Förändra ditt liv

Hjälp till självhjälp

Att förändra gamla vanor och hitta motivationen till att förändra sig själv är inte alltid så lätt. Även den minsta förändringen kan kännas svår. Allt jag skriver är ämnat för att hjälpa dig på traven. Tanken är att ge dig inspiration, vägledning och förståelse till varför du ska ändra ditt sätt att leva. Inte ens det är alltid så lätt att förstå trots hur det ser ut i världen. Det beror helt på var vi är i vår personliga utveckling. Min personliga väg har varit både lång och mödosam. Kan jag hjälpa dig så du slipper det finns det en glädje med min jobbiga väg.

Hjälp till självhjälp

Som coach kan jag stötta dig och ge dig råd genom din förändringsprocess. Arbetet måste du göra själv men det blir så mycket lättare med någon vid din sida som du kan bolla saker med. Jag kan hjälpa dig i vilken ordning du ska ta saker o ting för att det ska kännas lättare. Ge dig förståelse kring hur du ska tänka kring kost och hälsa. Vad är det egentligen som är en naturlig kost för oss? Det är inte helt självklart. Aktivitetsbalansen för att få vardagen att gå ihop, för att orka göra allt det där som du måste men ändå hinna göra det som du vill.

Att få hjälp att tänka kring sig själv, sitt liv och sin framtid. Hitta vägen till att börja älska dig själv och ditt liv. Allt det och lite till finns jag här för att bistå med.

Healing och regression

För att gå till botten med lite allvarligare problem i ditt liv kanske du behöver en healing. Genom min healing kan vi hitta karma från tidigare liv, eller det här livet, som sitter som en skugga i något av dina chakran. Bara genom att lyfta upp det till ytan kan det hjälpa dig. Det kan också vara av jobbigare karaktär med minnen som gör ont och behöver bearbetas. Jag finns här för dig och hjälper dig genom processen. Ibland kan det även vara så att jag behöver lotsa dig i ditt inre för att gå tillbaka i tiden där du kan lyfta upp problemen till ytan.

Allt det som jag kan göra för dig gör jag mer än gärna. Att få följa dig i processen i att finna lycka, kärlek och inre ro är en ära för mig. Ett samtal i månaden kan räcka och på en timma hinner vi göra ganska mycket. Vi kan ha samtal över telefon, Zoom eller under ett personligt möte. 400 kr tar jag för en timma. Väl spenderade pengar i din egen framtida lycka och hälsa. Kontakta mig på [email protected] för att boka din hjälp till självhjälp.

Hjälp till självhjälp
Få hjälp att finna vägen till en bättre framtid.

Help for selfimprovement

Changing old habits and finding the motivation to change yourself is not always so easy. Even the smallest change can feel difficult. Everything I write is intended to help you along the way. The idea is to give you inspiration, guidance and understanding as to why you should change your way of life. Even that is not always so easy to understand despite how it looks in the world. It all depends on where we are in our personal development. My personal path has been both long and arduous. If I can help you so that you don’t have to go the long way, there is a joy in my difficult path.

Help for selfimprovement

As a coach, I can support you and advise you through your change process. You have to do the work yourself, but it’s so much easier to have someone by your side who you can work things out with. I can help you in which order you should take things to make it feel easier. Give you an understanding of how you should think about diet and health. What exactly is a natural diet for us? It is not entirely obvious. The balance of activities to make everyday life come together, to be able to do all the things you have to do but still have time to do what you want.

Getting help to think about yourself, your life and your future. Find the way to start loving yourself and your life. All that and a little more, I’m here to help.

Healing and regression

To get to the bottom of some more serious problems in your life, you may need a healing. Through my healing we can find karma from past lives, or this life, that sits like a shadow in one of your chakras. Just bringing it to the surface can help you. It can also be of a more troublesome nature with memories that hurt and need to be processed. I am here for you and help you through the process. Sometimes it can also be that I need to guide you in your interior to go back in time where you can lift the problems to the surface.

All that I can do for you, I will do more than gladly. To be able to follow you in the process of finding happiness, love and inner peace is an honor for me. One call a month can be enough and in an hour we manage to do quite a lot. We can have conversations over the phone, Zoom or during a personal meeting. I charge SEK 400, or if you wish € 40, for one hour. Money well spent in your own future happiness and health. Contact me at [email protected] to book your help for selfimprovement.