Förändra ditt liv

Tungmetall detox

Ni som har följt mig ett tag vet att jag förordar att man detoxar kroppen. Själv gör jag det två till tre gånger per år. Orsaken till att jag började med det var när jag testade olika sätt att förändra min kost så insåg jag vikten av att rena den. Jag har även fått det till mig från naturandarna att jag skulle rena mig. Efter varje gång jag gör det märker jag skillnad. Jag har ju sedan några år tillbaka lyckats att hitta en väg för att hålla min reumatism i schack. För ett år sedan fick jag dock problem i en led i höger hand som jag inte riktigt har lyckats få ordning på. Nu har jag därför bestämt mig för att prova tungmetall detox.

Kroniska sjukdomar

Under 15 år led jag av så kallad kronisk reumatism. Jag skriver så kallad för jag håller inte med om att den är kronisk. Ingenting är kroniskt. Vi har bara inte rätt kunskaper idag för att bota men det innebär inte att man måste ha det för alltid. Kronisk innebär att man alltid kommer att ha det. Jag tycker så illa om att läkarkåren använder denna term, även om jag kan förstå varför. För när man som patient får veta att ens tillstånd är kroniskt då tar de allt hopp ifrån en. Det finns inget så hemskt. Varför ska man då fortsätta leva om det inte längre finns något hopp. Precis som man säger, det sista som lämnar människan är hoppet.

Rent liv – frisk kropp

När jag väl tog tag i min situation själv och lärde mig hur min kropp fungerar och vad som driver sjukdomen, denna och andra, så fann jag att kroppen har en otrolig förmåga att hela sig själv. Bara man ger den rätt förutsättningar för det. En av dessa förutsättningar är att hjälpa kroppen att hålla den ren från gifter. Den har egen förmåga att ta hand om dem men bara under rätt förutsättningar. Dessa är i korthet; mycket antioxidanter, rent vatten varje dag, ren mat, ren miljö, rena tankar, etc. Något som vi inte har så mycket av längre. Därav att vi får många problem.

Tungmetall detox

Att jag nu valde att göra en tungmetall detox beror på att det har jag inte gjort ännu och jag, precis som alla andra, har naturligtvis tungmetaller i kroppen. Mitt fokus har legat på kost, träning, återhämtning och att följa mitt hjärta, så här långt. Jag har tidigare detoxat genom olika sorters fasta men den metod jag har fastnat för som fungerar bra för mig är leverhjälpen 3, 6, 9 som Anthony William har skrivit om. Eftersom den metoden har fungerat bra så vill jag även prova hans metod att få bukt med tungmetaller i kroppen också.

Ingen rak väg

Kanske tänker ni nu att det är konstigt att jag får problem igen med reumatisk värk eftersom jag har påpekat flera gånger att jag är fri från reumatismen. Det finns dock ingen väg som är helt rak. Självklart har jag fått känningar av min reumatism då och då under resans gång. Jag märkte dock ganska tidigt att det berodde på att jag slarvat med maten och ätit det som kroppen inte vill ha såsom mejerier och det tunga glutenet. Från början hade jag även IBS mage som tydligt talade om för mig att jag hade felat men efter hand så läkte mina tarmar och jag fick allt mindre besvär. Nu var det väldigt länge sedan jag fick besvär i magen.

Tolka sin kropp

Precis som de flesta andra så faller jag lätt för frestelser, framförallt när någon i min närhet läskar mig. Efterhand som magen blev bättre har jag tänkt/trott att jag tåler mer nu. Det jag inte tänkte på var att det faktiskt påverkar mina leder och kroppen i övrigt också, inte bara min mage. Därför kommer jag nu göra samma sak som jag tidigare har gjort med animaliskt protein, det vill säga testa det. Genom att helt utesluta gluten och mejerier i kosten under fyra veckor ska jag sedan tillsätta det en sak i taget för att se hur kroppen reagerar. Mellan dessa försök utesluter jag båda igen under en kortare period för att bli helt ren innan jag testar det andra.

Närmar mig målet

Steg för steg närmar jag mig målet att förstå min kropp, hur den fungerar, reagerar och vad den vill ha och vad den mår bra av. Jag önskar att jag hade haft den här kunskapen tidigare. Då hade jag säkert sluppit bli sjuk från början. Bara för att man kan stoppa det i munnen och för att det är gott innebär det inte att det gör gott för kroppen. Men, för att inge hopp till alla er som lider av så kallade kroniska sjukdomar så finns förmåga i våra kroppar att helas. Förhoppningsvis kan mina erfarenheter hjälpa dig men glöm inte att lyssna på din kropp, den är unik. Kroppen talar om att den mår bra av en förändring men en förändring kommer knappast leda dig till målet.

Inget misslyckande

I början tänkte jag att jag hade misslyckats när jag återigen blev dålig. Istället borde jag ha förstått att det är kroppens sätt att leda mig på rätt väg. Den ger mig information om att den mår bra av en förändring men du behöver göra fler förändringar för att nå målet. Se det därför inte som ett misslyckande för det är det inte. Du har lyckats att hitta något som är rätt. Nu gäller det bara att hitta fler. Kanske mår även du bra av att göra en tungmetall detox.

Lycka till!

Tungmetall detox
Kvicksilver är en tungmetall som många av oss har fått i oss. Kanske har du liksom jag amalgam i tina tänder. Det innehåller kvicksilver. Precis som den här glödlampan.

Heavy metal detox

Those of you who have followed me for a while know that I advocate detoxing the body. I personally do it two to three times a year. The reason I started it was when I tried different ways to change my diet I realized the importance of cleaning it. I have also received it from the nature spirits that I should purify myself. After every time I do it, I notice a difference. For a few years now, I have managed to find a way to keep my rheumatism in check. A year ago, however, I had a problem in a joint in my right hand that I haven’t quite managed to get right. Now I have therefore decided to try heavy metal detox.

Chronic diseases

For 15 years I suffered from so-called chronic rheumatism. I write so-called because I do not agree that it is chronic. Nothing is chronic. We just don’t have the right knowledge today to cure but that doesn’t mean you have to have it forever. Chronic means you will always have it. I really hate the medical profession using this term, although I can understand why. Because when you as a patient learn that your condition is chronic, they take all hope away from you. There is nothing so terrible. Why should one continue living if there is no longer any hope. Just as they say, the last thing that leaves man is hope.

Clean life – healthy body

Once I came to grips with my situation myself and learned how my body works and what drives illness, this and others, I found that the body has an incredible ability to heal itself. Only if you give it the right conditions. One of these prerequisites is to help the body keep it clean of toxins. It has its own ability to take care of them but only under the right conditions. These are in brief; lots of antioxidants, clean water every day, clean food, clean environment, clean thoughts, etc. Something we don’t have much of anymore. Hence we get a lot of problems.

Heavy metal detox

The fact that I now chose to do a heavy metal detox is because I haven’t done it yet and I, like everyone else, naturally have heavy metals in my body. My focus has been on diet, exercise, recovery and following my heart, so far. I have previously detoxed through various types of fasting but the method I have stuck with that works well for me is the Liver Rescue 3, 6, 9 that Anthony William has written about. Since that method has worked well, I also want to try his method to get rid of heavy metals in the body as well.

No straight road

Perhaps you are now thinking that it is strange that I am having problems again with rheumatic pains because I have pointed out several times that I am free from rheumatism. However, there is no path that is completely straight. Of course, I have felt my rheumatism from time to time during the journey. However, I noticed quite early on that it was due to me being careless with my food and eating what the body does not want, such as dairy products and the heavy gluten. From the beginning I also had IBS stomach which clearly told me that I had made a mistake, but gradually my intestines healed and I had less and less trouble. Now it was a very long time since I had stomach problems.

Interpret your body

Just like most others, I easily succumb to temptation, especially when someone close to me temp me. As my stomach got better, I thought/believed that I can tolerate more now. What I didn’t think about was that it actually affects my joints and the rest of my body as well, not just my stomach. Therefore, I will now do the same thing as I have done before with animal protein, that is, test it. By completely excluding gluten and dairy in the diet for four weeks, I will then add it one thing at a time to see how the body reacts. Between these attempts, I exclude both again for a short period to get completely clean before trying the other.

Approaching the goal

Step by step I am approaching the goal of understanding my body, how it works, reacts and what it wants and what makes it feel good. I wish I had this knowledge earlier. Then I would probably have avoided getting sick in the first place. Just because you can put it in your mouth and because it’s good doesn’t mean it’s good for the body. But, to give hope to all of you who suffer from so-called chronic diseases, our bodies have the ability to heal. Hopefully my experiences can help you but don’t forget to listen to your body, it’s unique. The body says that it feels good from a change, but one change will hardly lead you to the goal.

No failure

The first time I got sick again I thought I had failed. Instead, I should have understood that it is the body’s way of leading me on the right path. It gives me information that it feels good about a change but you need to make more changes to reach the goal. So don’t see it as a failure because it isn’t. You have managed to find something that is right, a success. Now it’s just a matter of finding more. Maybe you too will feel good from doing a heavy metal detox.

Good luck!