Månad: maj 2023

Naturlig mångfald

Att jag älskar och värnar om naturen är inget nytt för er som följer mig. I princip allt jag gör utgår från ett synsätt där jag försöker anpassa mig till naturens villkor. Min strävan är att anpassa mitt liv och min vardag till naturen. Vi bor lantligt i en större villa med ganska stor tomt. I vår strävan att försöka odla så mycket som möjligt av det vi äter ingår att lära känna naturen runt husknuten. Även om vi inte äger en gård kan vi sträva efter att få så stor naturlig mångfald som möjligt.

Varje plats är unik

Varenda plats på tomten är unik i sig själv. Jorden, klimatet, vattentillgången, ja allt du kan tänka dig är olika på varje plats. När jag först kom till den här platsen började jag ge småfåglarna mat över vintern. Det tog tre vintrar innan jag hittade rätt plats som fåglarna ville besöka. Nu har jag massor av dem. Att hitta det rätta stället för varje växt tar också tid. Man får inte vara rädd för att flytta växter från en plats till en annan.

Ett liv i symbios

Min strävan är att finna balans i allt som existerar på tomten. Allt från jorden, växterna, insekterna, små djuren, fåglarna och oss själva. Allt ska samexistera och leva i symbios. Jag har bott här sedan 2011 men började processen först 2013. Vi har fortfarande lång väg att gå men varje gång jag ser en ny planta, insekt eller fågel som har letat sig hit blir jag glad. Det innebär att de har funnit en plats som de själva valt och har dragits till, så något måste vi ha gjort rätt.

Rikare trädgård

I den danska kommunen Hjörring startade ett projekt att skapa biologisk mångfald. I första hand gick det ut på att hjälpa utrotningshotade insekter genom att ta bort de klippta gräsmattorna. Både i privata trädgårdar och på allmänna ytor började man så och plantera in gamla inhemska örter som man vet att insekterna gillar. Det är ett väldigt fint engagemang. Det finns så mycket man kan göra även på en liten yta för att hjälpa och förbättra vår värld. För en insekt kan en villagräsmatta vara hela deras värld. På SVT Play kan du följa projektet.

https://www.svtplay.se/ge-oss-naturen-tillbaka

Naturlig mångfald

Varje enskild handling vi gör påverkar vår omgivning. Insekterna som lever i jorden hjälper till att skapa en förutsättning för näringsrik jord. Pollinerande insekter står indirekt eller direkt för ca 75% av vår föda. Vi är alla beroende av varandra. Därför är det så viktigt att vi hjälper till och gör vad vi kan för att bidra till en naturlig mångfald. I trädgården, på stadsnära grönytor liksom i skog och mark. Alla platser är lika viktiga. Undvik att använda gifter och välj helst ekologiskt om du inte kan odla själv.

Inspiration

Om det jag gör och skriver om kan inspirera andra att förändra sitt liv, sitt sätt att se på saker och ting är mycket vunnet. Varje person som jag inspirerar kan inspirera andra personer i sin tur. Tänk, vad många vi kan nå tillsammans. Om du tror att du inte kan påverka så tänk om. Varje individ som gör förändringar mot ett bättre sätt att leva är en inspirationskälla. Varje liten förändring är guld värd. Så tveka inte, utan kom igen och låt oss inspirera tillsammans. Mot en bättre värld.

En blomsteräng i trädgården hjälper till att skapa en naturlig mångfald.

Slutet kretslopp

Ända sedan jag var i tjugoårsåldern hade jag en föreställning om att jag skulle försöka frigöra mig från samhällets system och klara mig själv. Mest var det för att jag tyckte att det var ett väldigt känsligt system. Det är till exempel väldigt lätt att förgifta vattnet om man skulle vilja det. Ett system där man själv inte har någon som helst kontroll eller insyn och väldigt liten chans att påverka. Jag ägde inte ens en bostad utan bodde i hyresrätt. Ändå kändes det rätt att kämpa mot slutet av kretsloppen i mitt eget hem och för mig själv.

Egen kreativitet kan lösa gemensamma problem

Idag är min motivation lite annorlunda. Jag känner att jag har tröttnat på att vara i händerna på andra. Att jag tvingas gå med på saker och betala höga priser för något jag behöver men vill ha på ett annat sätt. Samtidigt tror jag att vi hade kunnat lösa många av våra gemensamma problem om vi kan få mer spelutrymme att tänka fritt. Vi är alla kreativa individer men vårt system kräver ofta vår kreativitet. Bland annat genom att tala om hur farliga saker och ting kan vara och att det är bättre att överlämna till stat och myndigheter. Låt oss bli kreativa istället.

Slutet kretslopp

Att ha ett slutet kretslopp hemma där vi odlar den mat vi äter och tar hand om alla restprodukter ger en stor tillfredsställelse. Inget går förlorat. Samtidigt vet jag vad jag får i mig. Marken där jag bor och odlar är viktigast för mig, inte för andra. Alltså måste jag tänka till och inte bara göra på måfå. Vi har ingen stor gård så vi har inga egna djur. Där har vi satt gränsen. Tomten är mer än tillräckligt stor för att vi ska kunna odla det mesta vi äter. Det tar dock tid att få allt att fungera.

Eget avlopp och vatten

Eftersom vi har valt att bo en bit utanför planlagt område “får” vi ha eget avlopp och vatten. För mig är det en ynnest. Många tycker det är bekvämt att kommunen tar hand om allt. Det finns dock de som tvingas in i kommunens system som hellre vill ha eget men inte får. Det är inte okej tycker jag. Vi har djupborrad brunn med bästa tänkbara vatten utan att vi behöver rena det. Det har berget gjort. Efter flera års stridande med kommunen har vi nu även fått igenom att vi får ta hand om allt i vårt egna avlopp också.

Bästa gödningen

Vi har satt in urinseparerande toaletter och grävt ner en stor tank i marken där vi samlar upp all urin tillsammans med vatten. Igår tömde vi den för första gången. Kunde gödsla hela tomten utan problem med äkta guldvatten. Snacka om att vi kommer få grön gräsmatta i år. Systemet är inte riktigt klart än men sedan kommer vi även att ta hand om våra egna fekalier. Vi har en stor behållare med ett filter i ´som står ovanpå brunnen. En gång per år kommer vi pumpa upp allt i behållaren. All vätska går tillbaka ner i brunnen och filtreras i en markbädd. Urinen är redan borta så det finns inte mycket kvar att rena.

Kompostsystem

När fekalierna har legat i behållaren ett år är det färdigt att spridas i våra rabatter men vi kommer att blanda det med trädgårdens kompostavfall för att berika den ännu mer. Vi kommer dessutom sätta in en kompostkvarn i slasken i köket. På så vis kommer allt matavfall gå direkt ner i brunnen och blandas med fekalierna. En gång per år åker vi ner till havet och plockar tång som blåst upp på stranden. På så vis kommer vi få en kompost som är oerhört rik på näringsämnen. Det kommer vi sedan odla grönsaker i.

Slutet kretslopp på liten yta

Det här systemet gör att vi får mer kontroll över våra egna liv. Ett slutet kretslopp utan gifter i maten och i marken. Tänk nu om vi även kan få till egen elproduktion så att vi kan frigöra oss från Vattenfalls nät. Då skulle min lycka vara stor. Bit för bit tänker jag att vi närmar oss en frigörelse från samhällets system. Det som skulle vara till gagn för alla har blivit en snara om halsen. Om samhället istället kan se nyttan med den enskilda individens kreativa förmåga som på sikt kan gagna många fler. Då hade vi snabbare kunnat hitta lösningar på våra gemensamma problem.

Slutet kretslopp ger bättre koll på vad du stoppar i dig och på marken du odlar.

Closed cycle

Ever since I was in my twenties, I had a notion that I would try to break free from society’s system and fend for myself. Mostly it was because I thought it was a very sensitive system. It is e.g. very easy to poison the water if you wanted to. A system where you yourself have no control or insight whatsoever and very little chance to influence. I didn’t even own a home but lived in a rental property. Still, it felt right to try get a closed cycle in my own home and for myself.

Own creativity can solve common problems

Today my motivation is a little different. I feel that I am tired of being in the hands of others. That I am forced to agree to things and pay high prices for something I need but want in a different way. At the same time, I think we could have solved many of our common problems if we can have more room to think freely. We are all creative individuals but our system often stifles our creativity. Among other things, by telling us how dangerous things can be and that it is better to hand over to the state and authorities. Let’s get creative instead.

Closed cycle

Having a closed cycle at home where we grow the food we eat and take care of all the leftovers gives great satisfaction. Nothing is lost. At the same time, I know what I’m getting. The land where I live and farm is most important to me, not to others. So I have to think about it and not just do it randomly. We don’t have a big farm so we don’t have our own animals. We have set the limit there. The plot is more than big enough for us to grow most of what we eat. However, it takes time to get everything working.

Own sewer and water

Since we have chosen to live a bit outside the planned area, we are “allowed” to have our own sewage and water. For me it is a favor. Many people find it convenient that the municipality takes care of everything. However, there are those who are forced into the municipality’s system who would rather have their own but cannot. I don’t think it’s okay. We have a deep-drilled well with the best imaginable water without needing to purify it. The mountain has done that. After several years of fighting with the municipality, we have now also got through that we can take care of everything in our own sewer as well.

The best fertilizer

We have installed urine-separating toilets and buried a large tank in the ground where we collect all the urine together with water. Yesterday we emptied it for the first time. Was able to fertilize the entire plot with no problem with real gold water. Talk about getting a green lawn this year. The system is not quite ready yet, but then we will also take care of our own faeces. We have a large container with a filter in it that sits on top of the well. Once a year we will pump up everything in the container. All liquid goes back down the well and is filtered in a soil bed. The urine is already gone so there is not much left to clean.

Compost system

Once the faeces have been in the container for a year it is ready to spread in our flower beds but we will mix it with the garden compost waste to enrich it even more. We will also put a compost grinder in the sink in the kitchen. In this way, all food waste will go directly into the well and mix with the faeces. We also go down to the sea once a year to pick seaweed that has blown up on the beach. In this way, we will get a compost that is extremely rich in nutrients. We will then grow vegetables in it.

Closed cycle on a small surface

This system gives us more control over our own lives. A closed cycle without toxins in the food and in the soil. Now think if we can also get our own electricity production so that we can free ourselves from Vattenfall’s grid. Then my happiness would be great. Bit by bit, I think we are approaching a liberation from society’s system. The system was supposed to benefit everyone but has become a noose around the neck instead. If society can instead see the benefit of the individual’s creative ability, which in the long run can benefit many more. Then we would have been able to find solutions to our common problems more quickly.

Göbekli Tepe

För några veckor sedan hittade jag en serie på Netflix som lockade mig. Den kom upp som förslag för mig, en turkisk serie som heter The gift. Jag har nog aldrig sett på något turkiskt program innan men jag satt som fastnålad. Serien handlar om Göbekli Tepe. Det, ännu så länge, äldsta templet man funnit. Det byggdes för cirka tolv tusen år sedan. Mitt i den här serien nämner man Isis som jag skrev om i de två tidigare inläggen. Är det bara en tillfällighet eller är mitt minne på riktigt? Jag fick rysningar i hela kroppen.

Isis

Efter att jag fick till mig det här minnet (läs tidigare inlägg via länk nedan) så fick jag veta att mitt namn var Isis. När jag kollar upp henne finner jag väldigt blandad information om henne. En del av dem målar upp henne som en mörk gudinna som kunde vara ganska elak. Mitt intryck av henne är dock det motsatta. Att hon var blond och väldigt kärleksfull. Det som däremot är anmärkningsvärt är om Isis har varit inblandad i byggnationen av Göbekli Tepe, eller på annat vis varit kopplad till templet, så stämmer tiden med mitt minne på tiotusen år. De levde ju i många tusen år.

Profetia

I serien nämner de även profetia. Om den finns på riktigt har jag ingen aning om. Jag har försökt att finna den men det är svårt att få fram bra information om Göbekli Tepe. I den profetian nämns att Isis återigen ska möta sin älskade. Samma information som jag har fått. När jorden har kommit upp i en högre dimension och vi återigen lever som medvetna andliga varelser här på jorden, då kommer jag möta min tvillingsjäl igen. Vi har inte levt tillsammans sedan den tragiska händelsen i grottan.

Jordens dotter

Enligt egyptisk mytologi är Isis dotter till Geb (jord). När jag fick veta att Moder Jord är min andliga guide kallade hon mig dotter. Titeln på boken är Hon kallar mig dotter. Enligt samma mytologi gifte hon sig med sin bror. Det jag fick till mig var att jag levde med min tvillingsjäl. Ur en fysisk aspekt är tvillingar syskon, alltså min bror. Enligt denna mytologi uppstod ett svartsjukedrama som ledde till Osiris död men mitt minne är att jag blev mördad på grund av svartsjuka.

Konstigt sammanträffande

Kan det vara möjligt att det minne som jag fick till mig för flera år sedan är upprinnelsen till den egyptiska mytologin. Kanske är det så att alla våra mytologier har sin upprinnelse från den tiden då Atlantis fanns. Några människor har ju troligtvis överlevt den perioden och först med sig berättelser därifrån som kan ha blivit till mytologier. Lång tid har gått sedan dess och mycket kan ha förvanskats i de ursprungliga berättelserna. Det är dock märkligt mycket som stämmer.

Jag hade inga kunskaper om Isis och myterna om henne innan även om jag hade hört talas om henne. Jag har bett att få bekräftelse på det som kommer till mig, vilket jag brukar få, men eftersom det var så länge sedan kan det vara svårt. Kanske är det här en bekräftelse. Vem vet. Vad var det som fick mig att börja titta på serien The gift? Jag har fått oerhört mycket rysningar av detta. Kanske du också får det.

https://danielsongrimpe.se/2023/05/05/isis-och-helios/

https://danielsongrimpe.se/2023/05/08/fortsattning-pa-isis-och-helios/

Det här är en gammal väggmålning föreställande Isis. Här har de avbildat henne med vitt hår. I mitt minne var hon blond.

A few weeks ago I found a series on Netflix that attracted me. It came up as a suggestion to me, a Turkish series called The gift. I’ve probably never watched a Turkish program before, but I was hooked. The series is about Göbekli Tepe. The oldest temple found so far. It was built about twelve thousand years ago. In the middle of this series, Isis is mentioned, which I wrote about in the two previous posts. Is it just a coincidence or is my memory true? I got shivers all over my body.

Isis

After I received this memory (read previous posts via link below) I learned that my name was Isis. When I look her up, I find very mixed information about her. Some of it paints her as a dark goddess who could be quite mean. However, my impression of her is the opposite. That she was blonde and very loving. What is remarkable, however, is if Isis was involved in the construction of Göbekli Tepe, or was otherwise connected to the temple, then the time matches my memory of ten thousand years. They lived for many thousands of years.

Prophecy

In the series they also mention a prophecy. Whether it actually exists, I have no idea. I have tried to find it but it is difficult to find good information about Göbekli Tepe. In that prophecy it is mentioned that Isis will once again meet her beloved. The same information I have been given. When the earth has ascended into a higher dimension and we once again live as conscious spiritual beings here on earth as we once did, then I will meet my twin soul again. We haven’t lived together since the tragic incident in the cave.

Earth’s daughter

According to Egyptian mythology, Isis is the daughter of Geb (Earth). When I learned that Mother Earth is my spirit guide, she called me daughter. The title of the book is She calls me daughter. According to the same mythology, she married her brother. What I learned was that I was living with my twin soul. From a physical aspect, twins are siblings, meaning my brother. According to this mythology there was a drama of jealousy that led to the death of Osiris but my memory is that I was murdered because of jealousy.

Strange coincidence

Could it be possible that the memory I received years ago is the origin of Egyptian mythology. Perhaps it is the case that all our mythologies have their origin from the time when Atlantis existed. After all, some people probably survived that period and brought with them stories from there that may have become mythologies. Much time has passed since then and much may have been corrupted in the original stories. However, there is a strange amount that coincide with what I’ve learnd.

I had no knowledge of Isis and the myths about her before, although I had heard of her. I have asked for confirmation of what comes to me, which I usually get, but since it was so long ago it can be difficult. Maybe this is confirmation. Who knows. What made me start watching The gift series? I’ve gotten an awful lot of chills from this. Maybe you will get it too.

 

Fortsättning på Isis och Helios

Det här är fortsättning på berättelsen om Isis och Helios. Minnet som kom till mig för flera år sedan känns mer aktuellt än någonsin och kan ge oss svar på vilka vi är. I samband med att minnet kom till mig fick jag veta en del om deras liv. Var handlingen utspelar sig vet jag inte men när jag har läst om Atlantis är min känsla att det var där de levde. Tidsmässigt har jag fått veta att den här händelsen var för ca 10 000 år sedan. Men eftersom de hade evigt liv kan de ha levt på jorden i fysisk form väldigt länge innan dess. Har du inte läst förra inlägget än så läs det först.

Fortsättning på Isis och Helios

Historien om Isis och Helios var en händelse som utspelade sig för länge, länge sedan i människans barndom. Flera av våra gudasagor
har sitt ursprung härifrån. Legender som har levt vidare i folkmun. Oavsett sanningshalten i historien, har den en hel del att säga oss.
Det som hände mellan Isis och Helios startades av en liten grupp människor som hade låtit sinnena ta överhanden. De glömde helt
bort varför de befann sig på Jorden och lät sig helt fångas av njutningen.

Man började störa sig på de andra människorna som fortsatte skapandet. I och med det föddes skammen i deras hjärtan. Skammen över att de hängav sig åt njutningen enbart. Samtidigt kunde de inte sluta. Det var som om de inte längre var herrar över sitt eget beteende eller sina egna handlingar. Skammen i kombination med växande behov av njutning gjorde att de alltmer störde sig på de andra människorna, som ständigt påminde dem om deras brister. De började istället planera hur de skulle kunna få med sig de andra på deras linje. En plan började ta form.

Isis och Helios, som var de mest förnäma skaparna, blev deras måltavlor. Om de kunde få över dem så kanske alla andra skulle gå på deras linje istället. Tillsammans var Isis och Helios för starka så de måste säras. De kom på att de kunde låtsas att Atos och Isis var förälskade och om de kunde få Helios att tro på dem, skulle han lämna Isis. Då kunde de få över honom. Därefter skulle det bli lättare att få över Isis också. På så vis kanske de kunde lyckas med sin plan. Hur det sedan gick med den planen vet vi redan.

Våra sinnen

En grundläggande orsak till att vi över huvud taget finns här på Jorden är för att vi ska få uppleva allt med våra sinnen. Som själar
består vi enbart av energi och har inte möjlighet att se, känna, höra, och smaka, vi bara är. För att få uppleva något med sinnena måste vi
ha känslor. Att hantera känslor är svårt. Framför allt starka känslor som tar över allt sans och förnuft. Innan vi som själar valde att leva
som människor på Jorden kunde vi inte ens ana hur svårt det kunde vara och vad följden av det skulle bli.

Att fortsätta skapelsen som människa med alla sinnen som man har tillgång till, blir dock en helt annan sak. När du kan höra vårfåglarnas kvittrande eller sommarbrisen som susar i trädkronorna. Att få känna den mjuka pälsen på en katt som spinner i knät eller den hårda
barken på den gamla eken. Det friska, svala vattnet som rinner över kroppen i bäckens vattenfall eller solens varma strålar som värmer
dig efteråt. Att få känna smaken av det söta äpplet eller den saftiga, solmogna tomaten.

Lyckan och glädjen över allt man har skapat och kan skapa. Det är något helt annat än att veta att det är så. Skapandet kan då ta sig helt andra uttryck. Det är som om konstnären skulle kunna gå in i sin egen tavla och måla den inifrån.

Reinkarnationen startas

Det som inträffade i berättelsen om Isis och Helios är starten på våra liv som reinkarnerande själar. På ett själsligt plan bestämdes det
att vi alla behöver lära oss att hantera de känslor som kan komma upp och som kan ta över och styra våra handlingar innan vi återigen tar
upp själva skapelsen på Jorden. Om och om igen ska vi leva olika liv för att gå igenom hela spektret av känslor och dess uttryck. Vi måste
helt enkelt lära oss att förstå dem och kunna hantera dem på ett annat plan. Tar vi bort dem helt, tar vi även bort möjligheten att som
själar få uppleva allt i fysisk form med alla sinnen. Hela vitsen med varför vi ville leva i fysisk form försvinner då helt.

Fortsättning på Isis och Helios

Under flera tusen år har vi reinkarnerat och levt många olika liv. Under tiden har antalet själar mångdubblats. Helios sista reinkarnerande liv var som den siste utvalde Inkan Huáscar. Därefter har han levt i en högre dimension för att hjälpa både oss och Moder Jord. Ännu så länge finns enbart några få platser på Jorden där människor lever i högre dimensioner för att stötta och hjälpa oss andra.

Isis själ, som blev mycket sargad, har levt i själarnas boning under lång tid innan hon började reinkarnera. Hon har även tillbringat liv på annan planet. De har allt sedan dess inte levt tillsammans på Jorden igen i fysisk form. Men, det är sagt mig att de återigen ska leva tillsammans och återigen skapa på jorden.

Vårt ursprung

Jorden vi skapade har tagit mycket stryk under processen. I människans framfart har vi tappat bort vårt ursprung. I och med det har
mycket av den forna skapelsen gått förlorad. Det är dags att vi alla blir upplysta så att vi återigen kan skapa och återställa Jorden i dess
forna glans.

Vårt ursprung som skapare på jorden kan återigen bli sann.

Because we live in a world where many of us are beginning to question our own truth. About the origin of man and why we are here. I want to share a memory from a past life that I have received. The memory came to me when I asked my inner self why I stop everything I try as soon as I get good enough. I quickly acquired three past lives that all involved evil sudden death. The last memory came a little later with the same theme but this time the memory was very intrusive and really hard. It is about Isis and Helios.

Whether the memory came to me based on my question or whether it is a collective memory, I do not know. But it gave me a lot of answers about who we are. Those of you who have read my book recognize the story. I divide it into two parts. Today you get the actual memory of that life and the explanations about it. The rest will come at the next opportunity.

Isis and Helios

I’m in a cave. It’s cold, damp and dark here. I’m on the floor and it hurts everywhere. The man who is my life and my love has locked me in here. Abused me. I do not understand anything. By now, Isis’ eyes had adjusted to the darkness. The cave was quite large and empty. Her entire body shook from both shock and cold. She didn’t understand anything and wondered what happened.

Isis was dazed and had trouble gathering her thoughts. She thought she had been lying there for days wondering where he was.
At the same time, she both feared and wished that he would return. The desire to find out why he hit her was strong. To understand
what was going on. But the fear that he would continue to beat her before she could gather herself was overwhelming.

Life together

Isis and Helios had lived side by side for a long time. Together with a few hundred other individuals, they had continued with the divine creation here on Earth. Everything had gone as planned and they had lived in harmony with Mother Earth and everything around them. The the small group cooperated with each other and lived in symbiosis with the nature around them. Life was pleasant and everyone enjoyed themselves to the fullest. Isis and Helios were the first souls born. God’s first attempt to create life from his life. After that, more and more came.

God’s creation

They were all involved in the creation of the physical world. It was an amazing time to see everything take shape. They could follow the changes up close and see how the various creations came and went. The only thing missing was the opportunity to experience it all on site. To be part of creation. An idea began to take shape and it was decided to create man so that as spiritual beings they could live in physical form. Then they would be able to experience everything with their own senses, while continuing the creation in place. It was a brilliant idea.

Life on earth

None of the people had any idea how long they had lived on Earth. Time is irrelevant when you have eternal life. They were constantly creating new fruits and crops to enjoy, beautiful places to visit, and animals of all kinds to cuddle with or just enjoy. They lived a lustful life. Over time they had discovered pleasure and what it meant. It was the enjoyment that to an ever greater extent guided the continued creation of humans. There really was no limit to what they could come up with. Isis’ greatest joy and pleasure was being able to create in nature together with Mother Earth and Helios. He was her twin soul, her opposite.

Etheric life

In connection with God discovering that he could invert the light and thus produce an opposite image, life began to take shape. Twin souls are opposites and mirror each other. During the time on Earth, the lives of Isis and Helios had been tied together more and more. The feelings they had to each other as physical beings were strong. As souls they could perceive it, but they had never been able to feel it or realize how itcould be. Lately, however, Helios had not been quite the same.

The conflict

Their deep conversations became fewer and Isis’s feeling that he was staying away grew stronger every day. She saw that some of the others around her were looking a little strange, but she assumed they also saw that there was something different about Helios. The others chatted a bit among themselves, but Isis was too busy with her creation to think much of it other than that it would surely pass.

Atos, one of the other men in the group, had started to approach her. He seemed most curious and asked questions about her creation. It was widely known that Isis was the absolute best of them in creation. She knew the others thought she was absolutely amazing in her creation, so she mostly took all his questions as a compliment. For several days his courtship and his never-ending stream of questions went on.

Just before Helio’s mind was changed, Athos approached Isis and whispered in her ear that he wanted to be as good as her and asked if she would help him. He laughed a little embarrassed as he said that. Isis turned to him, she also laughed a little embarrassed and happily said that of course she could. In the next moment, out of the corner of her eye, she saw Helios charging towards them.

Anger and hatred are brought to life

With a couple of long steps he was there. Tossing Athos aside, he grabbed Isis’ long blonde hair and bent her head back. He stared down into her blue eyes with his black ones. It literally erupted with rage from his eyes. He slapped her hard in the face and dragged her to a nearby cave. She managed to see that Athos was still lying on the ground, terrified. The others also looked completely taken. What was it really that was going on? Isis understood nothing.

She didn’t know how long she had been in the cave. It felt like days. Helios had been inside a couple of times. Sometimes yelled at her and sometimes muttered. In between, he had both hit her and kicked her. In the distance she had been able to hear some voices but she had not been able to make out whose or what had been said. Everything had been a blur. Helios storms into the cave again.

I moan and try to speak but have trouble getting the words out. Everything in my body aches and I have difficulty forming my mouth. If only I can find out why he’s so angry. I have never experienced anything like this before. Hardly ever any anger at all. His energies feels completely different, broken in some way. These thoughts had time to go through my head before he reached me where he once again grabbed my hair
and started hitting me. Hard, hard! Everything goes black.

Sequel to Isis and Helios

This is the sequel to the story of Isis and Helios. The memory that came to me several years ago feels more relevant than ever and can give us answers to who we are. In connection with the memory coming to me, I learned a little about their lives. Where the action takes place I don’t know but after reading about Atlantis my feeling is that is where they lived. In terms of time, I have been told that this event occurred about 10,000 years ago. But since they had eternal life, they may have lived on earth in physical form for a very long time before that. If you haven’t read the previous post yet, read it first.

Sequel to Isis and Helios

The story of Isis and Helios was an event that took place long, long ago in the infancy of man. Several of our legends of gods comes from here. Legends that have lived on in the vernacular. Regardless of the truth of the story, it has a lot to tell. What happened between Isis and Helios was started by a small group of people who had let their minds get the better of them. They completely forgot why they were on earth and let themselves be completely caught up in the pleasure.

They began to get angry of the other people who continued the creation. A shame was born in their hearts. The shame that they only engaged in pleasure. At the same time, they could not stop. It was as if they were no longer masters of their own behavior or actions. The shame combined with a growing need for pleasure made them increasingly resentful of other people, who constantly reminded them of their shortcomings. Instead, they began to plan how to get the others to their line. A plan began to take shape.

Isis and Helios, who were the most prominent creators, became their targets. If they could get them over, maybe everyone else would toe their line instead. Together Isis and Helios were too strong so they needed to be separate. They thought they could pretend that Athos and Isis were in love and if they could get Helios to believe them, he would leave Isis. Then they could get him over. After that it would be easier to get over Isis as well. That way, they might be able to succeed with their plan. We already know how that plan turned out.

Our senses

A fundamental reason why we are here on Earth at all is so that we can experience everything with our senses. As souls we consist solely of energy and do not have the ability to see, feel, hear, and taste, we just are. In order to experience something with the senses, we must have feelings. Dealing with emotions is difficult. Above all, strong emotions that take over all sense and reason. Before we as souls chose to live as humans on Earth, we could not even imagine how difficult it could be and what the consequences would be.

To continue creation as a human being with all the senses that one has access to, however, becomes a completely different matter. When you can hear the spring birds chirping or the summer breeze rustling through the treetops. To feel the soft fur of a purring cat on your lap or the hard bark of the old oak. The fresh, cool water that flows over the body in the waterfall of the stream or the warm rays of the sun that warm
you afterwards. To feel the taste of the sweet apple or the juicy, sun-ripened tomato.

The happiness and joy of everything one has created and can create. It is something quite different from knowing that it is so. Creation can then take on completely different expressions. It is as if the artist could enter his own painting and paint it from within.

The reincarnation is started

What occurred in the story of Isis and Helios is the beginning of our lives as reincarnating souls. On a spiritual level, it was decided
that we all need to learn to deal with the emotions that may arise and that may take over and control our actions before we again take
up creation itself on Earth. Again and again we must live different lives to go through the whole spectrum of emotions and their expressions. We have to simply learn to understand them and be able to deal with them on a different level. If we remove them completely, we also remove the possibility that we as souls get to experience everything in physical form with all senses. The whole point of why we wanted to live in physical form then disappears completely.

Sequel to Isis and Helios

For thousands of years we have reincarnated and lived many different lives. The number of souls has multiplied during that time. Helio’s last reincarnating life was as the last chosen Inca Huáscar. Since then he has lived in a higher dimension to help both us and Mother Earth. So far there are only a few places on Earth where people live in higher dimensions to support and help the rest of us.

Isis’s soul, which was greatly wounded, lived in the abode of souls for a long time before she began to reincarnate. She has also spent life on another planet. Since then, they have not lived together on Earth again in physical form. But, I am told that they will once again live together and once again create on earth.

Our origin

The earth, we created, has suffered a lot in the process. In the progress of man, we have lost our origins. And with that much of the former creation has been lost. It is time for us all to become enlightened so that we can once again create and restore the Earth to its former glory.

Isis och Helios

Med anledning av att vi lever i en värld där många av oss börjar ifrågasätta vår egen sanning. Om människans ursprung och varför vi är här. Så vill jag dela ett minne från ett tidigare liv som jag har fått till mig. Jag fick det till mig i samband med att jag frågade mitt inre varför jag slutar med allt jag provar på så fort jag blir bra. Snabbt fick jag till mig tre tidigare liv som handlade om ond bråd död. Det sista minnet kom lite senare med samma tema men den här gången var minnet väldigt påträngande och riktigt jobbigt. Det handlar om Isis och Helios.

Om minnet kom till mig utifrån min fråga eller om det är ett kollektivt minne vet jag inte. Ni som har läst min bok känner igen berättelsen. Jag kommer dela upp den på två gånger. Idag får du själva minnet från det livet och förklaringarna kring det. Resten kommer vid nästa tillfälle.

Isis och Helios

Jag befinner mig i en grotta. Här är kallt, fuktigt och mörkt. Jag ligger på golvet och det värker överallt. Mannen som är mitt liv och min kärlek har spärrat in mig här. Slagit mig sönder och samman. Jag förstår ingenting. Vid det här laget hade Isis ögon vant sig vid mörkret. Grottan var ganska stor och tom. Hela hennes kropp skakade både av chock och av köld. Hon förstod ingenting och undrade vad det var som hände.

Isis var omtöcknad och hade svårt att samla sina tankar. Hon tyckte hon hade legat där i dagar och undrade var han var någonstans.
Samtidigt både fruktade hon och önskade att han skulle komma tillbaka. Önskan att få reda på varför han slog henne var stark. Att förstå
vad det var som pågick. Men rädslan över att han skulle fortsätta att slå henne innan hon hann samla sig var överväldigande stor.

Livet tillsammans

Isis och Helios hade levt sida vid sida under lång tid. Tillsammans med några hundra andra individer hade de fortsatt med den gudomliga skapelsen här på Jorden. Allt hade gått som planerat och de hade levt i samklang med Moder Jord och allt som fanns omkring dem. Den
lilla gruppen samarbetade med varandra och levde i symbios med naturen runt omkring dem. Livet var behagligt och alla njöt i fulla drag.
Isis och Helios var de första själarna som föddes. Guds första försök att skapa liv av hans liv. Därefter kom fler och fler.

Guds skapelse

De var alla delaktiga i skapelsen av den fysiska världen. Det var en fantastisk tid att se allt ta form. De kunde följa växlingarna på nära håll och se hur de olika skapelserna kom och gick. Det enda som saknades var möjligheten att få uppleva det hela på plats. Att vara en del av skapelsen. En idé började ta form och det beslutades att man skulle skapa människan för att de som andliga varelser skulle kunna leva i fysisk
form. Då skulle de kunna uppleva allt med egna sinnen, samtidigt som de fortsatte skapelsen på plats. Det var en genial idé.

Livet på jorden

Ingen av människorna hade någon aning om hur länge de hade levt på Jorden. Tiden är irrelevant när man har evigt liv. De skapade hela tiden nya frukter och grödor som de kunde avnjuta, vackra platser som de besökte och djur av alla de slag som de kunde kela med eller bara glädjas åt. Man levde ett lustfyllt liv. Över tid hade de upptäckt njutningen och vad den innebar. Det var njutningen som till allt större del styrde människornas fortsatta skapelse. Det fanns egentligen ingen gräns för vad de kunde hitta på. Isis största glädje och njutning var att få skapa i naturen tillsammans med Moder Jord och Helios. Han var hennes tvillingsjäl, hennes motsats.

Eteriskt liv

I samband med att Gud upptäckte att han kunde invertera ljuset och på så vis få fram en motsatt bild började livet att ta form. Tvillingsjälar är varandras motsatser och speglar varandra. Under tiden på Jorden hade Isis och Helios liv bundits samman mer och mer. Känslorna de hade
för varandra som fysiska varelser var starka. Som själar kunde de förnimma det, men de hade aldrig kunnat känna det eller inse hur det
kunde kännas. På sista tiden hade dock Helios inte varit sig riktigt lik.

Konflikten

Deras djupa samtal blev färre och Isis känsla av att han höll sig undan växte sig allt starkare för var dag. Hon såg att några av de andra i omgivningen tittade lite konstigt, men hon antog att de också såg att det var något annorlunda med Helios. De andra pratade lite sinsemellan, men Isis var alltför upptagen med sitt skapande så hon tänkte inte så mycket på det mer än att det säkert skulle gå över.

Atos, en av de andra männen i gruppen, hade börjat närma sig henne. Han verkade mest nyfiken och ställde frågor om hennes skapande. Det var allmänt känt att Isis var den absolut bästa av dem i skapandet. Hon visste att de andra tyckte att hon var helt fantastisk i sitt skapande, så hon tog det mest som en komplimang med alla hans frågor. Under flera dagar pågick hans uppvaktning och hans aldrig sinande ström av frågor.

Strax innan Helios sinne blev som förbytt kom Atos fram till Isis och viskade i hennes öra att han ville bli lika bra som hon och frågade om hon ville hjälpa honom. Han skrattade lite generat när han sa det. Isis vände sig mot honom, skrattade lite generat hon också och sa glatt att självklart kunde hon det. I nästa ögonblick såg hon ur ögonvrån hur Helios stormade emot dem.

Ilska och hat väcks till liv

Med ett par långa kliv var han framme. Han slängde Atos åt sidan och tog tag i Isis långa blonda hår och böjde hennes huvud bakåt. Han stirrade ner i hennes blå ögon med sina svarta. Det formligen lös av raseri ur hans ögon. Han slog henne hårt i ansiktet och släpade henne fram till en närliggande grotta. Hon hann se att Atos låg kvar på marken, förskräckt. Även de andra såg helt tagna ut. Vad var det egentligen
som pågick? Isis förstod ingenting.

Hon visste inte hur länge hon hade legat i grottan. Det kändes som dagar. Helios hade varit inne ett par gånger. Ömsom skrikit åt henne och ömsom muttrat. Där emellan hade han både slagit henne och sparkat henne. På avstånd hade hon kunnat höra några röster men hon hade inte kunnat urskilja vems eller vad som hade sagts. Allt hade varit ett enda töcken. Helios stormar in i grottan igen.

Jag stönar och försöker prata men har svårt att få fram orden. Allt värker i kroppen och jag har svårt att forma munnen. Om jag bara kan få veta varför han är så arg. Jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Knappt aldrig någon ilska över huvud taget. Hans energier känns helt
annorlunda, trasiga på något vis. Dessa tankar hann gå igenom mitt huvud innan han nådde fram till mig där han återigen tog tag i mitt hår
och började slå mig. Hårt, hårt! Allt svartnar.

Att förlusta sig med sex, mat och drycker blev allt vanligare och drev människan vidare mot tragik.

 

En skänk från ovan

Nu är det ett tag sedan jag skrev på bloggen. Min tanke är att försöka skriva två gånger i veckan men ibland kommer livet i vägen. Den här gången var det jobb som tog min uppmärksamhet och tid i anspråk. Jag hade egentligen tänkt att skriva om något helt annat men när något så här ovanligt inträffar så vill jag dela det med er. Naturen både tar och ger. Den här gången blev det så tydligt att den har en egen önskan om hur saker och ting ska vara. För min egen del var det som en skänk från ovan bokstavligt talat.

En skänk från ovan

Det är ett lite lustigt uttryck och innebär väl egentligen att man får svar på sina böner. När något kommer till oss utan att vi själva har påverkat det. Men något som vi riktigt gärna vill ha. Jag skulle tippa på att det händer oss alla åtminstone någon eller några gånger under livet. Jag minns inte riktigt när jag fick en skänk från ovan senast men jag vet att jag har fått det tidigare. Det skulle vara kul om du vill dela något som har kommit till dig som en skänk från ovan. Här är min solskenshistoria.

Hjälp till naturen

Det är väl knappast någon nyhet att jag värnar om naturen och kämpar för att hjälpa den på olika sätt. Något som kom i min väg redan för många år sedan var insekternas skriande behov av hjälp. Jag tänker framförallt på våra pollinatörer. Det är säkert femton år sedan jag först tänkte att jag skulle vilja skaffa bin för att bistå dem. Det skulle dock ta flera år innan det blev verklighet. Jag och min man bestämde oss för att skaffa ett par samhällen för mer än fem år sedan.

En kamp för överlevnad

Det blev en krokig väg där vi har fått lära oss mycket. Vår tanke har hela tiden varit att de ska få leva så naturligt som möjligt med oss som hjälpare. Trots att jag har gått på biodlarkurs och haft hjälp så har flera samhällen fått sätta livet till. Inte sagt att det beror på oss men min känsla har alltid varit den att jag borde ha gjort mer. Naturen är dock sin egen mästare och vi varken kan eller ska påverka den i alla situationer. Ibland får man bara falla till föga för det som händer.

Olika faror

Det finns flera olika faror för våra små insekter. Vi har fått lära oss om flera av dem. Det som är en viktig läxa i detta är att det som påverkar de små liven nu kan komma att påverka även oss människor på längre sikt. Eftersom vi är större är vi kanske inte lika känsliga. Men eftersom allt hänger samman blir det ofta så att de små problemen idag kan bli stora i framtiden. Det är lustigt vad mycket man kan lära sig från små bin om man bara ser och förstår mönstret.

Det som hotar våra små bin är gifter i naturen, sjukdomar, svält och klimatet. Samma saker som påverkar oss. Vi är alltså inte så olika när det kommer till kritan. Den här vårvintern dog alla våra tre samhällen troligtvis på grund av en kombination av olika faktorer. Jag ska inte gå in på detalj men värmen som kom i februari väckte upp samhället. När sedan kylan slog till igen klarade de inte det.

Stor sorg

Det här var inte första gången som vi hade blivit av med ett samhälle efter vintern. Det var dock första gången vi blev av med tre stycken på en gång. Det kändes som jag hade gjort fel och min sorg var stor. På grund av det sa jag till min man att jag vet inte om jag vill ha fler bin. Jag kände mig ovärdig helt enkelt. Det kändes som om jag inte är ämnad att ha bin.

Livet visade mig något helt annat. Jag började se bin överallt. Till en början gjorde det bara ont i mig och jag trodde att jag såg bin överallt på grund av det som hade hänt. Efter ett tag fick jag dock tänka om. De började visa sig mer och mer som om de ville säga mig något. Till slut satte jag mig och frågade inåt vad som är meningen. Jag fick då veta att vi ska ha bin. När jag till slut tog in det sa jag att ett samhälle kan vi kanske ha men lite längre fram.

En skänk från ovan

I lördags när jag var ute i trädgården och jobbade befann jag mig i närheten av våra tomma bikupor. Vi hade hållit dem stängda sedan vi upptäckte att bina hade dött. Jag inser plötsligt att det är några bin som surrar kring en av kuporna. Jag går fram och tittar närmare. Det ser ut som tambin av samma ras som vi har haft innan. Jag kan tydligt se att de försöker komma in i kupan. För några år sedan hände något liknande. Då fick vi en svärm som flyttade in. Kunde det vara samma sak som höll på att hända nu??

Jag gick upp till min man och berättade för honom vad jag sett. Vi sa att vi öppnar kupan ett tag för att se om så är fallet. I måndags på eftermiddagen fick jag ett samtal från min man som var alldeles till sig. En enorm svärm kom till oss och flyttade in i vår tomma kupa. Även grannen hade uppmärksammat det hela. För andra gången har ett bisamhälle valt att flytta in till oss. Något som tydligen är sällsynt har jag förstått. Naturen har sagt sitt. Det här var bokstavligen en skänk från ovan.

Vad gör man som livscoach?

En livscoach är en professionell personlig utvecklingspartner som arbetar med individer. För att hjälpa dem nå sina mål och full potential. En livscoach fungerar som en guide och stöd i att identifiera och övervinna hinder, utforska nya perspektiv och utveckla konkreta handlingsplaner för att nå önskat resultat.

Att nå sina mål

En av de främsta uppgifterna för en livscoach är att hjälpa sina klienter att klargöra sina mål. Detta kan vara allt från att hitta en ny karriärväg, utveckla starkare relationer, förbättra hälsan och välbefinnandet eller uppnå en balans mellan arbetsliv och privatliv. Livscoachen hjälper klienten att definiera vad de vill uppnå och skapa en tydlig vision för framtiden.

Efter att målen har identifierats hjälper livscoachen klienten att bryta ner dem i mindre mer hanterbara delar. Genom att bryta ner målen i mindre steg blir det mycket lättare att genomföra dem och motivera klienten att fortsätta arbeta mot dem. Livscoachen fungerar som ett stöd och uppmuntrar klienten att ta aktiva steg och göra de förändringar som krävs för att uppnå sina mål.

Gå från negativt till positivt

En viktig del av det arbete som en livscoach utför är att hjälpa klienter att övervinna hinder. Hinder som kan hindra dem från att nå sina mål. Detta kan vara allt från negativa tankemönster och självbegränsande övertygelser till rädslor och motstånd. Livscoachen hjälper klienten att identifiera och bli medveten om dessa hinder och stöttar dem genom att hitta lösningar och strategier för att hantera dem.

Förutom att hjälpa klienter att fokusera på sina mål och övervinna hinder fungerar en livscoach även som en objektiv lyssnare och bollplank. Livscoachen skapar en trygg och stödjande miljö där klienten kan utforska olika perspektiv. Också att uttrycka sina tankar och känslor och reflektera över sina egna handlingar och beslut. Genom att vara närvarande och lyssna aktivt kan livscoachen erbjuda feedback. Livscoachen kan också ställa rätt frågor och utmana klientens tankemönster för att hjälpa dem få nya insikter och perspektiv.

Utveckling

En livscoach arbetar också med att hjälpa klienten att utveckla konkreta handlingsplaner och ta ansvar för sin egen utveckling. Genom att sätta upp tydliga mål och planera stegvisa åtgärder kan klienten ta kontroll över sin egen framtid. Och arbeta strukturerat mot att nå sina önskade resultat. Livscoachen stöttar och utmanar klienten att följa sitt åtagande. Och hjälper dem att hålla motivationen uppe även när det kan kännas svårt eller utmanande.

Kan en livscoach hjälpa till att sluta med spel?

Video slots är populära kasinospel som erbjuder spännande underhållning och chansen att vinna stora pengar. Tyvärr kan de också bli beroendeframkallande och leda till allvarliga ekonomiska och psykiska problem. För de som kämpar med att sluta spela video slots kan en livscoach vara en potentiell resurs.

Kraften i coaching

En livscoach är utbildad för att hjälpa individer att uppnå sina mål, förbättra sin livskvalitet och övervinna hinder som hindrar dem från att nå sitt fulla potential. Genom att använda olika coaching-metoder såsom uppmuntran, stöd och vägledning kan en livscoach hjälpa personer att förstå varför de fastnar i destruktiva beteenden som spelberoende. Och hjälpa dem att hitta alternativa sätt att uppnå sin emotionella tillfredsställelse.

Identifiera och hantera underliggande problem

En livscoach kan hjälpa till att identifiera och hantera de underliggande problem. Och triggerfaktorer som driver någon att spela video slots. Genom att genomföra samtal och diskussioner kan livscoachen hjälpa personen att förstå vilka faktorer som utlöser deras spelbeteende och hur de kan hanteras på ett hälsosamt sätt. Det kan vara ekonomiska problem, stress, ensamhet eller låg självkänsla. Genom att arbeta genom dessa problem kan livscoachen hjälpa personen att bygga upp alternativa coping-strategier och hitta nya sätt att hantera livets utmaningar.

Skapa en personlig handlingsplan

En livscoach kan hjälpa till att utforma och implementera en personlig handlingsplan för att bekämpa video slots-beteendet. Detta kan inkludera att identifiera specifika mål, etablera rutiner och strategier för att undvika frestelser. Och skapa en stödjande nätverk för att hålla personen ansvarig. Genom att arbeta tillsammans med livscoachen kan individen lära sig att ta fullt ansvar för sitt beteende och gradvis övervinna beroendet.

Fortsatt stöd och motivation

En av de viktigaste faktorerna i att övervinna ett spelberoende är att ha ett starkt stödnätverk. Och kontinuerligt stöd och motivation. En livscoach kan vara den stödjande och motiverande kraften som håller personen ansvarig. Och uppmuntrar dem att fortsätta på sin väg bort från video slots. Genom att erbjuda regelbundna möten, feedback och support kan livscoachen hjälpa personen att hålla fast vid sitt åtagande att sluta spela och stödja deras strävan efter ett balanserat och friskt liv.

Välj vad du äter

Fram till jag fick problem med IBS mage när jag var dryga 50 ansåg jag att jag inte hade några problem med maten. Jag hade inga matallergier och märkte inte att jag reagerade på något livsmedel. Trots det har jag alltid varit intresserad av vad jag stoppar i mig. Min livsfilosofi har alltid varit att man bör äta varierat för att få i sig så många näringsämnen som möjligt. Många människor runt omkring mig hade problem av olika slag. Det gav mig en lite stolt känsla att jag inte var den som var krånglig. Idag vet jag bättre – välj vad du äter, det är så viktigt.

Smygande inflammationer

Det de flesta inte vet är att vi redan från det vi är barn får mikro inflammationer runt om i kroppen. De kommer sig av vad vi får i oss av främmande ämnen, gifter, olämplig föda och liknande. Man skulle kunna likna det med en sticka man får i fingret som blir inflammerad. De här inflammationerna sätter sig på olika ställen i kroppen. Så länge de är små märker vi inte av dem. Det är först när de är tillräckligt stora för att ställa till problem som vi märker det. Problemen visar sig som olika sjukdomar.

Kroppens försvar

Kroppen har en otrolig förmåga att hela och läka sig själv förutsatt att den får rätt förutsättningar. De förutsättningarna är egentligen rätt så självklara men i vårt samhälle blir det ändå problematiskt. Du behöver bli den där krångliga personen som inte stoppar i sig vad som helst. Ät ekologiskt för att undvika gifter, ät mycket gröna blad då de innehåller en massa antioxidanter, välj naturliga livsmedel som inte innehåller syntetiska ämnen. Undvik även GMO och artificiellt framtagna hybrider då våra kroppar behöver lång tid att ställa om kroppen efter nya livsmedel.

Annat som påverkar

Förutom främmande mat så finns det många andra faktorer som påverkar inflammationer i våra kroppar. Varje gång du aktiverar en muskel utsöndras ämnen som är antiinflammatoriska. Därför är våra stillasittande jobb förkastliga. Stress skapar mycket inflammationer. Att känna lycka dämpar även det inflammationer liksom stunder av ro. Gå ut i naturen så ofta du kan. Håll om ett träd, det har visat sig ge mycket positiva effekter mot inflammationer och stress.

Välj vad du äter

Ingen vet vem som kommer bli sjuk eller när. Det kan drabba dig när som helst eftersom inflammationerna byggs upp under lång tid. Du kan heller inte veta vad för sjukdom du får eftersom det beror helt på var dina inflammationer sitter och hur din kropp reagerar på dem. Genom att bli den där krångliga personen som inte äter allt som serveras kan du förhindra att du blir sjuk. Eller i alla fall skjuta upp det och minska problemen. Det är vars och ens ansvar att välja rätt väg. Idag vill jag vara den där krångliga personen som inte äter allt.

Välj vad du äter!

Allt vi stoppar i oss bör hjälpa oss att hålla oss friska, välj därför vad du äter.

Choose what you eat

Until I was around 50, I thought I had no problems with food, until I developed IBS stomach problems. I didn’t have any food allergies and didn’t notice that I reacted to any food. Despite that, I have always been interested in what I eat. My life philosophy has always been that you should eat a varied diet to get as much nutrition as possible. Many people around me had problems of various kinds. It gave me a slightly proud feeling that it wasn’t me who was a pain. Today I know better – choose what you eat, it’s so important.

Microinflammations

What most people don’t know is that from the time we are children we get micro-inflammations throughout the body. It is caused by foreign substances we ingest, poisons, unsuitable food and the like. You could compare it to a thorn in the finger that becomes inflamed. These inflammations settle in different places in the body. As long as they are small, we don’t notice them. It is only when they are large enough to cause problems that we notice it. The problems manifest themselves as different diseases.

The body’s defenses

Our bodies has an incredible ability to heal itself provided it is given the right conditions. Those conditions are actually quite obvious, but in our society it still becomes problematic. You have to become that fussy person who choose what to eat. Eat organic to avoid toxins, eat a lot of green leaves as they contain a lot of antioxidants, choose natural food that does not contain synthetic substances. Also avoid GMOs and artificially produced hybrids as the human body need a really long time to adapt to new foods.

Other influencing factors

In addition to food, there are many other factors that affect inflammation in our bodies. Every time you activate a muscle, substances that are anti-inflammatory are secreted. Therefore, our sedentary jobs are reprehensible. Stress creates a lot of inflammation as well. But, feeling happiness dampens inflammation and moments of calm. Get out into nature as often as you can. Hug a tree, it has been shown to have very positive effects against inflammation and stress.

Choose what you eat

No one knows who will get sick or when. It can strike you at any time because the inflammation builds up over a long period of time. You also cannot know what kind of disease you will get because it depends entirely on where your inflammations are and how your body reacts to them. By becoming that picky eater who doesn’t eat everything served, you can prevent yourself from getting sick. Or at least postpone it and reduce the problems. It is everyone’s responsibility to choose the right path. Today I want to be that fussy person who doesn’t eat everything.

Choose what you eat!

© 2024 No Blog Title Set

Tema av Anders NorenUpp ↑