Månad: juli 2023

Naturen vårt ursprung

Redan i skolåldern får alla barn lära sig att allt levande på jorden har ett naturligt ursprung och är på så vis besläktat med varandra. Men någonstans på vägen tycks de allra flesta av oss glömma bort vad det innebär. Människan som art anser om sig själv att vara den mest intelligenta varelsen på jorden. Utifrån att vi har en av de största hjärnorna klarar vi av att skapa saker som ska hjälpa oss och vår överlevnad. Vi tycks dock ha tappat bort oss längs vägen. För gemene man vet inte längre vad som är naturligt för oss och inte. Om naturen är vårt ursprung är det där vi hittar svaret på många av våra problem.

Naturen är vårt ursprung

Allt som finns i naturen har en genetisk kod som styr dess handlingar för att man som art ska överleva. De arter som inte är starka nog dör ganska snart ut. Endast överlevande finns kvar. Även människan har denna kod i sig och eftersom människan som art har överlevt under flera hundra tusen år så får vi väl ändå anse oss som en av överlevarna. Eftersom allt i naturen utvecklas och förändras så måste man som art utvecklas tillsammans med naturen. Gör man inte det så dör man så småningom ut. Även här har människan klarat av att utvecklas och förändras så att vi som art har klarat av att överleva.

Det finns både yttre och inre faktorer som påverkar vår utveckling. När vi har förflyttat oss från ett område till ett annat så har vi anpassat oss efter rådande omständigheter. Olika klimat, om vi lever nära havet eller uppe i berg, allt som påverkar oss förändrar oss över tid. Men den naturliga utvecklingen sker över lång tid. Det kan ta tusentals år i vissa fall. Exempelvis har bergsfolk som lever på höga höjder utvecklat mycket större lungkapacitet för att klara av att andas den luften. Även födan som vi äter påverkar vår utveckling.

Teknisk utveckling

Människans förmåga att skapa nya ting utifrån att vi blandar och mixtrar med det som redan finns gör att vi påverkar vår omgivning så att den ska passa oss. Men på vilket vis? Vi utvecklar mycket som ska hjälpa den lata människan, maskiner som på olika vis ska bistå eller ta över våra sysslor så vi slipper. Eller fordon av olika slag så vi snabbare kan förflytta oss. Även det egentligen för att vi i grund och botten ska slippa gå. Och det i sig är väl smart att utveckla saker som kan hjälpa oss. Men hur påverkar det oss i långa loppet? Gynnar det oss att inte röra på sig?

Vår föda

Även maten vi stoppar i oss idag är av ett helt annat slag än det vi åt ursprungligen. Idag vet knappt folk längre var den naturliga maten kommer ifrån eftersom vi bara kan köpa det vi vill ha i en affär. Livsmedelsindustrin utvecklar dessutom mat som inte längre är naturlig. Mat som innehåller även syntetiska ämnen. Eller naturliga livsmedel som man plockar isär, förändrar eller tar tillvara vissa delar och andra inte.Vi skapar även nya livsmedel genom hybridisering och genmanipulation. Något som sker även på naturlig väg men i MYCKET långsammare takt.

Det moderna samhälle

Hela vårt samhälle bygger på ekonomisk vinning. Vi måste alla bidra till samhällets utveckling i form av produktion på något vis. Allt rör sig om pengar och det är det som styr våra val. Pengar i sig är dock ingen naturlig produkt utan något som vi människor har skapat för att underlätta byte av varor och tjänster. Eftersom pengar inte är en naturlig produkt kanske vi inte skulle behöva det. En gång i tiden levde vi utan både produktion och pengar. Frågan är om vi skulle kunna göra det igen men i en modern tappning?

Mina avsikter

Det enda jag vill är att väcka människors förståelse för vårt egentliga ursprung. Påvisa vad som är naturligt för oss och inte. Visa hur människans utveckling påverkar oss. Att väcka våra tankar att röra sig i en annan riktning. En riktning mot ett mer naturligt leverne. Jag menar inte att vi ska backa bandet och börja leva som vi gjorde på stenåldern. Men vi behöver ta hänsyn till att vi lever i en fysisk värld där våra fysiska kroppar har sitt ursprung. Vi behöver förstå och se hur vår utveckling påverkar både oss och vår omgivning. Det enda jag vill är att få oss att tänka i andra banor som kanske kan leda till en annan och förhoppningsvis bättre framtid för oss alla.

Naturen är vårt ursprung

Eftersom naturen är vårt ursprung, vi lever i naturen och av naturen, så måste vi ta hänsyn till hur den fungerar. Vi har på många sätt blivit allsmäktiga i tron att vi klarar av att göra saker bättre än naturen själv. Vår tekniska utveckling går mycket fortare än vad den naturliga utvecklingen gör. Om vi tillåter att den tekniska utvecklingen styr våra val och hur vi ska leva i framtiden kommer vi att bli mer och mer artificiella. Är det den framtiden vi vill ha? Om inte så är det dags att ändra riktning.

Den naturliga evolutionen har varit det som styrt människans utveckling fram till nu i princip. Nu tar den tekniska utvecklingen över mer och mer. Vilken blir vår framtid?

Nature our origin

Already at school age, all children are taught that everything living on earth has a natural origin and is thus related to each other. But somewhere along the way, the vast majority of us seem to forget what that means. Man as a species considers himself to be the most intelligent being on earth. Based on the fact that we have one of the largest brains, we manage to create things that will help us and our survival. However, we seem to have lost our way along the way. Because the common man no longer knows what is natural for us and what is not. If nature is our origin, it is where we find the answer to many of our problems.

Nature is our origin

Everything in nature has a genetic code that directs its actions in order for us as a species to survive. The species that are not strong enough die out quite soon. Only the survivors remain. Even humans have this code in them, and since humans as a species have survived for several hundred thousand years, we must still consider ourselves one of the survivors. Since everything in nature develops and changes, you as a species must develop together with nature. If you don’t do that, you eventually die out. Here too, humans have managed to develop and change so that we as a species have managed to survive.

There are both external and internal factors that influence our development. When we have moved from one area to another, we have adapted to the prevailing circumstances. Different climates, whether we live near the sea or up in the mountains, everything that affects us changes us over time. But the natural development takes place over a long period of time. It can take thousands of years in some cases. For example, mountain people who live at high altitudes have developed much greater lung capacity to cope with breathing that high air. Even the food we eat affects our development.

Technical development

The human ability to create new things based on the fact that we mix and tinker with what already exists means that we influence our environment so that it suits us. But in what way? We develop a lot to help the lazy person, machines that in various ways will assist or take over our chores so we don’t have to. Or vehicles of various kinds so we can move faster. Also really so that we basically don’t have to go. And it is smart in itself to develop things that can help us. But how does it affect us in the long run? Does it benefit us not to move?

Our food

Even the food we put into ourselves today is of a completely different kind than what we originally ate. Today, people hardly know anymore where the natural food comes from because we can only buy what we want in a store. The food industry also develops food that is no longer natural. Food that also contains synthetic substances. Or natural foods that you pick apart, change or make use of some parts and not others. We also create new foods through hybridization and genetic manipulation. Something that also happens naturally but at a MUCH slower pace.

Modern society

Our entire society is based on economic gain. We must all contribute to society’s development in the form of production in some way. It’s all about money and that’s what drives our choices. However, money itself is not a natural product but something that we humans have created to facilitate the exchange of goods and services. Since money is not a natural product, perhaps we wouldn’t need it. Once upon a time we lived without both production and money. The question is, could we do it again but in a modern way?

My intentions

The only thing I want is to awaken people’s understanding of our real origins. Demonstrate what is natural to us and what is not. Show how human development affects us. To awaken our thoughts to move in a different direction. A direction towards a more natural life. I don’t mean that we should reverse the tape and start living like we did in the stone age. But we need to take into account that we live in a physical world where our physical bodies originate. We need to understand and see how our development affects both us and our surroundings. The only thing I want is to get us to think in other ways that might lead to a different and hopefully better future for all of us.

Nature is our origin

Since nature is our origin, we live in nature and by nature, we must take into account how it works. In many ways, we have become omnipotent in the belief that we can do things better than nature itself. Our technological development is much faster than natural development. If we allow technological development to control our choices and how we will live in the future, we will become more and more artificial. Is this the future we want? If not, it’s time to change direction.

Chakrahealing från Plejaderna

Det är nu mer än ett år sedan jag började med chakrahealing från Plejaderna. En kunskap från tidigare liv jag tankade ner under meditation. I början hade jag själv ingen aning om vad det var för healing och hur mycket den skulle kunna komma att betyda, både för mig och för er. Jag blev själv ofta överväldigad över vad jag fick till mig och hur väl det stämde överens med er sanning. Ganska snart insåg jag att jag hade snubblat in på en bana som kanske skulle bli min framtid. Det fick dock ett abrupt slut förra hösten.

Okända konsekvenser

Ganska snart förstod jag att de händelser som jag fick till mig kunde innebära jobbiga situationer. Minnen från händelser som behövde bearbetas. Det var händelser från det här livet eller tidigare liv och ibland rent utav från själens liv som eterisk varelse. Jag fick dock till mig att jag får endast veta det som individen är redo att ta emot och bearbeta. Därför insåg jag inte själv hur jobbigt det skulle kunna bli. Det var först när en person i min närhet bad om en healing som det uppdagades.

Irmas chakrahealing från Plejaderna

Irma har gett mig sitt tillstånd att berätta vad som hände henne. Hon heter egentligen inte Irma men hon har valt att vara anonym. I höstas kom hon till mig och bad att jag skulle göra en healing på henne. Jag gjorde en healing på distans på henne i mitten av oktober. Det här kom fram i stora drag.

Jag ber alltid om hjälp för att göra en healing. Det kan vara både mina och personens guider som bistår men även personens själ. I Irmas fall möttes jag av hennes guide som är ärkeängeln Daniel. Då visste jag inte ens om att det finns en ärkeängel med det namnet. Han talar om för mig i vilken ordning jag ska heala chakrana. Här är vad jag fann och fick veta i några av chakrana.

I chakrana

I Irmas pannchakra ser jag en fin blå kristall som sitter mitt i. Den har hon fått för att utöka sitt visuella seende, sa Daniel. Han berättar även att hon behöver jobba med sin rädsla så att den inte styr hennes liv. Det kommer hon ha nytta av längre fram. I hennes halschakra finner jag hennes rädsla och oro. Rädslan påverkar hennes förmåga att uttrycka det hon vill och behöver säga. Jag ser även en tagg i hennes halschakra som innebär att hon bär på en inneboende ilska. Jag hittar även skuggor och slagg i detta chakrat.

I hennes tredje chakra finner jag en sol med solstormar som sitter och blockerar ingången till chakrat. När jag försöker att ta mig igenom upplever jag att jag trillar igenom till andra sidan. Jag hamnar bakom solstormen ner i ett mörkt hål. Där är helt energilöst. Energin sitter fast i chakrats mynning. Jag drar in energin och saktar ner rörelsen som stormar. När jag frågar Daniel varför det har blivit så får jag följande svar:

Karma från tidigare

Irma har tidigare blivit utsatt för något övergrepp. Han visar mig en händelse i hennes liv som jag känner till för att jag ska förstå att det rör sig om ett övergrepp. Men min känsla är att det är en annan händelse som jag inte känner till. Vilket jag säger till henne. Det här hänger ihop med din ilska och rädsla som sitter i halschakrat. I andra chakrat ser jag en mörkröd klumpig massa som av levrat blod som skulle kunna vara efter en abort. Även detta hänger ihop med överfallet ser jag.

Irmas berättelse

Irma blir lite skärrad men förstår inte alls vad det är jag syftar på. Hon säger att hon inte har blivit våldtagen och förstår inte alls vad det kan vara. Under själva healingen har jag öppnat upp henne och hon får själv kontakt med Ärkeängeln Daniel. De får daglig kontakt och han hjälper henne på många vis. Till en början sker deras kommunikation genom att Daniel använder sig av Irmas fingrar och gör tummen upp och ner. Efter ett tag börjar hon dock kunna höra honom och de får en telepatisk kommunikation.

Gammalt minne

Ett par veckor efter healingen kommer ett minne upp från barndomen. Ett minne hon har tryckt ner. Hon blir antastad av sin pappas närmaste vän och pappa tittar på. Hon berättar detta för mig vilket gör ont även i mig. Irma själv hamnar i depression. Vi pratar lite fram och tillbaka hur hon ska tackla det. Även om hon behövde få upp minnet till medvetande så gör det ont. Jag kände naturligtvis ett visst ansvar eftersom jag hade hjälpt henne på vägen.

Daniel ingen ärkeängel

Efter hand som Irmas och Daniels kommunikation djupnar börjar han att ta över hennes liv mer och mer och försöker styra hennes val. Irma som nu lider av en depression har inte kraft att stå emot den här entiteten. Det är naturligtvis ingen ärkeängel det är fråga om, även om det kan ha varit Daniel i början. I samband med att Irma öppnade upp hamnar hon i en depression. En kombination som inte är bra. När du öppnar upp lyser du upp så att du syns för olika entiteter. Normalt sett är det ingen fara men i kombination med depressionen kunde han ta över.

Dubbelt problem

Irma sitter nu fast med en entitet som gör hennes liv till ett helvete. Han kallar henne för fula saker och driver henne till vansinne. Samtidigt behöver hon ta itu med ett jättejobbigt minne. Hon och jag pratar igenom det och kommer fram till att hon ska söka hjälp, förutom hos mig, hos någon som kan föröka ta bort “Daniel” och någon som kan hantera övergreppet från barndomen. Det visar sig att Daniel är svår att få bort så länge hon lider av depression.

Tillbaka till en ny vardag

Det har nu gått mer än ett halvår sedan det här inträffade. Irma har fått hjälp och mår mycket bättre. För min del ledde det till att jag avslutade med healingen trots att Irma sa att hon inte tyckte att jag skulle fortsätta. Däremot tycker hon att jag ska erbjuda ett uppföljande samtal efteråt. Annat kom i min väg och dessutom kände jag att jag ville fundera igenom det här ordentligt.

Jag har kommit i kontakt med några andra också, förutom Irma, som fick healing genom mig förra året. Även de har fått ge det mycket tid men har samtidigt påpekat att det har varit till stor hjälp i deras liv och är väldigt tacksamma. Karman som ligger i våra chakran påverkar oss som personer på ett mycket djupt plan. Därför måste man ge det tid att läka. Men vår natur är fantastisk för ger du dig själv tid och omtanke så kan vi läka även de jobbigaste såren.

Chakrahealing från Plejaderna

Jag kommer nu på nytt att ta upp healingen igen för jag är säker på att jag kan hjälpa många människor med den. Däremot kommer det ingå ett uppföljande samtal en vecka efteråt. Då hinner man bearbeta en del av det som kom fram och vi kan tillsammans gå igenom det för att göra en handlingsplan.

Växa genom andra

Det är en annan idé som har kommit upp i mitt sinne nämligen att andra kan få växa genom att jag delger healingarna. Ända sedan jag började med healingen så har mitt personliga själsliga växande tagit ordentlig fart. Jag har lärt mig väldigt mycket på att få ta del av andras karman. Det skulle jag vilja dela med mig av. Alla de berättelser som kommer upp till ytan. Ibland har jag även fått ett budskap på köpet. Min tanke är att presentera det här i bloggen och kanske på sikt kan det bli en bok. Du väljer naturligtvis själv om du vill delge det eller inte och om du vill vara anonym eller inte.

För att få mer information och för bokning kan ni kontakta mig på mejlen asa.danielsongrimpe@gmail.com

Chakrahealing från Plejaderna sker på distans.

Chakra healing from Pleiades

It is now more than a year since I started with chakra healing from the Pleiades. A knowledge from a past life I absorbed during meditation. In the beginning, I myself had no idea what kind of healing it was and how much it could mean, both to me and to you. I was often overwhelmed by what I received and how well it aligned with your truth. Pretty soon I realized that I had stumbled onto a path that might be my future. However, it came to an abrupt end last autumn.

Unknown consequences

Pretty soon I understood that the traumas that I saw and the information I learned about people could mean difficult situations. Memories of traumas that needed to be processed. They were events from this life or previous lives and sometimes outright from the soul’s life as an ethereal being. However, I learned that I only get to know what the individual is ready to receive and process. That’s why I didn’t realize how difficult it could be. It was only when a person close to me asked for a healing that it was revealed to me.

Irma’s chakra healing from the Pleiades

Irma has given me her permission to tell what happened to her. Her name is not actually Irma, but she has chosen to remain anonymous. Last fall she came to me and asked me to do a healing on her. I did a distance healing on her in mid-October. This came across in broad strokes.

I always ask for help to do a healing. It can be both my guides and the person’s guides that assist, but also the person’s soul. In Irma’s case, I was met by her guide, who is the archangel Daniel. At the time, I didn’t even know that there is an archangel with that name. He tells me the order in which to heal the chakras. Here is what I found and learned in some of the chakras.

In the chakras

In Irma’s third eye I see a nice blue crystal sitting in the middle. She got it to expand her visual vision, said Daniel. He also tells her that she needs to work on her fear so that it does not control her life. She will benefit from that later on. In her throat chakra I find her fear and worry. The fear affects her ability to express what she wants and needs to say. I also see a thorn in her throat chakra which means she carries an inherent anger. I also find shadows and dross in this chakra.

In her third chakra I find a sun with solar storms sitting blocking the entrance to the chakra. When I try to get through, I feel like I’m falling through to the other side. I end up behind the solar storm in a dark hole. There is absolutely no energy. The energy is stuck in the mouth of the chakra. I draw in the energy and slow down the movement that storms. When I ask Daniel why this has happened, I get the following answer:

Karma from the past

Irma has previously been exposed to some abuse. He shows me an incident in her life that I know so I understand that it is abuse. But my feeling is that it is another event that I am not aware of. Which I tell her. This is related to your anger and fear located in the throat chakra. In the second chakra I see a dark red lumpy mass as of coagulated blood that could be after an abortion. This is also connected with the abuse, I see.

Irma’s story

Irma gets a little cut but doesn’t understand at all what it is I’m referring to. She says she has not been raped and does not understand at all what it could be. During the healing itself, I have opened her up and she gets in touch with the archangel Daniel herself. They have daily contact and he helps her in many ways. At first, their communication takes place through Daniel using Irma’s fingers to show thumbs up and down. After a while, however, she begins to be able to hear him and they have a telepathic communication.

Old memory

A couple of weeks after the healing, a memory comes up from childhood. A memory she has repressed where she is molested by her father’s closest friend and her father watches. She tells me this which hurts me too. Irma falls into depression herself. We talk back and forth a bit about how she should handle it. Although she needed to bring the memory to consciousness, it hurts. I naturally felt a certain responsibility because I had helped her along the way.

Daniel no archangel

As Irma and Daniel’s communication deepens, he begins to take over her life more and more and tries to control her choices. Irma, now suffering from depression, does not have the strength to resist this entity. It is of course not an archangel, although it may have been Daniel in the beginning. In connection with Irma opening up, she ends up in a depression because of the memory. A combination that is not good. When you open up, you light up so that you are visible to various entities. Normally there is no danger but combined with the depression he could take over.

Double problem

Irma is now stuck with an entity that makes her life hell. He calls her ugly things and drives her crazy. At the same time, she has to deal with a very troublesome memory. She and I talk it through and come to the conclusion that she should seek help, other than from me, from someone who can remove “Daniel” and someone who can deal with the childhood abuse. It turns out that Daniel is hard to get rid of as long as she suffers from depression.

Back to a new everyday life

It has now been more than six months since this happened. Irma has received help and is doing much better. For me, it led me to finish the healing even though Irma said she thought I should continue. However, she thinks I should offer a follow-up call afterwards. Other things got in my way and besides, I felt that I wanted to think this through properly.

I have connected with a few others as well, besides Irma, who received healing through me last year. It took time for them too to process it but at the same time they pointed out that it has been a great help in their lives and they are very grateful. The karma that resides in our chakras affects us as people on a very deep level. Therefore, you have to give it time to heal. But our nature is fantastic because if you give yourself time and care, we can heal even the most troublesome wounds.

Chakra healing from the Pleiades

I will now take up the healing again because I am sure I can help many people with it. However, there will be a follow-up call a week later. Then you have time to process some of what came up and we can go through it together to make an action plan.

Grow through others

I have another idea namely that others can grow by me sharing the healings. My spiritual growth has really picked up speed ever since I started the healing. I have learned a lot from being able to share in other people’s karma. I would like to share that with you. All the stories that come to the surface. Sometimes I have also received a message in return. My idea is to present this in the blog and maybe in the long run it can become a book. You of course choose for yourself whether you want to share it or not and whether you want to remain anonymous or not.

For more information and for booking, you can contact me at asa.danielsongrimpe@gmail.com

© 2024 No Blog Title Set

Tema av Anders NorenUpp ↑