Okategoriserade

Vårskrik

Oh, vad jag älskar när våren kommer. Fåglarna kvittrar, det surrar i luften och man känner hur det spritter av nytt liv överallt. Även i mig. Precis som Ronja Rövardotter har jag lust att släppa ut ett riktigt vårskrik.

Ända sedan jag “tvingades” börja arbeta med trädgårdsskötsel på grund av att jag inte längre kunde ha ett stillasittande arbete har våren även inneburit att jag får börja påta i jorden. Jag vet inte hur många gånger jag har påpekat vilket bra sätt det är att komma ner i varv. För mig är det även ett meditativt arbete. Det finns nog ingen annan plats där jag får så mycket kunskap från Moder Jord som där. Allt som händer i våra liv återspeglar sig i naturen på ett eller annat vis.

Nya tider – nytt jobb

Sedan jag släppte min bok och sa upp mig på mitt jobb på kommunen satsade jag allt på ett kort att komma igång med att hjälpa andra att förändra sitt liv så som jag själv har gjort. Otroligt mycket har hänt sedan dess men nu känner jag att jag är redo att ta nästa steg. Återigen kommer jag sälja mina tjänster som trädgårdsarbetare. På ett sätt ett steg tillbaka men samtidigt vet jag att det inte är det. All den kunskap jag hittills har fått till mig finns kvar och nu vet jag ju att trädgårdsarbete innebär att jag kommer få lära mig så mycket mer. Eftersom det är min plats att ta emot kunskap.

Gröna fingrar

Även om jag har lockats av naturen under hela mitt liv så har jag inte haft kunskap om växter förrän jag började jobba med det. Att ha “gröna fingrar” har ingenting med saken att göra. Det är kunskap och erfarenhet som krävs precis som allting annat. Intresset kan naturligtvis underlätta men har du en tomt ge det en chans. Det är något som händer inom en när man påtar i jorden. Det finns något ursprungligt i oss som väcks till liv.

Odla eget

Samtidigt vill jag passa på att slå ett slag för egen odling av matnyttiga växter. Blanda gärna in något ätbart i din vanliga rabatt. Många av de ätbara växterna är väldigt vackra att titta på också. Kan man då kombinera nytta med nöje genom att även kunna äta det man har odlat själv är väl lyckan total. Åtminstone blir den det när även kroppen får något i sig som inga gifter har nått fram till. Fantastiskt!

Börja enkelt med någon tomatplanta och lite lök av något slag. Kanske en rotfrukt till detta kan vara någonting. Tomater och potatis är dock ingen bra kombo.

Vårskrik

Vill du ha hjälp i din trädgård så finns hjälpen till hands. Våra trädgårdar är oftast fulla av naturväsen som gärna bistår om vi ber dem. Sätt fingrarna i jorden för att höra dem. Lyssna inåt så som du gör för att lyssna på ditt inre. Vill du veta vilka naturväsen som finns hemma hos dig kan du be mig om hjälp.

Har du ingen trädgård njut av våren i naturen. Gå ut och släpp ut ett vårskrik du också. Våren är här och med den kommer värmen. Gå ut och ladda batterierna, känn värmen och känn hur livet rinner i dina ådror på nytt.

Vårskrik

Spring scream

Oh, how I love when spring comes. The birds are chirping, the air is buzzing and you can feel how it is bursting with new life everywhere. Even in me. Just like Ronja Rövardotter, I feel like letting out a real spring scream.

Ever since I was “forced” to start gardening because I could no longer have a sedentary job, spring has also meant that I get to start working in the soil. I don’t know how many times I’ve pointed out what a great way it is to slow down. For me it is also meditative work. There is probably no other place where I get as much knowledge from Mother Earth as there. Everything that happens in our lives is reflected in nature in one way or another.

New times – new job

Since I released my book and resigned from my job at the municipality, I bet everything on one card to start helping others change their lives the way I have done. An incredible amount has happened since then but now I feel that I am ready to take the next step. Once again I will sell my services as a gardener. In a way a step back but at the same time I know it’s not. All the knowledge I have acquired so far remains and now I know that gardening means that I will learn so much more. Because it is my place to receive knowledge.

Green fingers

Although I have been attracted to nature all my life, I had no knowledge of plants until I started working with it. Having “green fingers” has nothing to do with it. It is knowledge and experience that is required just like everything else. Interest can of course help, but if you have a plot give it a chance. It is something that happens within you when you touch the earth. There is something originally in us that is brought to life.

Own cultivation

At the same time, I want to take the opportunity to strike a blow for own cultivation of edible plants. Feel free to mix something edible into your regular flowerbed. Many of the edible plants are very pretty to look at too. If you can, why not combine benefit with pleasure by also being able to eat what you have grown yourself, happiness is total. At least it becomes so when the body also receives something that no poisons have reached. Fantastic!

Start simpel with some tomato plants and some onions of some kind. Maybe a root vegetable to this could be something. However, tomatoes and potatoes are not a good combo.

Spring scream

If you want help in your garden, help is at hand. Our gardens are usually full of nature creatures who are happy to help if we ask them. Put your fingers in the soil to hear them. Listen inward as you do to listen to your inner self. If you want to know which natural beings are in your home, you can ask me for help.

If you don’t have a garden, enjoy spring in nature. Go out and let out a spring scream you too. Spring is here and with it comes the warmth. Go out and recharge your batteries, feel the warmth and feel how life flows in your veins again.