Andligt uppvaknande, Förändra ditt liv

Släpp fram den feminina kraften

Redan som barn kunde jag ibland förnimma en otrolig kraft inom mig som vällde fram och ville ta plats. Oftast kom det i samband med att jag fick starka känslor för vår jord som när jag tittade på naturprogram av olika slag. Eftersom jag inte visste vad det var för kraft det rörde sig om eller varför jag kände den tryckte jag helt enkelt ner den igen. Den var dock så kraftfull så jag var helt övertygad om att det måste lysa ur mina ögon. Det gjorde det naturligtvis inte men jag gick oftast och tittade i alla fall. Man vet ju aldrig. Nu vill jag inget hellre än att släppa fram den feminina kraften.

Den feminina kraftens ursprung

Den här kraften, har jag lärt mig att förstå, kommer från den fysiska världen och är starkt förknippad med Moder Jord. Den kraften finns tillgänglig för oss alla oavsett om vi är kvinnor eller män. Vi är alla från den här jorden ursprungligen, det vill säga vår fysiska kropp som består av samma grundämnen som allting annat på vår jord. På så vis är vi alla sammankopplade med varandra. Precis som dina gener som sammankopplar dig med dina förfäder.

Dess enorma styrka

Som kvinna får du oftast kontakt med den här kraften i samband med att du föder barn. Jag minns när jag födde min dotter vilken enorm kraft jag fick. Det var så starkt att ett primalskrik undslapp mig. Jag var dock långt ifrån ensam om det. Det var flera primalskrik jag hörde när jag var på förlossningen. Alla kvinnor genom historien som fött barn kan nog relatera till det här.

Den kan väcka rädsla …

Eftersom den här kraften är så stark kan den lätt skrämma oss. Den skrämde mig som barn, samtidigt som jag var nyfiken på vad det var. Då vi kvinnor får en naturlig kontakt med den i samband med förlossningar har män inte förstått att även de har tillgång till den. Även om det sker på ett annat sätt. Männens rädsla har lett till att de under historiens lopp velat tygla den och i samband med det även oss kvinnor. Är du rädd för den här kraften, man eller kvinna, våga släpp fram den feminina kraften. Du kommer uppleva en enorm kärlek och inget att vara rädd för.

… men även viljan att få den

Minns ni Dr Banner som blir Hulken? Om jag minns historien rätt så var han väldigt fascinerad av att vissa individer kunde under en akut situation bli enormt starka. Mycket starkare än de normalt sett var. Jag tror att ursprungshändelsen var en trafikolycka där en kvinna lyfte en bil för att rädda mannen som hamnat under bilen. Det leder till att Dr Banner börjar experimentera med gammastrålar för att själv komma åt kraften vilket leder till att han blir Hulken så fort han blir arg. Kraften han är ute efter är vår feminina urkraft. Man behöver dock inte bli arg för att känna den som Dr Banner. Den här kraften är bara kärlek.

Släpp fram den feminina kraften

Som jag berättade i början så har jag kunnat känna av den här kraften inom mig ända sedan barndomen. De samband där den uppkommer är förknippade med en stark känsla av något slag men som grundar sig i kärleken. Även i de samband där vi känner att vi behöver skydda eller beskydda de vi älskar, som till exempel våra barn, som hamnar i knipa då väcks kraften till liv. Det här är samma kraft som vi känner när vi får stark lust till att skapa eller ha sex till exempel. Det finns något ursprungligt i kopplingen till den här kraften.

För att komma åt den har jag lärt mig att jag behöver vända mig inåt och känna min samhörighet med Jorden. Jag fokuserar på mina två nedre chakran, tänker på allt det vackra som finns på vår jord och inväntar känslan av stark kärlek. Du kan även använda kärleken du känner till dina närstående. När jag känner att det börjar pirra i magen drar jag upp kraften i resten av kroppen. Den är så enorm så därefter sprider jag den vidare så långt jag vill. Jag använder den när jag ber om något, eller för att skydda mig och min omgivning. Ibland använder jag den bara för att sprida ljus och glädje.

Släpp fram den feminina kraften du också.

Släpp fram den feminina kraften
Kärleken du känner för din partner, dina barn, dina djur eller vår jord är kopplad till den feminina kraften.

Unleash the feminine power

Already as a child, I could sometimes sense an incredible force within me that welled up and wanted to take its place. Most often it came in connection with my having strong feelings for our earth, such as when I watched nature programs of various kinds. Not knowing what kind of force it was or why I felt it, I simply pushed it down again. However, it was so powerful that I was absolutely convinced that it must be shining out of my eyes. Of course it didn’t, but I usually went and looked anyway. You never know. Now I want nothing more than to unleash the feminine power.

The origin of feminine power

This power, I have come to understand, comes from the physical world and is strongly associated with Mother Earth. That power is available to all of us regardless of whether we are women or men. We are all from this earth originally, that is, our physical body which consists of the same elements as everything else on our earth. In this way, we are all connected to each other. Just like your genes that connect you to your ancestors.

Its immense strength

As a woman, you usually come into contact with this force in connection with giving birth. I remember when I gave birth to my daughter what a tremendous power I received. It was so strong that a primal scream escaped me. However, I was far from alone. There were several primal screams I heard when I was in labor. All women throughout history who have given birth can probably relate to this.

It can cause fear…

Because this force is so strong, it can easily scare us. It scared me as a child, while at the same time I was curious about what it was. As we women get a natural contact with it in connection with childbirth, men have not understood that they also have access to it. Even if it happens in a different way. Men’s fear has led to them throughout history wanting to rein it in and, in connection with that, also us women. Are you afraid of this power, man or woman, dare to unleash the feminine power. You will experience immense love and nothing to be afraid of.

… but also the will to get it

Remember Dr. Banner becoming the Hulk? If I remember the story correctly, he was very fascinated by the fact that certain individuals could, during an emergency situation, become enormously strong. Much stronger than they normally were. I believe the original incident was a traffic accident where a woman lifted a car to save the man who was trapped under the car. This leads Dr. Banner to start experimenting with gamma rays to access the power himself which leads to him becoming the Hulk as soon as he gets angry. The power he is after is our primal feminine power. However, you don’t have to be angry to know it as Dr. Banner. This power is only love.

Unleash the feminine power

As I told you at the beginning, I have been able to feel this power within me ever since childhood. The connections where it arises are associated with a strong feeling of some kind, but which is based on love. Even in those contexts where we feel we need to protect those we love, such as our children, who get into trouble, then the power is brought to life. This is the same power we feel when we get a strong desire to create or have sex, for example. There is something primal about the connection to this power.

To access it, I have learned that I need to turn inward and feel my connection with the Earth. I focus on my two lower chakras, think of all the beauty that exists on our earth and await the feeling of strong love. You can also use the love you feel for your loved ones. When I feel my stomach start to tingle, I pull up the power in the rest of my body. It is so huge, so after that I spread it further as far as I want. I use it when I’m praying of something, or to protect myself and those around me. Sometimes I use it just to spread light and joy.

Unleash the feminine power you too.

The feminine primordial force

Ever since I realized that Mother Earth is my spiritual guide and teacher, I have been taught what the feminine primordial force means. The feminine force, or energy, I experience as very loving, humble, nurturing and forgiving. Attributes that feel very kind but nevertheless I experience an enormous primal power in it. Something I quickly realized was that although she guides me with a lot of love, there is a great power and determination in what she conveys. It happens that I feel very small sometimes.

The feminine primordial force – a creative force

This primordial force is centered in our second chakra, the navel chakra (sexual chakra), which has a strong connection to our womb, life itself or creation of life. This energy stands for creation and the power it entails, creation of life, our creativity and the imagination. Even our sexuality comes from this force. Sexual desire can be transformed into creation instead, something I have tried myself. When we focus this power in the right way, we can figuratively move mountains.

I know many people connect Mother Earth to the first chakra, while I learned that the spirit of water is connected to the first chakra. Which is also a feminine primordial force. The fact that I have learned differently does not mean that I am right and others are wrong. It’s just different.

Our life on earth

The reason we live here on earth at all is to create. Create in nature, create our lives, create new lives, invent new innovations for our personal and our common development. In creation lies an enormous satisfaction and joy that leads to the desire to create more. When we stop this creative joy, we stop our lives. Something that many of us do because we can’t bear it. We simply have too many other things like jobs for example that take up our time. Many older people also suffer from not activating their creativity.

Bring back the feminine primordial force

By grounding yourself and getting in touch with Mother Earth again, you get in touch with the feminine primal force within. Only by staying in nature or standing and holding a tree do you get in touch with the primal force. But it is important to do it continuously, it is not enough to just do it once or twice. You can also ground yourself by visualizing that you have roots in the earth just like a tree. Through the roots, the energy is then drawn up from the center of the earth into the physical body.

The feminine force may seem fragile but is in fact an enormous primordial force.