drinks. Every laugh and tears we’ve shared. Old memories that have surfaced that need to be healed. The process of taking it all in, processing it and letting it become a fond memory will take time but none of us will forget.

On a personal level

Personally, I have realized that I no longer need to diminish myself and my abilities. Since for many years I have learned directly from Mother Earth and have not spoken directly to anyone about it, I have lived in my own bubble. In connection with publishing my book and coming out of my bubble, I have always had a little doubt about my own ability. This trip has removed that doubt. I feel that I own myself, have power over myself. I don’t have to compare myself to anyone else, which makes me feel extremely strong. A strength I can use to help. That is what my meetings in South Africa have meant and I am so grateful.

Nature people

Through the knowledge I have gained, I have come to the conclusion that we need to go back to our origins and live in harmony with all living things around us. The nature people have lived that way since time immemorial. The meatings we’ve had on this trip has meant that I feel strongly that I want to help nature people around the world. Colin, the healer we were at, helps them get their rights back in their respective countries. Maybe I can contribute to that work in some way. I have also found that the best way for us who live in civilized society and want to change our lives is to learn directly from the nature people. Why reinvent the wheel? It’s already here. Nature people are found all around our earth.

The memory of South Africa – a new dream

In the last few days a new dream has formed in my head, to bring groups of people to the nature people. We have so much to learn from them. Then why not have retreats together with them? We can learn from how they live and have lived since forever. Take the lesson home with us and transform it into a life that fits. If we want a change, we have to make a change. We have to start somewhere, why not start with those who are already there?