Förändra ditt liv

Öppet sinne

Jag upplever att vårt samhälle blir mer och mer dogmatiskt, det vill säga mer och mer inbundet och slutet. Om vi låter oss åka med in i den karusellen så blir det allt svårare att förändra sitt liv och på så vis vårt samhälle. Samtidigt upplever jag en nyandlighet som öppnar upp en ny väg för oss. Är det en trend eller finns det olika krafter som ligger bakom det hela vet vi inte. Om det kan vi bara spekulera och det leder ingenstans. Det är bättre att tillåta sig själv att tänka fritt. För att förändra ditt liv behöver du tänka i nya banor. Ett öppet sinne ger dig chansen att finna nya vägar.

Öppet sinne

Så länge du är låst i tanken kommer du inte kunna förändra ditt liv. Ibland kan det räcka att bara tanka, om. Vad skulle det innebära för mig om det vore så här? Jag vet att det jag skriver kan kännas väldigt avlägset och ibland rent ut sagt omöjligt. Men ta bort det omöjliga i din tanke och börja tänka om istället. Om det är så här vad innebär det för mig?

Vad är det som säger att det vi har lärt oss sedan barnsben är rätt, att det är den enda sanningen? När vi har låst in oss i en tanke och ett visst sätt att vara, tänka och leva så begränsar vi oss. Vi låser in vårt sinne. När vi möter personer som går utanför de ramar som vi har gett oss själva tänker vi oftast att de är konstiga eller rent av svåra. De är inte anpassningsbara och passar inte in i samhället. Ta chansen när du möter en udda fågel, eller när du träffar någon som säger något ovanligt, att själv tänka om.

Öppet sinne
Inget är omöjligt. Det är bara en begränsad tanke.

Fantasi

Den feminina kraften är en skapande kraft. För att kunna skapa behöver vi vår fantasi. Tänk på alla våra konstnärer som tillåtit sig att använda sin fantasi vilka fantastiska verk de har skapat, även om vi personligen inte tycker om alla. Om du ska kunna skapa något nytt i ditt liv behöver du tillgång till din fantasi, tillåta dig själv att tänka fritt. Som barn är vi helt fria i tanken. Det är först när vi möte motstånd i vuxenvärlden som vi lär oss att begränsa vårt sinne. Tänk efter själv. Har du någon gång sagt till ett barn att gräsmattan inte kan vara rosa eller att fisken inte kan ha armar? Där dödar vi vårt fria tänkande.

Fundera på vilka bojor du bär på. Släng av dig de bojor du har fått eller skaffat dig under ditt liv. En efter en. Alla möjliga sanningar behöver inte bli just din sanning men ge dig själv chansen att finna ditt bästa liv.

Ett öppet sinne

Vägen till ett förändrat liv går genom ett öppet sinne. När du börjar se möjligheterna i dig själv och runtomkring dig är det lättare att förändra. Låser du din tanke med “Det där kan inte jag” .. eller “Det där är inte möjligt” .. då har du satt dig i ett läge av status quo. Ge dig själv chansen att tänka om. Fundera sedan på vad du kan och skulle vilja förändra i ditt liv. Börja med små steg. De små förändringarna leder dig till att ta större steg och att våga ge dig på de stora förändringarna. Se möjligheterna istället för tvärtom. Hur som helst, det mesta handlar om rädsla.

Rädslan håller dig fast

Vi är otroligt duktiga på att hålla varandra inom samhällets ramar. Genom att ge varandra kommentarer och blickar när någon går utanför. Fryser ut vissa personer som man inte tycker passar in, och så vidare. Det skrämmer oss alla att hålla oss till dessa osynliga ramar. Jag kan bara gå till mig själv. Alla märkliga upplevelser jag har haft under mitt liv som jag har hållit för mig själv, fram till nyligen. När jag växte upp på 70-talet blev man mer eller mindre klassad som galen om man talade om andliga kontakter och borde sitta på mentalsjukhus. Det var den allmänna uppfattningen. Det är klart att jag inte vågade säga något annat än till de jag verkligen litade på. Sakta men säkert har det luckrats upp och det har blivit mer okej än tidigare att prata om det. Vi är dock fortfarande långt ifrån öppna i sinnelaget.

Fördomar mot allt som är främmande håller oss i schack. Samtidigt är det fördomarna som hjälper oss att stoppa in varandra i olika fack, om man inte sticker ut ur mängden. Då blir det plötsligt svårt att stoppas in. Man går helt enkelt sin egen väg.

Välj nya vägar

Ge dig själv chansen till ett nytt liv och ge samtidigt andra i din omgivning samma chans. Om vi alla blir lite mer förlåtande, både mot oss själva och andra, öppnar det ditt sinne. Att bli mer förlåtande öppnar även upp för de mjuka feminina attributen som vi så väl behöver. Istället för att gå samma väg genom hela livet leta nya vägar. Vi ångrar sällan det vi har gjort men alltid de vägar vi aldrig tog.

Öppet sinne
Istället för att gå samma väg genom hela livet se möjligheterna att välja nya vägar.

Open mind

I feel that our society is becoming more and more dogmatic, that is, more and more bound and closed. If we let ourselves go on that merry-go-round, it becomes increasingly difficult to change one’s life and thus our society. At the same time, I experience a new spirituality that opens up a new path for us. We don’t know if it’s a trend or if there are different forces behind it all. We can only speculate and it leads nowhere. It is better to allow yourself to think freely. To change your life, you need to think in new ways. An open mind gives you the chance to find new paths.

Open mind

As long as you are locked in the thought, you will not be able to change your life. Sometimes it can be enough to just think, what if? What would it mean for me if this were the case? I know that what I write can feel very distant and sometimes downright impossible. But remove the impossible from your mind and start rethinking instead. Think, if this is poosible, what does it mean for me?

What is it that says that what we have been taught since childhood is right, that it is the only truth? When we have locked ourselves into a thought and a certain way of being, thinking and living, we limit ourselves. We lock up our mind. When we meet people who go outside the framework that we have given ourselves, we usually think that they are strange or downright difficult. They are not adaptable and do not fit into society. Take the chance when you meet an odd bird, or when you meet someone who says something unusual, to rethink yourself.

Fantasy

The feminine force is a creative force. In order to create, we need our imagination. Think of all our artists who have allowed themselves to use their imaginations what amazing works they have created, even if we personally don’t like all of them. If you are going to be able to create something new in your life, you need access to your imagination, allow yourself to think freely. As children, we are completely free in thought. It is only when we encounter resistance in the adult world that we learn to limit our mind. Think for yourself. Have you ever told a child that the lawn can’t be pink or that fish can’t have arms? There we kill our free thinking.

Think about what shackles you wear. Throw off the shackles you have been given or acquired during your life. One by one. All possible truths do not have to become your truth, but give yourself the chance to find your best life.

An open mind

The path to a changed life is through an open mind. When you start to see the possibilities in yourself and around you, it is easier to change. If you lock your thought with “I can’t do that” .. or “That is not possible” .. then you have put yourself in a state of status quo. Give yourself the chance to think again. Then think about what you can and would like to change in your life. Start with small steps. The small changes lead you to take bigger steps and to dare to go for the big changes. See the possibilities instead of the other way around. Anyway, most of it is about fear.

Fear keeps you stuck

We are incredibly good at keeping each other within the framework of society. By giving each other comments and looks when someone walks outside these frames. We freeze out certain people who we don’t think fit in, and so on. It scares us all to stick to these invisible frames. I can only go to myself. All the strange experiences I’ve had in my life that I’ve kept to myself, until recently. When I grew up in the 70s, you were more or less classified as crazy if you talked about spiritual connections and should be in a mental hospital. That was the general opinion. Of course, I didn’t dare say anything except to those I really trusted. Slowly but surely it has loosened up and it has become more okay than before to talk about it. However, we are still far from being open-minded.

Prejudice against anything foreign keeps us in check. At the same time, it’s the prejudices that help us put each other in different compartments, if you don’t stand out from the crowd. Then it suddenly becomes difficult to tuck in. You simply go your own way.

Choose new paths

Give yourself the chance for a new life and at the same time give others around you the same chance. If we all become a little more forgiving, both to ourselves and others, it opens your mind. Becoming more forgiving also opens up the soft feminine attributes we so desperately need. Instead of following the same path throughout life, look for new paths. We rarely regret what we have done but always regrets the paths we never took.