Förändra ditt liv

Att våga hoppas och tro

Ända sedan jag var i Sydafrika har jag haft märkliga drömmar av ett nytt slag jag inte känner igen. Märkliga drömmar är inget nytt för mig men de här har varit helt annorlunda. Jag har vid flera tillfällen drömt om en ny världsordning, nytt liv, nytt kungarike. Ofta har mina drömmar haft inslag av ormar, något jag aldrig har drömt om förut. Ormar står för nytt liv. En orm ömsar skinn för att ge sig själv chansen till nytt fortsatt liv.

Jag har också drömt om katter. Katter har ofta varit förekommande i mina drömmar tidigare. De brukar attackera mig för att göra mig uppmärksam på något. Nu har de dock hoppat upp i mitt knä, varit enormt stora, mjuka och fluffiga och inte alls aggressiva. Katter står för att älska sig själv. Inatt hade jag dock den sjukaste drömmen. Naturen hade börjat trycka oss människor tillbaka. Jättestora fiskar som välte båtar i hamnarna och växter som tryckte på från alla håll. Min kommentar i drömmen var “Ni förstår väl att det beror på att vi är för många människor?”.

Att våga hoppas och tro

De allra flesta människor önskar en ny världsordning men vågar man hoppas och tro på det? Det är så otroligt mycket i vår värld idag som pekar mot att vi verkligen behöver börja leva på ett helt annat sätt. Våldet ökar och hoten om krig hänger över oss. Vår hälsa blir allt sämre även om många av oss lever med en bättre standard än någonsin tidigare. Naturen omkring oss mår allt sämre med klimatförändringar, djur och växter som förintas, jordbävningar, skyfall och extrema väderförhållanden. Allt det här hänger som ett moln över oss och hotar vår tillvaro. Vågar man då hoppas och tro på en bättre framtid?

Allt är möjligt

Ingenting är slut förrän det verkligen är slut. Hoppet är det sista som lämnar människan, brukar man ju säga. Men visst kan det vara svårt att tro på något bättre när världen ser ut som den gör. Allt är dock möjligt. För att vi ska kunna få till en större förändring där de allra flesta människor är villiga att förändra behöver vi få en situation där de allra flesta också känner så. För att få till en större förändring räcker det inte med att några få vill. Det är heller inte våra politiker och styrande regeringar som kommer att stå för förändringen. Den måste komma till hos var och en av oss.

En förändring hos var och en

Vi behöver alla göra en förändring i våra liv för att vi ska få till en förändring i stora mått. Så fundera på hur du vill att världen ska se ut, vad som är viktigt för dig? I grund och botten tror jag att de allra flesta vill samma sak. Jag vet i alla fall att jag vill ha en värld i fred, utan våld, med mycket kärlek och omtanke. En värld där vi får leva friska och sunda utan stress och krav från omgivningen. En jord där djur och växter inte ses som något vi kan utnyttja utan något vi lever i samförstånd med. En planet med friskt, sunt vatten, en plats helt utan gifter och föroreningar.

Någonstans ska vi börja

Visst låter det underbart! Ja, visst är vi långt därifrån men ingenting är omöjligt och någonstans måste vi börja. Se över din egen hälsa, vad kan du göra för förändringar där. Vilka val gör du i din vardag som inte är sunda eller bra för dig? Vad kan du förändra redan idag? Det är alltid lättast att börja med de små tingen, det är dessa som leder till större förändringar och de stora förändringarna hos var och en leder till stora förändringar för hela vår jord.

Att våga hoppas och tro

Hoppet om en ny och bättre framtid har kanske redan försvunnit för några men bara genom att prata om det kan vi väcka hopp. Tron på en bättre framtid kan för många kännas avlägsen men om vi vågar hoppas väcker vi tron. Genom att börja göra förändringar i vårt nuvarande liv så skapar vi tro på fler förändringar. För att få till en ny värld måste vi vara modiga. Våga därför hoppas och tro på din egen förmåga till förändring, våga hoppas och tro på att vi klarar detta tillsammans, våga hoppas och tro på en bra framtid.

Att våga hoppas och tro
Börja förändra nu och välkomna en bättre framtid.

Dare hope, dream and believe

Ever since I was in South Africa I have had strange dreams of a new kind I do not recognise. Strange dreams are nothing new to me but these have been completely different. I have on several occasions dreamed of a new world order, new life, new kingdom. Often my dreams have had elements of snakes, something I have never dreamed of before. Snakes represent new life. A snake sheds its skin to give itself the chance for new continued life.

I have also dreamed about cats. Cats have often appeared in my dreams in the past. They usually attack me to draw my attention to something. Now, however, they have jumped up into my lap, huge, soft and fluffy and not at all aggressive. Cats stand for self-love. Last night, however, I had the sickest dream. Nature had started to push us humans back. Giant fish that overturned boats in the harbors and plants that pressed from all sides. My comment in the dream was “You do understand that it is because we are too many people?”.

Dare hope, dream and believe

The vast majority of people wish for a new world order, but do you dare hope, dream and believe in it? There is so much in our world today that points to the fact that we really need to start living in a completely different way. The violence is increasing and the threat of war hangs over us. Our health is getting worse even though many of us live with a better standard than ever before. The nature around us is getting worse and worse with climate change, animals and plants being extinct, earthquakes, torrential rains and extreme weather conditions. All this hangs over us like a cloud and threatens our existence. Do you then dare to hope and believe in a better future?

Everything is possible

Nothing is over until it really is. Hope is the last thing that leaves man, they say. But of course it can be hard to believe in something better when the world looks the way it does. However, everything is possible. In order for us to be able to bring about a major change where the vast majority of people are willing to change, we need a situation where the vast majority also feel that way. To bring about a major change, it is not enough that a few want. It is also not our politicians and governments who will be responsible for the change. It must come from each of us.

A change in everyone

We all need to make a change in our lives in order for us to bring about a change in large measure. So think about how you want the world to look, what is important to you? Basically, I think the vast majority want the same thing. In any case, I know that I want a world in peace, without violence, with lots of love and care. A world where we get to live healthy and sound without stress and demands from the environment. An earth where animals and plants are not seen as something we can use but something we live in harmony with. A planet with fresh, healthy water, a place completely free of toxins and pollution.

We have to start somewhere

Sure sounds wonderful! Yes, of course we are far from there but nothing is impossible and we have to start somewhere. Review your own health, what changes can you make there. What choices do you make in your everyday life that are not healthy or good for you? What can you change already today? It is always easiest to start with the small things, it is these that lead to bigger changes and the big changes in each and everyone lead to big changes for the whole earth.

Dare hope, dream and believe

The hope for a new and better future may have already disappeared for some, but only by talking about it can we raise hope. The belief in a better future may seem distant to many, but if we dare to hope, we awaken faith. By starting to make changes in our current life, we create faith in more changes. To bring about a new world we must be brave. Therefore, dare to hope and believe in your own ability to change, dare to hope and believe that we can manage this together, dare to hope and believe in a good future. May everyones dream come true.