Månad: juni 2023

Älska livet

Varför vi över huvud taget är här på jorden är en fråga som ständigt har figurerat i människans historia. Men oavsett varför så kan vi välja att se livet som en gåva. För det är inte självklart att du skulle hamna här. Även om livet har både upp- och nedgångar, en berg- och dalbana som vi ibland kan uppleva som både läskig, spännande och jobbig så är livet i sig en gåva. Om vi kan se det som den gåva det är blir det lättare att ta livet på allvar. Precis som kärleken till din partner eller dina barn så är kärleken ett val vi gör i varje ögonblick, så välj att älska livet. Det gör det så mycket lättare att leva.

Älska livet

Att välja att älska livet även när vi befinner oss i situationer som är jobbiga gör att livet blir lite enklare. Om du ser på allt som inträffar som en lärdom på ett djupare plan för din själ så kan man se på det med kärlek. Jag vet att det låter flummigt men det handlar om att ändra sitt sätt att tänka. Allt börjar nämligen med en tanke som påverkar allt annat.

Tankens kraft

För att ändra ditt sätt att tänka behöver du först bli medveten om hur du tänker. Börja analysera din vardag och hur du brukar tänka om det som du brukar göra. Brukar du tänka att det är jobbigt att gå till jobbet varje dag, eller laga mat, få upp barnen ur sängen eller vad som helst. Börja med att tänka på andra tankar om just det som du upplever som jobbigt. Välj att tänka på ett annat sätt. Det är dina tankar som du kan styra över. Börja med något enkelt.

För många år sedan var jag i en situation där jag ringde många samtal till olika myndigheter för egen räkning. Jobbiga samtal där jag hade lärt mig att jag oftast stötte på patrull och fick kämpa för min sak. Jag bestämde mig en dag för att jag skulle prova att göra det med kärlek istället. Jag satte mig innan samtalet och tänkte kärleksfulla tankar om personen jag skulle prata med och fokuserade kring positiva tankar. När jag sedan ringde hade jag den känslan med mig in i samtalet och upptäckte att det blev helt andra samtal än vad jag tidigare hade förväntat mig. Jag fick mycket lättare att prata med dem och att framföra min sak.

Sommarens kraft

Eftersom vi nu befinner oss mitt i sommaren kan vi utnyttja den kraften som det ger oss. Under sommaren upplever de allra flesta av oss mer glädje. Utnyttja det till att hitta en väg till förändring och ta med dig det när höstmörkret kommer. Träna på att styra dina tankar och hitta din inre kraft och glädje som du sedan sprider till andra. Genom att sprida det till andra kommer du att möta mycket mer positivitet i ditt liv. På så vis blir livet lättare och du finner mer glädje och kärlek till livet. Det du ger är det du får.

Älska livet

Jag vill ge dig ett stycke ur boken “Hon kallar mig dotter” där jag har beskrivit innebörden av att älska fullt ut så här:

Vanligtvis förknippar vi kärleken med en känsla. Men att älska på ett djupare plan fullt ut har egentligen inget alls med den känslan att göra. Det är val vi gör varje dag i varje stund. Det är både en rättighet och en skyldighet att älska. Alla har rätt att få den största gåvan av dem alla. Att bli älskade och att älska. Det är en skyldighet mot dig själv att ge dig rätten att älska.

Allt hänger samman. Öppna ditt sinne och låt inte rädslan ta över, förlåt dig själv för alla dina misstag och se misstagen som ett steg i ditt växande. Var en sann vän, gläd dig åt dina medmänniskors framgångar och acceptera allas olikheter. Lev ditt liv fullt ut och omfamna livet, men för att kunna göra det behöver du även omfamna döden då den är en del av livet. Våga se utanför dina vanliga ramar och vidga dina vyer. Lyssna till ditt hjärta och gå din egen väg. Känn tacksamheten som sakta sprider sig inom dig för allt du har varit med om och allt du kommer vara med om. Låt kärleken växa både för dig själv och för andra. Då går det inte annat än att känna ödmjukhet inför livet och älska fullt ut.

Ta hand om dig själv och njut av sommar, sol och fina stunder. Jag önskar er alla en riktigt fin sommar.

Love life

Why we are here on earth at all is a question that has constantly figured in human history. But regardless of why, we can choose to see life as a gift. Because it is not obvious that you would end up here. Although life has both ups and downs, a roller coaster that we can sometimes experience as both scary, exciting and difficult, life itself is a gift. If we can see it as the gift it is, it becomes easier to take life seriously. Just like the love of your partner or your children, love is a choice we make in every moment, so choose to love life. It makes life so much easier.

Love life

Choosing to love life even when we find ourselves in difficult situations makes life a little easier. If you look at everything that happens as a lesson on a deeper level for your soul, it can be looked at with love. I know it sounds odd but it’s about changing your way of thinking. Everything starts with a thought that affects everything else.

The power of thought

To change the way you think, you first need to become aware of how you think. Start analyzing your everyday life and how you usually think about what you usually do. Do you think it’s hard to go to work every day, or cook, get the kids out of bed or whatever. Start by thinking other thoughts about exactly what you find troublesome. Choose to think in a different way. It is your thoughts that you can control. Start with something simple.

Many years ago I was in a situation where I made many calls to various authorities on my own behalf. Conversations where I had learned that I usually had to fight for my cause. I decided one day that I would try to do it with love instead. I sat down before the conversation and thought loving thoughts about the person I was going to talk to and focused around positive thoughts. When I then called, I carried that feeling with me into the conversation and discovered that it was a completely different conversation than I had previously expected. I found it much easier to talk to them and to make my case.

The power of summer

Since we are now in the middle of summer, we can use the power it gives us. During the summer, the vast majority of us experience more joy. Use it to find a way to change and take it with you when the autumn darkness comes. Train to control your thoughts and find your inner strength and joy which you then spread to others. By spreading it to others, you will encounter much more positivity in your life. In this way, life becomes easier and you find more joy and love for life. What you give is what you get.

Love life

I want to give you a passage from the book “She calls me daughter” where I have described the meaning of loving fully like this:

Usually we associate love with a feeling. But loving on a deeper level fully has really nothing to do with that feeling. These are choices we make every day in every moment. It is both a right and an obligation to love. Everyone is entitled to the greatest gift of them all. To be loved and to love. It is an obligation to yourself to give yourself the right to love.

Everything is connected. Open your mind and don’t let fear take over, forgive yourself for all your mistakes and see the mistakes as a step in your growing. Be a true friend, rejoice in the successes of your fellow man and accept everyone’s differences. Live your life to the fullest and embrace life, but in order to do that you also need to embrace death as it is a part of life. Dare to look outside your usual frames and broaden your horizons. Listen to your heart and follow your own path. Feel the gratitude slowly spreading within you for everything you have been through and everything you will be through. Let love grow both for yourself and for others. Then the only option is to feel humble before life and love fully.

Take care of yourself and enjoy summer, sun and nice moments. I wish you all a really nice summer.

Döden en del av livet

När vi förlorar någon som står oss nära känns livet oftast svårt. Frågor och tankar uppstår som varför, inte nu och varför just du. Om du liksom jag är övertygad om att livet på jorden är en tillfällig plats för vår själs utveckling. Då är döden en del av det fysiska livet. Det blir då ett avslut på det här livet som leder till något nytt. Kan vi ha med oss detta blir sorgearbetet så mycket lättare. Om vi kan lära oss att se på döden med nya ögon blir livet inte lika skrämmande.

Döden en del av livet

När jag var liten såg jag inte på döden som något hemskt eller farligt. Jag minns att det i Sverige var diskussioner om vi skulle införa dödsstraff. Min tanke var då att döden är inget straff. Att dö är en vacker sak. Redan då såg jag på döden som något som leder oss vidare. I skolan får man ta del av litteratur som Dantes inferno som beskriver dödsriket som något riktigt skrämmande. Den kristna läran talar om för oss att vi kan hamna i helvetet. Detta är ren skrämselpropaganda. Fantasier och spekulationer, inget annat. Döden är en del av livet. Utan den hade livet inte kunnat finnas.

Nära-döden-upplevelser

Jag har läst otaliga berättelser och vittnesmål från personer som har dött men kommit tillbaka igen. Deras beskrivning är oftast densamma. De möts av ett kraftfullt vitt ljus och en enorm kärlek. En händelse som över huvud taget inte är skrämmande. Jag har dock aldrig hört någon som berättat om motsatsen, att det skulle vara skrämmande. Kan vi då inte en gång för alla ta fasta på dessa vittnesmål och se de andra berättelserna som just berättelser, fantasier. Precis som skräckfilmer vi tittar på. Vi tittar, lyssnar, släpper det och går vidare.

Sorgearbete

Oavsett om vi ser på döden som en naturlig del av livet eller ej så kommer sorgen när vi har förlorat en person eller ett djur som stått oss nära. Sorg kan uppstå även om personen reser bort under en längre tid eller flyttar ifrån oss. Sorg är något vi behöver bearbeta när två individer har levt nära varandra. Det finns energier dem emellan som behöver brytas för att man ska kunna släppa taget om varandra. Det här är en ömsesidig process.

Jag minns när min mamma gick bort. Då vara jag bara 34 år och var inte alls beredd på att mista henne. Jag hade väldigt svårt att släppa taget om henne vilket ledde till att jag höll henne kvar. Det förstod jag på årsdagen för hennes bortgång. Jag insåg plötsligt att jag hade kommit till en punkt där jag behövde släppa henne. I samma stund som jag gjorde det såg jag henne tillsammans med min mormor för min inre syn. De var som två småflickor som skrattade och var glada. Det blev en enorm lättnad för mig.

Släppa taget

Hur släpper man taget? Tänk dig att du håller fast en individ rent fysiskt. För att personen ska komma loss måste du släppa taget. På samma vis är det med energierna. Det finns energitrådar emellan oss som vi behöver lossa. Det räcker med en enkel tanke. “Jag släpper dig mamma så du får gå vidare.” Det är inte krångligare än så men du måste mena det också.

Våra minnen

Att släppa taget om en person innebär inte att vi glömmer. Vi har våra minnen som vi bör vårda ömt med mycket kärlek. Varje gång vi tänker på personen/djuret med stor kärlek så skänker vi den kärleken till individen som gått över. Det hjälper både dem och oss själva. Så vårda dina minnen ömt och tänk positiva tankar.

Livet på andra sidan

Vi kommer att återförenas med varandra igen. Även om vi tillfälligt har släppt taget om varandra. Vi är ju alla ett och allt och alla hänger ihop. Oftast reinkarnerar vi tillsammans med samma själsgrupp. Vi utvecklas tillsammans och följs åt helt enkelt. Under mina healingar har det hänt att jag har sett själar som har hängt ihop under många liv. Oftast har vi relationer till varandra för att lära av varandra. Livet fortsätter helt enkelt men i en annan form.

Döden en del av livet

Precis som allting i naturen så går allt i cykler. Vi föds och vi dör. Jag lyssnade på ett poddavsnitt med Agneta Sjödin igår där hon gästades av Swami Jyothirmayah. Han sa så fint att livet är mellan vårt första och sista andetag. Det startar med vår första inandning och slutar med vår sista utandning. Där emellan har vi vårt fysiska liv. Kan vi ändra vårt sätt att tänka om döden behöver vi inte längre vara rädd för den. Genom att släppa den rädslan kommer livet bli skönare och vi kan se att döden är en del av livet.

Släpp allt som skrämmer med döden. Lyssna till alla vittnesmål. Se döden som en del av livet, något fint.

Death part of life

When we lose someone close to us, life often feels difficult. Questions and thoughts arise such as why, not now and why you. If you, like me, are convinced that life on earth is a temporary place for our soul’s development. Then death is part of physical life. There will then be an end to this life that leads to something new. If we can carry this with us, the work of grieving becomes so much easier. If we can learn to look at death with new eyes, life will not be as scary. Death will be a part of life.

Death a part of life

When I was little, I didn’t see death as something horrible or dangerous. I remember that in Sweden it was discussed whether we should introduce the death penalty. My thought then was that death is not a punishment. Dying is a beautiful thing. Even then I saw death as something that leads us on. At school, you get to take part in literature such as Dante’s Inferno, which describes the realm of the dead as something truly terrifying. Christian teaching tells us that we can end up in hell. This is pure scaremongering. Fantasies and speculations, nothing else. Death is a part of life. Without it, life could not exist.

Near-death experiences

I have read countless stories and testimonies from people who have died but come back again. Their description is usually the same. They are greeted by a powerful white light and immense love. An event that is not scary at all. However, I have never heard anyone say the opposite, that it would be terrifying. Can’t we then once and for all notice these testimonies and see the other stories as just stories, fantasies. Just like horror movies we watch. We look, listen, let it go and move on.

Grief work

Regardless of whether we see death as a natural part of life or not, grief comes when we have lost a person or an animal that was close to us. Grief can also occur if the person travels away for a long time or moves away from us. Grief is something we need to process when two individuals have lived close to each other. There are energies between them that need to be broken in order to be able to let go of each other. This is a mutual process.

I remember when my mother passed away. At the time, I was only 34 years old and was not at all prepared to lose her. I had a very hard time letting go of her, which led to me holding onto her. This I understood on the anniversary of her passing. I suddenly realized that I had come to a point where I needed to let her go. The moment I did that I saw her with my grandmother for my inner vision. They were like two little girls who laughed and were happy. It was a huge relief for me.

Let go

How do you let go? Imagine that you are physically holding an individual. In order for the person to break free, you have to let go. It is the same way with the energies. There are energy threads between us that we need to untie. A simple thought is enough. “I’ll let you go mom so you can move on.” It’s not more complicated than that but you have to mean it too.

Our memories

Letting go of a person does not mean we forget. We have our memories which we should cherish tenderly with much love. Every time we think of the person/animal with great love, we give that love to the individual who has passed on. It helps both them and ourselves. So cherish your memories and think positive thoughts.

Life on the other side

We will be reunited with each other again. Even if we have temporarily let go of each other. After all, we are all one and everything and all are connected. Most often we reincarnate together with the same soul group. We develop together and folllow each other to put it simply. During my healings, it has happened that I have seen souls that have been connected for many lifetimes. Most often we have relationships with each other to learn from each other. Life simply goes on but in a different form.

Death a part of life

Just like everything in nature, everything goes in cycles. We are born and we die. I listened to a podcast episode with Agneta Sjödin yesterday where she was guested by Swami Jyothirmayah. He said so beautifully that life is between our first and last breath. It starts with our first breath in and ends with our last breath out. In between we have our physical life. If we can change the way we think about death, we no longer have to fear it. By letting go of that fear, life will become more beautiful and we can see that death is a part of life.

Naturlig hudvård

Att välja att leva på ett mer naturligt sätt inbegriper ganska många olika förändringar. I samband med att jag började rena kroppen genom olika detox metoder insåg jag att jag behövde även titta på vad jag tar på kroppen. Vår hud är ett organ som andas och släpper igenom det som du tar på den. Mängden hudvårdsprodukter på marknaden är enorm. När jag började läsa mer om  vad de innehåller insåg jag flera olika saker som blir helt fel för oss. Jag insåg då vikten av att välja naturlig hudvård.

Naturlig hudvård

Det jag menar med naturlig hudvård är hudvård gjorda på helt naturliga ämnen såsom olika vegetabiliska oljor, fetter och vaxer. Till en början började jag leta efter produkter som finns på marknaden men insåg ganska snart att även om man går till en hälsokostaffär så är inte produkterna helt rena. Det finns en annan liten fälla som man lätt trillar i och det är om man är försiktig med vetegluten. Väldigt många hudvårdsprodukter innehåller nämligen vetemjöl för att binda ihop oljorna. Är du känslig för gluten så bör du undvika detta.

Många fallgropar

Förutom ovan nämnda fallgrop, som kan tyckas ganska oförarglig, så finns det många fler och värre saker man gärna stoppar i vanliga hudvårdsprodukter. Det kan vara olika petroleumprodukter, kemiska tillsatser, plaster, konserveringsmedel och liknande. Det här tränger in i huden och in i kroppen och påverkar oss. Det finns även vissa produkter som skapar torrare hud bara för att du ska köpa ännu mer. Det här är en marknad som skapar behov hos oss som vi inte har från början.

Många val

Om du tänker efter hur många produkter som det finns att välja mellan så kan man börja undra, är det rimligt? Egentligen handlar det om pengar. En marknad som har skapats utifrån att man ska tjäna pengar. Visst kan det vara skönt för kroppen och huden att få lite omsorg men behöver vi verkligen alla produkter som skapats? Själv har jag numera en tvål som jag använder till hela kroppen, inklusive håret. Inget balsam behövs. Jag har en Body butter som jag har till hela kroppen en deo och ett cerat. Det är allt som behövs. När jag ser hur många produkter som andra har i sina badrum tänker jag “Gud vad skönt att slippa allt det”.

Mina val

Efter att jag hade letat och provat en del produkter som finns att köpa på marknaden som är bra så kom jag fram till att jag skulle prova att göra själv. Jag har nu gjort mina egna produkter sedan ett par år tillbaka. Det är både roligt att göra det själv och samtidigt stimulerande att välja vilka oljor jag ska använda för de har olika välgörande förmågor. Att vi skulle behöva olika produkter till ansikte och kropp ser jag inte eftersom din hud är olika känslig på flera olika ställen, inte bara ansiktet. Jag ser en positiv förändring både på min hud och mitt hår.

Våga prova

Alla oljor jag använder är ekologiska. Tvålen gör jag alltid samma för jag har hittat en som fungerar jättebra för både mig och min man. Den är helt gjord av kokosolja som är lite överförfettad. De andra produkterna varierar jag från gång till gång men jag har kommit fram till att bästa sättet att få en bra konsistens är att använda bivax istället för någon stärkelse. Nu har jag egna bin som gör bivax vilket gör det ännu mer rimligt att välja.

Bor du i närheten av mig och gärna vill prova så gjorde jag nyligen Body butter och har några extra burkar jag kan sälja. De innehåller bland annat sheasmör som har ett naturligt UV-skydd, kelp extrakt som hjälper till att öka cellaktiviteten i huden samt eget bivax och flera andra välgörande oljor. Jag tar 250 kr för en burk. Jag vet inte riktigt hur mycket det är i men det är väldigt drygt. Både jag och min man använder den till hela kroppen och den räcker till oss både i minst två veckor. Hör av dig till mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Naturlig hudvård

Har du aldrig provat eller ens tänkt på att göra din egen hudvård så våga prova det. Det är ganska enkelt att hitta recept och oljor på nätet. Tiden det tar att göra eget är förvinnande liten mot tillfredsställelsen att veta vad man tar på kroppen. Känner du ändå att du hellre vill köpa färdigt så ge dig tid att hitta bra produkter som är helt rena från tillsatser. Lev mer naturligt och våga prova naturlig hudvård du också.

Amdalens hemgjorda Body butter på rena ekologiska oljor och bivax.

Natural skin care

Choosing to live in a more natural way involves quite a few different changes. In connection with starting to cleanse the body through various detox methods, I realized that I also needed to look at what I put on my body. Our skin is an organ that breathes and lets through what you put on it. The amount of skin care products on the market is huge. As I began to read more about  what they contain, I realized several different things that go completely wrong for us. I then realized the importance of choosing natural skin care.

Natural skin care

What I mean by natural skin care is skin care made from completely natural substances such as various vegetable oils, fats and waxes. At first I started looking for products available on the market but soon realized that even if you go to a health food store, the products are not completely pure. There is another small trap that you easily fall into and that is if you are careful with wheat gluten. Many skin care products contain wheat flour to bind the oils together. If you are sensitive to gluten, you should avoid this.

Many pitfalls

In addition to the pitfall mentioned above, which may seem quite harmless, there are many more and worse things that people like to put in ordinary skin care products. It can be various petroleum products, chemical additives, plastics, preservatives and the like. This penetrates the skin and into the body and affects us. There are even some products that create drier skin just to make you buy even more. This is a market that creates needs for us that we didn’t have from the beginning.

Many choices

If you think about how many products there are to choose from, you might start to wonder, is it reasonable? Actually, it’s about money. A market that has been created based on making money. Of course it can be nice for the body and skin to get a little care. But do we really need all the products that have been created? I myself now have one soap that I use for my entire body, including my hair. No conditioner needed. I have a body butter that I have for the whole body, a deo and a lip balm. That is all that is needed. When I see how many products other people have in their bathrooms, I think “God, how nice to be free of all that”.

My choices

After I had searched and tried some products that are available to buy on the market that are good, I came to the conclusion that I should try to make it myself. I have now been making my own products for a couple of years. It is both fun to do it yourself and at the same time stimulating to choose which oils to use because they have different beneficial abilities. I don’t see that we would need different products for the face and body because your skin is different sensitive in several different places, not just the face. I have noticed positive change in both my skin and my hair.

Dare to try

All the oils I use are organic. I always make the same soap because I have found one that works great for both me and my husband. It is made entirely of coconut oil, which is slightly overfatted. I vary the other products from time to time, but I have come to the conclusion that the best way to get a good texture is to use beeswax instead of any starch. Now I have my own bees that make beeswax, which makes it even more reasonable to choose.

I recently made Body butter and have a few extra jars I can sell if you live nearby Stenungsund. They contain, among other things, shea butter, kelp extract as well as our own beeswax and several other beneficial oils. Shea butter has natural UV protection and Kelp extract helps to increase cell activity in the skin. I charge SEK 250 for a can. I don’t know exactly how much is in it, but it lasts for a long time. Both me and my husband use it for the whole body and it lasts for us both for at least two weeks. Get in touch with me at asa.danielsongrimpe@gmail.com

Natural skin care

If you have never tried or even thought about doing your own skin care, dare to try it. It is quite easy to find recipes and oils online. The time it takes to make your own is vanishingly small compared to the satisfaction of knowing what you are putting on your body. If you still feel that you would rather buy ready-made, give yourself time to find good products that are completely free of additives. Live more naturally and dare to try natural skin care you too.

Detox hjälper

För några veckor sedan skrev jag ett inlägg och berättade att jag hade påbörjat en detox för att rena kroppen från tungmetaller. Jag har nu hållit på i två månader och jag kan nu med säkerhet säga att det har hjälpt mig. Det var ett tag sedan jag kände mig så frisk som jag nu gör. Under hela förra året upplevde jag obalans i kroppen. Det var många, förutom jag, som upplevde samma sak, som om det var en kollektiv utrensning av något slag. Jag blev dock aldrig riktigt bra igen och beslutade därför att detoxa mig rejält denna gången. Nu kan jag säga att detox hjälper.

Detox hjälper på ett djupare plan

Även om jag numera lever mer hälsosamt än tidigare blir det ansamlingar som kroppen inte klarar av att få bort utan extra hjälp. Det finns ansamlingar i kroppen som sitter på ett djupare plan eller kanske bara sitter hårdare och är därför svårare att få bort. Tungmetaller hör till den grupp som är svårare att få bort. Tungmetaller kan dessutom följa med både sperma och ägg, varför du kanske har gått med det i kroppen ända sedan din födelse. Något som har kommit från både din mors och din fars sida av släkten.

Lång tid med detox

I vanliga fall brukar jag göra en detox som endast tar 9 dagar. Men även om det tar 9 dagar så tycker jag ibland att det känns motigt. Den här detoxen ska man hålla på med i minst tre månader. Puh! Av den anledningen har jag dragit mig för det. Det är dock en stor skillnad för den här tungmetall detoxen gör man endast på förmiddagen. Till lunch och därefter kan man äta vanlig mat. Det gör att det känns inte alls så jobbigt som jag hade inbillat mig.

Det som ingår i detoxen

Jag börjar morgonen med ca halvliter citronvatten, minst en kvart senare tar jag lika mycket sellerijuice. Därefter ska man vänta minst en kvart igen innan nästa dryck. Då tar jag mina vitaminer som jag blandar ut i vatten och därefter är det en detox smoothie. Jag har utgått från Anthony Williams recept men anpassat den efter vad som finns i våra butiker. Den består av en banan, ett äpple (eller apelsin), färska kryddor (som jag varierar), gröna blad (mest bebyspenat), gurka eller vattenmelon, blåbär och spirulina. Efter några veckor bytte jag ut spirulina mot chlorella.

Förbättringar i kroppen

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så hade jag även fått tillbaka lite känningar av reumatismen. Det visade sig vara något helt annat nämligen trigger finger. Det var som om den reumatiska värken som kändes mer allmän i hela kroppen dolde det verkliga problemet. Jag har dock känt av andra obalanser också. Jag fick ett kraftigt virus i vintras som satt i länge och där jag fick nedsatt energi efteråt. Energin är nu helt återställd och jag känner mig helt frisk, starkt och kry igen.

Detox hjälper

Nu återstår en månad till av detoxen. Även om jag redan nu känner mig riktigt frisk och stark igen så kommer jag ändå fortsätta för säkerhets skull. Därefter ska jag även lämna in ett prov på mitt hår för att göra en analys och se om jag har fler rester av tungmetaller eller har brister av något slag. Varje gång jag detoxar så upplever jag att jag rör om i kroppen. Jag kan få reaktioner på exempelvis mat som jag aldrig har reagerat på innan men som sedan försvinner igen. Jag tror att för varje detox jag gör så renar jag kroppen lite till för detox hjälper det är jag numera övertygad om.

Varje dag är en gåva

Hos en av mina trädgårdskunder hittade jag nedanstående tavla inne på toaletten. En liten påminnelse som man bör ge sig själv varje dag. Ta hand om er.

Varje dag är en gåva till dig själv, ta vara på den.

Detox helps

A few weeks ago I wrote a post and told you that I had started a detox to cleanse the body of heavy metals. I have been doing it for two months and I can now say with certainty that it has helped me. It’s been a while since I felt as healthy as I do now. Throughout last year I experienced an imbalance in my body. There were many, besides me, who experienced the same thing, as if it were a collective cleansing of some kind. However, I never really got well again and therefore decided to do a thorough detox. Now I can say that detox helps.

Detox helps on a deeper level

Even though I now live more healthily than before, there are accumulations that the body cannot get rid of without extra help. There are accumulations in the body that sit on a deeper level or maybe just sit tighter and are therefore more difficult to get rid of. Heavy metals belong to the group that is more difficult to remove. Heavy metals can come with both sperm and eggs, which is why you may have been carrying them in your body since birth. Something that has come from both your mother’s and your father’s side of the family.

Long time with detox

Normally, I usually do a detox that only takes 9 days. But even if it takes 9 days, I sometimes think it feels hard. This detox should be continued for at least three months. Phew! For that reason, I have been very hesitant to do it. However, there is a big difference because this heavy metal detox is only done in the morning. For lunch and afterwards you can eat normal food. It makes it not feel as hard as I had imagined.

What is included in the detox

I start the morning with about half a liter of lemon water, at least a quarter of an hour later I take the same amount of celery juice. After that, you must wait at least another quarter of an hour before the next drink. Then I take my vitamins which I mix into water and then it’s a detox smoothie. I have started from Anthony Williams’ recipe but adapted it to what is available in our stores. It consists of a banana, an apple (or orange), fresh herbs (which I vary), green leaves (mostly baby spinach), cucumber or watermelon, blueberries and spirulina. After a few weeks I replaced the spirulina with chlorella.

Improvements in the body

As I wrote in a previous post, I had also regained some feelings from the rheumatism. It turned out to be something completely different, namely trigger finger. It was as if the rheumatic ache that felt more general throughout the body hid the real problem. However, I have felt other imbalances as well. I had a severe virus last winter that lasted for a long time and left me with reduced energy afterwards. The energy is now completely restored and I feel completely healthy and strong again.

Detox helps

Now one more month remains of the detox. Even though I already feel really healthy and strong again, I will still continue just to be safe. After that, I will also submit a sample of my hair to do an analysis and see if I have more residues of heavy metals or have deficiencies of some kind. Every time I detox, I feel that I am stiring around things in my body. I can have reactions to, for example, food that I have never reacted to before but which then disappear again. I think that for every detox I do, I cleanse my body a little more because detox helps, I am now convinced of that.

Every day is a gift

At one of my gardening clients, I found the painting below inside the toilet. A small reminder that you should give yourself every day. Take care.

 

© 2024 No Blog Title Set

Tema av Anders NorenUpp ↑