Andligt uppvaknande, Förändra ditt liv

Feminin vs maskulin energi

I de två tidigare inläggen har jag förklarat vad den feminina energin står för och vikten av att vi får in mer av den i våra liv. Det här inlägget vill jag ägna åt feminin vs maskulin energi. Skillnaden mellan dessa två är diametralt motsatt, precis som allting annat som existerar. Och precis som allting annat strävar det efter att komma i balans. När vi är i balans mellan de två finner vi harmoni i våra liv.

Feminin vs maskulin energi

Om den feminina energin står för de så kallade mjuka attributen kärlek, ödmjukhet, omtanke, förlåtelse, kreativitet, fantasi och intuition så står den maskulina energin för aktivitet, kontroll, logik, framåtanda, utveckling och passion. Den feminina energin strävar inåt och är obegränsad i sin natur medan den maskulina energin strävar utåt är mer begränsad och står för de fasta ramarna. Ingen av dem fungerar särskilt bra utan den andra.

Den feminina energin kopplas mer till det fysiska, till lågfrekventa och mörka energier medan den maskulina energin är mer kopplad till det himmelska och ljusa, till högfrekventa energier. Kristendomen har förhärligat den maskulina energin genom att hävda att Gud och paradiset finns i himmelen och det är dit vi ska sträva. Samtidigt har man skrämt människorna genom att påstå att de feminina krafterna är kopplade till synd och helvetet. När sanningen i själva verket är att paradiset når vi endast genom att finna balans mellan dessa båda krafter. Ingen av dem är Gud eller Satan allena utan båda är enbart energier men av olika slag.

Feminin vs maskulin energi i det moderna samhället

När man tar dessa båda energier i beaktande och sätter dem i relation till hur vårt samhälle ser ut idag så kan man tydligt se att vi har ett överskott av den maskulina energin. Våra liv är väldigt inrutade och kontrollerade, hjärna framhålles framför våra känslouttryck. Vikten av samhällets utveckling står i fokus för den ekonomiska stabiliteten. Myndigheternas kontroll har dessutom utökats alltmer under de senaste decennierna.

Tänk dig att vi får in de feminina krafterna i högre omfattning än vi har idag vilken skillnad det kommer bli. Istället för att fatta snabba beslut känner vi in och låter våra hjärtan tala i lika hög grad. Inte ens våra inrättningar som ska hjälpa fungerar särskilt bra idag då de drivs i första hand utifrån de maskulina energierna. Tänk bara vad det kan göra för vår arkitektur. Idag bygger vi fyrkantiga lådor med raka vinklar. Vi kanske inte behöver bygga runda Hobbithus men låt fantasin komma in och göra våra hus och fastigheter lite mer spännande.

Genom att ta in de feminina krafterna i vår vardag, i vårt arbete och i våra samhällen så kan vi uppnå större harmoni i våra liv. Vi kan fatta beslut som inte enbart gynnar vissa krafter utan alla, hela vår jord.

Feminin vs maskulin energi i balans

Vi har alla både feminin och maskulin energi. Den feminina energin är ofta övervägande hos kvinnorna precis som den maskulina energin är övervägande hos männen. Det är dock inte alltid så. Det finns ganska många kvinnor idag som har fått gå in i de maskulina krafterna för att lyckas med sin karriär, för att bli tagna på allvar. Likaså är det alltfler män som dyker upp på arenan som helhjärtat har gått in i den feminina sfären. Det vi alla bör göra för vårt eget bästa är dock att försöka skapa en balans häremellan.

För att lyckas skapa balans så låt dina beslut komma inifrån dig själv, ditt hjärta. Tillåt dig själv att känna in och lita mer på din intuition. Stanna upp i vardagens stress och lyssna mer inåt genom meditation. Tillåt dig att bli mer kreativ. Tänk tillbaka på din barndom. De allra flesta barn är väldigt kreativa och fulla av fantasi. Sedan lär vi oss något annat när vi växer upp. Gå tillbaka till ditt inre barn och ta fram dessa attribut. Ta in det här i din vardag, i ditt jobb och i dina relationer men framförallt ta in det i din relation till dig själv och älska dig själv. Det är så vi kan förändra våra liv och vår värld.

Feminin vs maskulin energi
Det finns en enorm kraft i den feminina energin som har skrämt många män i synnerhet. Det här har bidragit till att många män har känt sig hotade av kvinnorna och det de står för. För att kontrollera denna rädsla har man byggt upp ett samhällssystem där man trycker ner de här krafterna. Istället borde man lyfta upp de här krafterna i sig själv. Det här är krafter som kan flytta berg och vi har alla tillgång till dem.

Feminine vs masculine energy

In the two previous posts, I have explained what the feminine energy stands for and the importance of bringing more of it into our lives. In this post I want to dedicate to feminine vs masculine energy. The difference between these two is diametrically opposed, just like everything else that exists. And like everything else, it strives for balance. When we are in balance between the two, we find harmony in our lives.

Feminine vs masculine energy

If the feminine energy stands for the so-called soft attributes of love, humility, consideration, forgiveness, creativity, imagination and intuition, then the masculine energy stands for activity, control, logic, forward thinking, development and passion. The feminine energy strives inward and is unlimited in nature while the masculine energy strives outward is more limited and stands for the fixed frameworks. Neither works very well without the other.

The feminine energy is more connected to the physical, to low frequency and dark energies while the masculine energy is more connected to the celestial and light, to high frequency energies. Christianity has glorified the masculine energy by claiming that God and paradise are in heaven and that is where we should strive. At the same time, people have been frightened by claiming that the feminine forces are connected to sin and hell. When in fact the truth is that we only reach paradise by finding a balance between these two forces. Neither of them is God or Satan alone but both are only energies but of different kinds.

Feminine vs masculine energy in modern society

When you take these two energies into consideration and put them in relation to how our society looks today, you can clearly see that we have an excess of the masculine energy. Our lives are very structured and controlled, the brain is emphasized over our emotional expressions. The importance of society’s development is the focus of economic stability. In addition, the authorities’ control has been increasingly expanded in recent decades.

Imagine that we bring in the feminine powers to a greater extent than we have today, what a difference it will be. Instead of making quick decisions, we empathize and let our hearts speak just as much. Even our institutions that are supposed to help do not work very well today as they are primarily run on the basis of the masculine energies. Just think what it can do for our architecture. Today we build square boxes with right angles. We may not need to build round Hobbit houses but let the imagination come in and make our houses and properties a little more exciting.

By bringing in the feminine forces in our everyday life, in our work and in our communities, we can achieve greater harmony in our lives. We can make decisions that not only benefit certain forces but everyone, our entire earth.

Feminine vs masculine energy in balance

We all have both feminine and masculine energies. The feminine energy is often dominant in the women just as the masculine energy is dominant in the men. However, this is not always the case. There are quite a few women today who have had to embrace the masculine forces to succeed in their careers, to be taken seriously. Likewise, more and more men are appearing on the scene who have wholeheartedly entered the feminine realm. However, what we should all do for our own good is try to find a balance between the two.

To succeed in creating balance, let your decisions come from within yourself, your heart. Allow yourself to consult your feelings and trust your intuition more. Stop the stress of everyday life and listen more inwardly through meditation. Allow yourself to be more creative. Think back to your childhood. The vast majority of children are very creative and full of imagination. Growing up we learn something else. Go back to your inner child and bring out these qualities. Bring this into your everyday life, into your job and into your relationships, but above all bring it into your relationship with yourself and love yourself. This is how we can change our lives and our world.