Andligt uppvaknande, Förändra ditt liv

Hopp är viktigt

Det sista som lämnar människan är hoppet, sägs det. Utan hopp finns inget kvar att kämpa för. Mängder av forskning visar att hopp är förenat med i stort sett allt som bidrar positivt i våra liv. Hopp hjälper oss att se vägen. Det ger oss glädje och förtröstan. När någon tar hoppet ifrån dig, vad finns då kvar att leva för? Hopplöshet sprider sig lika lätt som hoppfullhet. Vad du känner är förknippat med dina tankar och dina tankar kan bara du själv styra över. Därför är hopp så viktigt att välja. För du styr väl över dina tankar?

Hopp är viktigt

Jag ska börja med att berätta en historia ur mitt eget liv. En sann berättelse där jag förlorade hoppet och hur det påverkade mig.

Under 2004 började jag få problem med smärta i vissa leder som utvecklade sig till reumatism ett år senare. Innan jag fick komma till reumatologen på sjukhuset fick jag äta en massa smärtstillande och antiinflammatoriska mediciner. Det var vad läkaren på den lokala vårdcentralen kunde skriva ut. Eftersom jag hade ont i större delen av kroppen väntade jag bara på att få hjälp med detta. Med smärtor av så olika slag som jag tidigare aldrig hade känt led jag alla helvetes kval.

Första mötet på reumatologen gick inte så som jag hade tänkt och trott. Läkaren sa att det fanns ingen annan hjälp jag kunde få än det jag redan hade fått. Eftersom de mediciner jag då gick på inte hjälpte mig på långa vägar kan ni ju tänka er min bestörtning. Inte nog med detta utan han sa också att min sjukdom är kronisk, den kommer jag ha resten av mitt liv. Till slut lägger han armen om mina axlar och säger att det här kommer jag lära mig att leva med.

I den stunden tog han bort allt mitt hopp och min förtvivlan hade inga gränser. Jag föll ner i ett avgrundshål.

Vad hopplöshet kan leda till

Har du inget hopp om en bättre framtid så ser du inte några möjligheter. Din hjärna blir blind för de möjligheter som kan finnas. Hopplösheten begränsar ditt tänkande till ett enda, nämligen den hopplösa vägen. Allt känns slut, omöjligt, inget har någon mening längre. Det här stadiet är svårt att ta sig ur men det går.

I mitt fall ledde läkarens uttalande till att jag hamnade i djup depression och jag ville inte lägre leva. Jag hade dock en dotter som höll mig kvar i livet och tur var väl det. För bara ett halvår senare så visade det sig att jag kunde få hjälp. Jag hade inte den reumatiska sjukdom som han först trodde. Senare hittade jag själv vägen till läkning och förstod hur fel det är att påstå att ett tillstånd är kroniskt.

Ingenting är för evigt

Eftersom allt liv består av energier och energier är rörelse så är ingenting statiskt. Allt förändrar sig oavsett du vill det eller inte. Att påstå att sjukdomar är kroniska blir därför väldigt fel. Läkare lär sig att utgå från den kunskap de har idag men forskningen och människans utveckling rör sig ständigt framåt. Det som är omöjligt idag är möjligt i morgon. Därför är ingenting för evigt. Genom att säga att ett tillstånd är kroniskt så tar man bort allt hopp från patienten. Det vore bättre att bara säga som det är. Det finns inga kända botemedel idag men förhoppningsvis i framtiden. Då finns fortfarande ett hopp kvar om en bättre framtid.

En människa som känner hopp är öppen att se och prova annat till skillnad från den som har tappat allt hopp.

En hoppfull framtid

Tyvärr är det inte alltför sällan som jag stöter på folk som har tappat tron på en bättre framtid. Framförallt bland ungdomar upplever jag att hoppet om en ljusare framtid inte finns. Till er vill jag bara säga att ingenting är förlorat förrän alla har tappat hoppet. Så länge det finns en enda själ kvar på jorden med hoppet kvar om en ljus framtid så finns möjligheten. Den personen kan då finna vägen. För att se möjligheterna till en förändring så måste du kunna se bortom det som är och se det som inte är.

Om forskare inte kunde se möjligheter till något annat än det som redan är skulle deras arbete inte finnas. Det är först när de ser möjligheten till något annat, något nytt, som de ser ljuset i tunneln. Detsamma gäller vår framtid. När vi ser möjligheten till en annan framtid kan vi börja jobba åt det hållet.

Sprid hoppet, hopp är viktigt

Alla dina tankar skapar energi och den energin tas upp av människorna runt omkring dig. Precis som du själv känner av andras energi. Att känna oro och hopplöshet inför framtiden i dessa tider är inte alls ovanligt eller konstigt. Men bara genom att öppna upp för möjligheten till en ljus framtid så förändras till sinnestillstånd. Möjligheten finns där. Vi är många som jobbar för det. Du kan också bidra genom att se möjligheten och sprida lite ljus i tillvaron.

På samma vis önskar jag att våra läkare och sjukvårdspersonal kan se hur mycket det gör för en person som får behålla sitt hopp. Att inte prata om kroniska tillstånd och sjukdomar. Utan bara meddela att den kunskapen inte finns idag men mycket händer varje dag. Se bara hur många vi kan hjälpa idag med den kunskap vi nu har i jämförelse med vad vi visste för 20 år sedan, 50 år sedan eller 100 år sedan. Bara på en livstid så förändras världen mycket. Vår kunskap blir större. Vi som ser möjligheter blir också förhoppningsvis fler och fler. Du kan bli en av oss.

Låt oss sprida lite ljus och en hoppfull framtid kan gå oss till mötes.

Hopp är viktigt
Även ett litet hopp kan sprida ljus och visa vägen till en bättre framtid, oavsett vad det är.

The last thing that leaves man is hope, they say. Without hope there is nothing left to fight for. Loads of research shows that hope is connected to pretty much everything that contributes positively to our lives. Hope helps us see the way. It gives us joy and confidence. When someone takes hope away from you, what’s left to live for? Hopelessness spreads as easily as hope. What you feel is associated with your thoughts and your thoughts can only be controlled by you. That is why hope is so important to choose. Because you control your thoughts, right?

Hope is important

I will start by telling a story from my own life. A true story of losing hope and how it affected me.

In 2004 I started having problems with pain in certain joints which developed into rheumatism a year later. Before I was allowed to see the rheumatologist at the hospital, I had to take a lot of painkillers and anti-inflammatory medicines. That was what the doctor at the local health center could prescribe. Since I was in pain in most of my body, I was just waiting to get help with this. With pains of such different kinds as I had never felt before, I suffered all the pangs of hell.

The first meeting with the rheumatologist did not go as I had thought. The doctor said there was no other help I could get than what I had already received. Since the medications I was taking at the time did not help me much, you can imagine my dismay. Not only this, but he also said that my illness is chronic, I will have it for the rest of my life. Finally, he puts his arm around my shoulders and says that I will learn to live with this.

In that moment he took away all my hope and my despair knew no bounds. I fell into an abyss.

What hopelessness can lead to

If you have no hope for a better future, you see no opportunities. Your brain becomes blind to the possibilities that may exist. Hopelessness limits your thinking to a single, hopeless path. Everything feels finished, impossible, nothing has any meaning anymore. This stage is hard to get out of but it can be done.

In my case, the doctor’s statement led me to fall into deep depression and I did not want to live any more. However, I had a daughter who kept me alive wich was luckily. Because just six months later, it turned out that I could get help. I did not have the rheumatic disease he first thought. Later I found the path to healing myself and understood how wrong it is to claim that a condition is chronic.

Nothing is forever

Since all life consists of energies and energies are motion, nothing is static. Everything changes whether you want it to or not. To claim that diseases are chronic is therefore very wrong. Doctors learn to start from the knowledge they have today, but research and human development are constantly moving forward. What is impossible today is possible tomorrow. Therefore, nothing is forever. By saying that a condition is chronic, you remove all hope from the patient. It would be better to just say it like it is. There are no known cures today but hopefully in the future. Then there is still hope for a better future and you will look for that possibility.

A person who feels hope is open to seeing and trying other things, unlike the person who has lost all hope.

A hopeful future

Unfortunately, it is not too rare that I come across people who have lost faith in a better future. Especially among young people it seems. To you I just want to say that nothing is lost until everyone has lost hope. As long as there is a single soul left on earth with hope left for a bright future, the possibility exists. That person can then find the way. To see the possibilities for change, you must be able to see beyond what is and see what is not.

If scientists could not see possibilities for something other than what already is, their work would not exist. It is only when they see the possibility of something else, something new, that they see the light at the end of the tunnel. The same applies to our future. When we see the possibility of a different future, we can start working in that direction.

Spread the hope, hope is important

All your thoughts create energy and that energy is absorbed by the people around you. Just as you yourself feel the energy of others. Feeling worried and hopeless about the future in these times is not at all unusual or strange. But only by opening up to the possibility of a bright future does the state of mind change. The opportunity is there. There are many of us who work for it. You can also contribute by seeing the opportunity and spreading some light in existence.

In the same way, I wish our doctors and medical professionals could see how much it does for a person to keep their hope. Not talking about chronic conditions and illnesses. But just announce that that knowledge does not exist today, but a lot happens every day. Just look at how many people we can help today with the knowledge we have now compared to what we knew 20 years ago, 50 years ago or 100 years ago. In just one lifetime, the world changes a lot. Our knowledge is growing. Those of us who see opportunities will also hopefully become more and more numerous. You can become one of us.

Let’s spread some light and a hopeful future may come our way.