Månad: april 2023

Vem äger sanningen?

Igår var jag ute på ett trädgårdsjobb ensam hela dagen. Det ger mycket tid till eftertanke. Efter flera års arbete vid datorn så har min kropp vant sig vid ett annat tempo som är mycket lugnare. Jag älskar att ha en stark kropp och hoppas verkligen att jag ska få det igen. Men efter en heldag med trimmer och kratta så var jag helt slut. Väl hemma igen damp jag ner i soffan, åt lite och somnade som en stock medan tankarna fortfarande var kvar vid vem äger sanningen.

Den ensamma dagen gav mig dock mycket tid att fundera. Tankarna kretsar mycket kring min egen utveckling och på sådant som dyker upp i min vardag. Den personliga utvecklingen är olika för oss alla varför vi är på olika plan. Samtidigt ska vi interagera med varandra i olika förhållanden hemma, på jobbet och bland vänner och bekanta. Det är inte helt ovanligt att man hamnar i tvist med någon utifrån att man har olika uppfattning om saker och ting, men vem äger sanningen?

Sant eller inte?

Till att börja med kan man fråga sig vad som är sant? Om du och jag har olika uppfattning om en händelse som vi båda var med om, vem har då rätt, du eller jag? Vi har nog alla hamnat i konflikt med andra personer som hävdar något annat än oss själva och påstår att de har rätt. En sådan konflikt kan leda till att man blir rätt och slätt osams. Framförallt var det så i min barndom, minns jag. Som vuxen har jag lärt mig att ta lite lättare på det. Vem kan då säga vad som är sant eller inte? Finns det ingen annan med så finns det inga vittnen. Men även om det finns vittnen, vem vet hur de har uppfattat situationen?

Vår egen uppfattning

Varför uppfattar vi saker och ting så olika då, kan man fråga sig? Allt vi är med om formar oss som personer. Familjen vi växer upp med ger oss uppfattningar om hur den närmaste världen fungerar. När vi växer upp får vi även uppfattningar från de personer som vi umgås med i skolan och på arbetet. Där lär vi oss om världen i stort. Vi får också mycket uppfattningar genom samhället där vi lever. Allt det påverkar oss i vår vardag och hur vi uppfattar saker och ting.

Är det ingen som har fel?

Visst kan det vara så att man har rätt och slätt fel ibland, att minnet sviker oss. Men samtidigt tänker jag att något har påverkat oss. Jag minns en händelse när jag träffade en man i min ungdom som hade svart hår och mörkare hy. Dagen efter när jag skulle beskriva honom för mina vänner beskrev jag honom som blond. Det var ju helt fel. Frågan är bara varför kom jag ihåg honom som blond? Vad var det som påverkade mitt sinne då?

Vem äger sanningen?

Utifrån mitt resonemang så kan vi faktiskt båda ha rätt utifrån vårt perspektiv att se på saker och ting. Kanske inte i fallet ovan för visst var det så att mannen ifråga var mörk. Det såg jag själv när jag mötte honom igen. Men i många andra fall där det mer handlar om ord som har sagts eller saker som har hänt och vi har helt olika uppfattning. I de fallen kan vi båda ha rätt. För dig kan mitt sätt att uttrycka sig betyda något annat än det jag ämnar. Då har vi båda rätt och vi båda äger sanningen.

Vår framtida utveckling

När du hamnar i situationer i framtiden där du har en helt annan uppfattning om det som har hänt eller sagts så försök att ha detta med i åtanke. Din sanning behöver nödvändigtvis inte vara andras sanning. Du ensam avgör inte vem som har rätt eller fel. Sanningen kan också vara rätt hos många individer men samtidigt olika. Det viktiga är hur vi agerar om vi blir arga, upprörda eller väljer att lämna det med det i sinnet att vi kan ha rätt båda två utan att vara överens. På så vis kan vi undvika många konflikter. Svaret på frågan vem äger sanningen är att vi alla gör det tillsammans.

Många konflikter kan undvikas genom att vi släpper äganderätten till sanningen.

Who owns the truth?

Yesterday I was out doing a garden job alone all day. It gives a lot of time for reflection. After several years of working at the computer, my body has gotten used to a different pace that is much calmer. I love having a strong body and really hope to have it again. But, after a whole day of trimming and raking, I was completely exhausted. Back home, I plopped down on the sofa, ate a little and fell asleep like a log while my mind was still on who owns the truth.

However, the lonely day gave me a lot of time to think. The thoughts revolve a lot around my own development and about things that appear in my everyday life. Personal development is different for all of us, which is why we are on different levels. At the same time, we must interact with each other in different situations at home, at work and among friends and acquaintances. It is not entirely unusual to end up in a dispute with someone based on having different views on things, but who owns the truth?

True or not?

To begin with, one might ask what is true? If you and I have different opinions about an event that we were both involved in, then who is right, you or me? We have probably all come into conflict with other people who claim something different from ourselves and claim that they are right. Such a conflict can lead to people being outright at odds. Above all, it was like that in my childhood, I remember. As an adult, I’ve learned to take it a little easier. So who can say what is true or not? If there is no one else there, there are no witnesses. But even if there are witnesses who knows how they have perceived the situation?

Our own opinion

Why do we perceive things so differently then, one might ask? Everything we are involved in shapes us as people. The family we grow up with gives us ideas about how the immediate world works. When we grow up, we also get perceptions from the people we hang out with at school and at work. There we learn about the world at large. We also get a lot of perceptions through the society in which we live. All that affects us in our everyday life and how we perceive things.

Is no one wrong?

Of course, it can be the case that you are simply wrong sometimes, that the memory fails us. But at the same time I think that something has affected us. I remember an incident when I met a man in my youth who had black hair and a darker complexion. The next day when I was going to describe him to my friends I described him as blond. It was completely wrong. The only question is why did I remember him as blond? What was it that affected my mind then?

Who owns the truth?

Based on my reasoning, we can actually both be right based on our perspective of looking at things. Maybe not in the case above because it was certainly the case that the man in question was dark. I saw that myself when I met him again. But in many other cases where it is more about words that have been said or things that have happened and we have completely different opinions. In those cases, we can both be right. To you, my way of expressing myself may mean something other than what I intend. Then we are both right and we both own the truth.

Our future development

When you find yourself in situations in the future where you have a completely different opinion of what has happened or been said, try to keep this in mind. Your truth does not necessarily have to be the truth of others. You alone do not decide who is right or wrong. The truth can also be right in many individuals but at the same time different. The important thing is how we act if we get angry, upset or choose to leave it with the mind that we can both be right without agreeing. In this way, we can avoid many conflicts. The answer to the question of who owns the truth is that we all do it together.

Sanningens verklighet

Oftast så tror vi att vi lever i samma verklighet, men gör vi verkligen det? Det moderna samhället fostrar oss att tro på en viss sanning, men är det den enda sanningen? Hur vet vi ens vad som är sant? Kan sanningens verklighet vara en annan än den vi tror att vi lever i?

De här frågorna och många andra behöver vi alla ställa oss själva. När vi är fostrade att tro att verkligheten ser ut på ett specifikt vis så begränsar vi vårt sinne. Tänk dig att din verklighet är inom en viss ram. Det här är vad du vet om den verklighet som du lever i. För de allra flesta ifrågasätter vi inte verkligheten. Varför skulle vi göra det? Men, jag vill utmana dig att försöka tänka utanför de här ramarna.

Öppet sinne

För att kunna se någonting över huvud taget utanför de givna ramarna så behöver du öppna ditt sinne för att något annat kan vara möjligt. Om du inte tror på att vi reinkarnerar så blir det mesta jag skriver om inte bara konstigt utan rätt och slätt en utopi. I förordet till min bok skriver jag att även om du har svårt att tro på det jag skriver om så försök att tänka, om. Vad innebär det för mig om det här är sant och riktigt? Utan att kunna ställa dig frågan har du låst ditt sinne för någon annan verklighet över huvud taget.

Tidigare trosuppfattningar

Det är inte alls länge sedan som vi uppfann datorn. Hade du pratat om datorer och vad de kan göra för oss för en människa hundra år tidigare så hade du mött oförstående blickar och säkert många gliringar. Förr trodde vi att jorden var platt men hur tror du att de blev bemötta som påstod att jorden var rund? Att prata om andlighet och andligt liv är fortfarande tabu bland många människor i dagens samhälle. Men, ska vi kunna förändra vår värld behöver vi öppna våra sinnen och se möjligheterna och släppa de rädslor som ännu så länge är helt obefogade. När den verklighet vi lever i idag inte längre fungerar måste vi öppna sinnet för något nytt.

Utmana dig själv

Idag är jag den personen som släpper bomber och påstår en massa saker som för många kan förefalla komplett galet. För inte så länge sedan var jag själv ifrågasättande, även om jag själv har ansett mig ha ett öppet sinne. Efter att jag har tagit emot information från den andliga sfären under många år har jag många gånger häpnat och undrat om det verkligen kan vara sant. Men vem är jag att döma om något är sant eller ej? Jag har dock full förståelse för att viss information kan gripa tag i maggropen och kännas lite skrämmande eftersom det är så totalt främmande.

Personlig utveckling

Vi befinner oss alla på olika stadier i vår personliga utveckling och beroende på var just du befinner dig kommer en del saker överensstämma med din verklighet och andra kittlar ditt sinne. Vissa saker kan bli alltför utmanande så du tvingas släppa dem. Det är helt okej. Jag har själv fått göra det vid ett flertal tillfällen. Det blir lättare att ta det till sig vid ett senare tillfälle. Det har jag fått göra många gånger.

Sanningens verlighet

Jag har alltid upplevt att informationen jag får är som pusselbitar till en mycket större sanning än den vi ser idag. Bit för bit har jag lagt detta pussel men nu börjar det kännas som jag närmar mig slutet. Eftersom jag inte har en given ram så är det inte självklart. Det är bara en känsla jag har. Jag kommer fortsätta att utmana ditt sinne och din verklighet. Men ställ alltid frågan till dig själv, om detta är sant hur påverkar det mig?

Förr var den allmänna uppfattningen att jorden var platt. Då var det den tidens sanning.

The reality of truth

Most of the time we think we live in the same reality, but do we really? Modern society educates us to believe in a certain truth but is it the only truth? How do we even know what is true? Can the reality of truth be different from the one we think we live in?

These questions and many others we all need to ask ourselves. When we are brought up to believe that reality looks a certain way, we limit our mind. Imagine that your reality is within a certain frame. This is what you know about the real life that you live in. For the vast majority of us, we don’t question that reality. Why would we do that? But, I want to challenge you to try to think outside these boxes.

Open mind

To be able to see anything at all outside the given framework, you need to open your mind to the fact that something else might be possible. If you don’t believe that we reincarnate, most of what I write about will not only be strange but downright utopia. In the preface to my book, I write that even if you find it hard to believe what I write about, try to think, what if. What does it mean to me if this is true and real? Without being able to ask yourself that question, you have locked your mind to any other reality at all.

Previous beliefs

It wasn’t that long ago that we invented the computer. If you had talked about computers and what they can do for us to a human being a hundred years ago, you would have met with uncomprehending looks and probably a lot of giggles. We used to think the earth was flat but how do you think they were treated who claimed the earth was round? Talking about spirituality and spiritual life is still taboo among many people in today’s society. But, if we are to be able to change our world, we need to open our minds and see the possibilities and let go of the fears that are still completely unwarranted. When the reality we live in today no longer works, we have to open our minds to something new.

Challenge yourself

Today I am the person who drops bombs and claims a lot of things that to many may seem completely crazy. Not so long ago, I myself was questioning, although I have considered myself open-minded. After receiving information from the spiritual realm for many years, I have many times been amazed and wondered if it could really be true. But who am I to judge if something is true or not? However, I fully understand that some information can grab you in the pit of your stomach and feel a little scary because it is so completely foreign.

Personal development

We are all at different stages in our personal development and depending on where you are, some things will align with your reality and others will tickle your mind. Some things can become too challenging and you are forced to let them go. That’s totally fine. I have had to do it myself on several occasions. It will be easier to absorb it at a later time. I have had to do that many times.

The reality of truth

I have always felt that the information I receive is like puzzle pieces to a much greater truth than the one we see today. Bit by bit I’ve put this puzzle together but now it’s starting to feel like I’m nearing the end. Since I don’t have a given frame, it’s not obvious. It’s just a feeling I have. I will continue to challenge your mind and your reality. But always ask yourself the question, if this is true how does it affect me?

Tungmetall detox

Ni som har följt mig ett tag vet att jag förordar att man detoxar kroppen. Själv gör jag det två till tre gånger per år. Orsaken till att jag började med det var när jag testade olika sätt att förändra min kost så insåg jag vikten av att rena den. Jag har även fått det till mig från naturisterna att jag skulle renovera mig. Efter varje gång jag gör det märker jag skillnad. Jag har ju sedan några år tillbaka lyckats att hitta en väg för att hålla min reumatism i schack. För ett år sedan fick jag dock problem i en led i höger hand som jag inte riktigt har lyckats få ordning på. Nu har jag därför bestämt mig för att prova tungmetall detox.

Kroniska sjukdomar

Under 15 år led jag av så kallad kronisk reumatism. Jag skriver så kallad för jag håller inte med om att den är kronisk. Ingenting är kroniskt. Vi har bara inte rätt kunskaper idag för att bota men det innebär inte att man måste ha det för alltid. Kronisk innebär att man alltid kommer att ha det. Jag tycker så illa om att läkarkåren använder denna term, även om jag kan förstå varför. För när man som patient får veta att ens tillstånd är kroniska, då tar de allt hopp från en. Det finns inget så hemskt. Varför ska man då fortsätta leva om det inte längre finns något hopp. Precis som man säger, det sista som lämnar människan är hoppet.

Rent liv – frisk kropp

När jag väl tog tag i min situation själv och lärde mig hur min kropp fungerar och vad som driver sjukdomen, denna och andra, så fann jag att kroppen har en otrolig förmåga att hela sig själv. Bara man ger den rätt förutsättningar för det. En av dessa förutsättningar är att hjälpa kroppen att hålla den ren från gifter. Den har egen förmåga att ta hand om dem, men bara under rätt förutsättningar. Dessa är i korthet; mycket antioxidanter, rent vatten varje dag, ren mat, ren miljö, rena tankar, etc. Något som vi inte har så mycket av längre. Därav att vi får många problem.

Tungmetall detox

Att jag nu valde att göra en tungmetall detox beror på att det har jag inte gjort ännu och jag, precis som alla andra, har naturligtvis tungmetaller i kroppen. Mitt fokus har legat på kost, träning, återhämtning och att följa mitt hjärta, så här långt. Jag har tidigare detoxat genom olika sorters fasta men den metod jag har fastnat för som fungerar bra för mig är leverhjälpen 3, 6, 9 som Anthony William har skrivit om. Eftersom den metoden har fungerat bra så vill jag även prova hans metod att få bukt med tungmetaller i kroppen också.

Ingen rak väg

Kanske tänker ni nu att det är konstigt att jag får problem igen med reumatisk värk eftersom jag har påpekat flera gånger att jag är fri från reumatismen. Det finns dock ingen väg som är helt rak. Självklart har jag fått känningar av min reumatism då och då under resans gång. Jag märkte dock ganska tidigt att det berodde på att jag slarvat med maten och ätit det som kroppen inte vill ha såsom mejerier och det tunga glutenet. Från början hade jag även IBS mage som tydligt talade om för mig att jag hade felat men efter hand så läkte mina tarmar och jag fick allt mindre besvär. Nu var det väldigt länge sedan jag fick besvär i magen.

Tolka sin kropp

Precis som de flesta andra så faller jag lätt för frestelser, framförallt när någon i min närhet läskar mig. Efterhand som magen blev bättre har jag tänkt/trott att jag tåler mer nu. Det jag inte tänkte på var att det faktiskt påverkar mina leder och kroppen i övrigt också, inte bara min mage. Därför kommer jag nu göra samma sak som jag tidigare har gjort med animaliskt protein, det vill säga testa det. Genom att helt utesluta gluten och mejerier i kosten under fyra veckor ska jag sedan tillsätta det en sak i taget för att se hur kroppen reagerar. Mellan dessa försök utesluter jag båda igen under en kortare period för att bli helt ren innan jag testar det andra.

Närmar mig målet

Steg för steg närmar jag mig målet att förstå min kropp, hur den fungerar, reagerar och vad den vill ha och vad den mår bra av. Jag önskar att jag hade haft den här kunskapen tidigare. Då hade jag säkert sluppit bli sjuk från början. Bara för att man kan stoppa det i munnen och för att det är gott innebär det inte att det gör gott för kroppen. Men, för att inge hopp till alla er som lider av så kallade kroniska sjukdomar så finns förmåga i våra kroppar att helas. Förhoppningsvis kan mina erfarenheter hjälpa dig men glöm inte att lyssna på din kropp, den är unik. Kroppen talar om att den mår bra av en förändring men en förändring kommer knappast leda dig till målet.

Inget misslyckande

I början tänkte jag att jag hade misslyckats när jag återigen blev dålig. Istället borde jag ha förstått att det är kroppens sätt att leda mig på rätt väg. Den ger mig information om att den mår bra av en förändring men du behöver göra fler förändringar för att nå målet. Se det därför inte som ett misslyckande för det är det inte. Du har lyckats att hitta något som är rätt. Nu gäller det bara att hitta fler. Kanske mår även du bra av att göra en tungmetall detox.

Lycka till!

Kvicksilver är en tungmetall som många av oss har fått i oss. Kanske har du liksom jag amalgam i tina tänder. Det innehåller kvicksilver. Precis som den här glödlampan.

Heavy metal detox

Those of you who have followed me for a while know that I advocate detoxing the body. I personally do it two to three times a year. The reason I started it was when I tried different ways to change my diet I realized the importance of cleaning it. I have also received it from the nature spirits that I should purify myself. After every time I do it, I notice a difference. For a few years now, I have managed to find a way to keep my rheumatism in check. A year ago, however, I had a problem in a joint in my right hand that I haven’t quite managed to get right. Now I have therefore decided to try heavy metal detox.

Chronic diseases

For 15 years I suffered from so-called chronic rheumatism. I write so-called because I do not agree that it is chronic. Nothing is chronic. We just don’t have the right knowledge today to cure but that doesn’t mean you have to have it forever. Chronic means you will always have it. I really hate the medical profession using this term, although I can understand why. Because when you as a patient learn that your condition is chronic, they take all hope away from you. There is nothing so terrible. Why should one continue living if there is no longer any hope. Just as they say, the last thing that leaves man is hope.

Clean life – healthy body

Once I came to grips with my situation myself and learned how my body works and what drives illness, this and others, I found that the body has an incredible ability to heal itself. Only if you give it the right conditions. One of these prerequisites is to help the body keep it clean of toxins. It has its own ability to take care of them but only under the right conditions. These are in brief; lots of antioxidants, clean water every day, clean food, clean environment, clean thoughts, etc. Something we don’t have much of anymore. Hence we get a lot of problems.

Heavy metal detox

The fact that I now chose to do a heavy metal detox is because I haven’t done it yet and I, like everyone else, naturally have heavy metals in my body. My focus has been on diet, exercise, recovery and following my heart, so far. I have previously detoxed through various types of fasting but the method I have stuck with that works well for me is the Liver Rescue 3, 6, 9 that Anthony William has written about. Since that method has worked well, I also want to try his method to get rid of heavy metals in the body as well.

No straight road

Perhaps you are now thinking that it is strange that I am having problems again with rheumatic pains because I have pointed out several times that I am free from rheumatism. However, there is no path that is completely straight. Of course, I have felt my rheumatism from time to time during the journey. However, I noticed quite early on that it was due to me being careless with my food and eating what the body does not want, such as dairy products and the heavy gluten. From the beginning I also had IBS stomach which clearly told me that I had made a mistake, but gradually my intestines healed and I had less and less trouble. Now it was a very long time since I had stomach problems.

Interpret your body

Just like most others, I easily succumb to temptation, especially when someone close to me temp me. As my stomach got better, I thought/believed that I can tolerate more now. What I didn’t think about was that it actually affects my joints and the rest of my body as well, not just my stomach. Therefore, I will now do the same thing as I have done before with animal protein, that is, test it. By completely excluding gluten and dairy in the diet for four weeks, I will then add it one thing at a time to see how the body reacts. Between these attempts, I exclude both again for a short period to get completely clean before trying the other.

Approaching the goal

Step by step I am approaching the goal of understanding my body, how it works, reacts and what it wants and what makes it feel good. I wish I had this knowledge earlier. Then I would probably have avoided getting sick in the first place. Just because you can put it in your mouth and because it’s good doesn’t mean it’s good for the body. But, to give hope to all of you who suffer from so-called chronic diseases, our bodies have the ability to heal. Hopefully my experiences can help you but don’t forget to listen to your body, it’s unique. The body says that it feels good from a change, but one change will hardly lead you to the goal.

No failure

The first time I got sick again I thought I had failed. Instead, I should have understood that it is the body’s way of leading me on the right path. It gives me information that it feels good about a change but you need to make more changes to reach the goal. So don’t see it as a failure because it isn’t. You have managed to find something that is right, a success. Now it’s just a matter of finding more. Maybe you too will feel good from doing a heavy metal detox.

Good luck!

Vårskrik

Oh, vad jag älskar när våren kommer. Fåglarna kvittrar, det surrar i luften och man känner hur det spritter av nytt liv överallt. Även i mig. Precis som Ronja Rövardotter har jag lust att släppa ut ett riktigt vårskrik.

Ända sedan jag “tvingades” börja arbeta med trädgårdsskötsel på grund av att jag inte längre kunde ha ett stillasittande arbete har våren även inneburit att jag får börja påta i jorden. Jag vet inte hur många gånger jag har påpekat vilket bra sätt det är att komma ner i varv. För mig är det även ett meditativt arbete. Det finns nog ingen annan plats där jag får så mycket kunskap från Moder Jord som där. Allt som händer i våra liv återspeglar sig i naturen på ett eller annat vis.

Nya tider – nytt jobb

Sedan jag släppte min bok och sa upp mig på mitt jobb på kommunen satsade jag allt på ett kort att komma igång med att hjälpa andra att förändra sitt liv så som jag själv har gjort. Otroligt mycket har hänt sedan dess men nu känner jag att jag är redo att ta nästa steg. Återigen kommer jag sälja mina tjänster som trädgårdsarbetare. På ett sätt ett steg tillbaka men samtidigt vet jag att det inte är det. All den kunskap jag hittills har fått till mig finns kvar och nu vet jag ju att trädgårdsarbete innebär att jag kommer få lära mig så mycket mer. Eftersom det är min plats att ta emot kunskap.

Gröna fingrar

Även om jag har lockats av naturen under hela mitt liv så har jag inte haft kunskap om växter förrän jag började jobba med det. Att ha “gröna fingrar” har ingenting med saken att göra. Det är kunskap och erfarenhet som krävs precis som allting annat. Intresset kan naturligtvis underlätta men har du en tomt ge det en chans. Det är något som händer inom en när man påtar i jorden. Det finns något ursprungligt i oss som väcks till liv.

Odla eget

Samtidigt vill jag passa på att slå ett slag för egen odling av matnyttiga växter. Blanda gärna in något ätbart i din vanliga rabatt. Många av de ätbara växterna är väldigt vackra att titta på också. Kan man då kombinera nytta med nöje genom att även kunna äta det man har odlat själv är väl lyckan total. Åtminstone blir den det när även kroppen får något i sig som inga gifter har nått fram till. Fantastiskt!

Börja enkelt med någon tomatplanta och lite lök av något slag. Kanske en rotfrukt till detta kan vara någonting. Tomater och potatis är dock ingen bra kombo.

Vårskrik

Vill du ha hjälp i din trädgård så finns hjälpen till hands. Våra trädgårdar är oftast fulla av naturväsen som gärna bistår om vi ber dem. Sätt fingrarna i jorden för att höra dem. Lyssna inåt så som du gör för att lyssna på ditt inre. Vill du veta vilka naturväsen som finns hemma hos dig kan du be mig om hjälp.

Har du ingen trädgård njut av våren i naturen. Gå ut och släpp ut ett vårskrik du också. Våren är här och med den kommer värmen. Gå ut och ladda batterierna, känn värmen och känn hur livet rinner i dina ådror på nytt.

Spring scream

Oh, how I love when spring comes. The birds are chirping, the air is buzzing and you can feel how it is bursting with new life everywhere. Even in me. Just like Ronja Rövardotter, I feel like letting out a real spring scream.

Ever since I was “forced” to start gardening because I could no longer have a sedentary job, spring has also meant that I get to start working in the soil. I don’t know how many times I’ve pointed out what a great way it is to slow down. For me it is also meditative work. There is probably no other place where I get as much knowledge from Mother Earth as there. Everything that happens in our lives is reflected in nature in one way or another.

New times – new job

Since I released my book and resigned from my job at the municipality, I bet everything on one card to start helping others change their lives the way I have done. An incredible amount has happened since then but now I feel that I am ready to take the next step. Once again I will sell my services as a gardener. In a way a step back but at the same time I know it’s not. All the knowledge I have acquired so far remains and now I know that gardening means that I will learn so much more. Because it is my place to receive knowledge.

Green fingers

Although I have been attracted to nature all my life, I had no knowledge of plants until I started working with it. Having “green fingers” has nothing to do with it. It is knowledge and experience that is required just like everything else. Interest can of course help, but if you have a plot give it a chance. It is something that happens within you when you touch the earth. There is something originally in us that is brought to life.

Own cultivation

At the same time, I want to take the opportunity to strike a blow for own cultivation of edible plants. Feel free to mix something edible into your regular flowerbed. Many of the edible plants are very pretty to look at too. If you can, why not combine benefit with pleasure by also being able to eat what you have grown yourself, happiness is total. At least it becomes so when the body also receives something that no poisons have reached. Fantastic!

Start simpel with some tomato plants and some onions of some kind. Maybe a root vegetable to this could be something. However, tomatoes and potatoes are not a good combo.

Spring scream

If you want help in your garden, help is at hand. Our gardens are usually full of nature creatures who are happy to help if we ask them. Put your fingers in the soil to hear them. Listen inward as you do to listen to your inner self. If you want to know which natural beings are in your home, you can ask me for help.

If you don’t have a garden, enjoy spring in nature. Go out and let out a spring scream you too. Spring is here and with it comes the warmth. Go out and recharge your batteries, feel the warmth and feel how life flows in your veins again.

© 2024 No Blog Title Set

Tema av Anders NorenUpp ↑